Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwały Rady Miejskiej 2022


Uchwały podjęte na LIII sesji Rady Miejskiej Bystrzycy Kłodzkiej w dniu 26 stycznia 2022 r. w sprawach:

PDFLIII_427_2022.pdf (1 005,47KB)zmian w budżecie gminy na rok 2022;

PDFLIII_428_2022.pdf (234,33KB) -  wyrażenia zgody na udzielenie dotacji celowej Powiatowi Kłodzkiemu;

PDFLIII_429_2022.pdf (235,86KB) -  ustalenia wysokości diet dla przewodniczącego organu wykonawczego jednostek pomocniczych Gminy Bystrzyca Kłodzka;                                   
PDFLIII_430_2022.pdf (20,67MB) -  uchwalenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Bystrzyca Kłodzka;
PDFLIII_431_2022.pdf (523,94KB) -  przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu Spalona, gmina Bystrzyca Kłodzka;
PDFLIII_432_2022.pdf (243,37KB) -  zmian w statucie Środowiskowego Domu Samopomocy w Bystrzycy Kłodzkiej;
PDFLIII_433_2022.pdf (295,64KB)wyznaczenia miejsc do prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników oraz określenia zasad prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników na wyznaczonych miejscach;

PDFLIII_434_2022.pdf (251,93KB) - ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Bystrzyca Kłodzka uczestniczących w działaniach ratowniczych, akcjach ratowniczych, szkoleniach lub ćwiczeniach;

PDFLIII_435_2022.pdf (240,23KB) -  dopłat do taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.

 

Uchwały podjęte na LIV sesji Rady Miejskiej Bystrzycy Kłodzkiej w dniu 25 lutego 2022 r. w sprawach:

PDFLIV_436_2022.pdf (783,86KB) - zmian w budżecie gminy na rok 2022;

PDFLIV_437_2022.pdf (263,33KB)   - wyrażenia zgody na zmianę przeznaczenia części obiektu zabytkowego, objętego dotacją z Budżetu Gminy Bystrzyca Kłodzka na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku;
PDFLIV_438_2022.pdf (271,39KB)   - udzielenia dotacji w 2022 r. na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach;

PDFLIV_439_2022.pdf (679,96KB)  - zmiany uchwały LIII/433/2022 Rady Miejskiej Bystrzycy Kłodzkiej z dnia 26 stycznia 2022 r. w sprawie wyznaczenia miejsc do prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników oraz określenia zasad prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników na wyznaczonych miejscach;

PDFLIV_440_2022.pdf (440,21KB)   - przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Bystrzyca Kłodzka;
PDFLIV_441_2022.pdf (245,05KB)   - wyrażenia zgody na przystąpienie do Partnerstwa powołanego do realizacji projektu pt."Zielona Ziemia Kłodzka. Ograniczenie emisji zanieczyszczeń powietrza oraz produkcja energii OZE w instalacjach indywidualnych", planowanego do realizacji w ramach Funduszu Sprawiedliwej Transformacji;

PDFLIV_442_2022.pdf (244,43KB) - wyrażenia zgody na przystąpienie do Partnerstwa powołanego do realizacji projektu pt."Zielona Ziemia Kłodzka. Poprawa efektywności energetycznej poprzez termomodernizację obiektów użyteczności publicznej", planowanego do realizacji w ramach Funduszu Sprawiedliwej Transformacji

PDFLIV_443_2022.pdf (3,56MB)   - zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bystrzyca Kłodzka.

 

Uchwały podjęte na LV nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej Bystrzycy Kłodzkiej w dniu 7 marca 2022 r. w sprawach:
 

PDFLV_444_2022.pdf (225,87KB)   -  wyrażenia solidarności z Ukrainą w związku z agresją Rosji;

PDFLV_445_2022.pdf (628,67KB)   -  wskazania wstępnej lokalizacji nowego przystanku komunikacyjnego na terenie Gminy Bystrzyca Kłodzka dla zaspokojenia potrzeb mieszkańców.

 

Uchwały podjęte na LVI sesji Rady Miejskiej Bystrzycy Kłodzkiej w dniu 25 marca 2022 r. w sprawach:

PDFLVI_446_2022.pdf (960,43KB)   -  zmian w budżecie gminy na rok 2022;

PDFLVI_447_2022.pdf (3,54MB)   -  Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bystrzyca Kłodzka;

PDFLVI_448_2022.pdf (237,94KB)   -  udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kłodzkiemu;

PDFLVI_449_2022.pdf (220,67KB)   -  wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu;

PDFLVI_450_2022.pdf (245,73KB)   -  dopłat do taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków;

PDFLVI_451_2022.pdf (2,11MB)   -  przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2022 – 2025;

PDFLVI_452_2022.pdf (1,23MB) nadania nazwy ulicy w obrębie wsi Międzygórze;

PDFLVI_453_2022.pdf (1,06MB) nadania nazwy ulicy w mieście Bystrzyca Kłodzka;

PDFLVI_454_2022.pdf (257,97KB) przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Bystrzyca Kłodzka w 2022 roku            

PDFLVI_455_2022.pdf (259,02KB) rozpatrzenia wniosku mieszkańca Wilkanowa;

PDFLVI_456_2022.pdf (233,30KB) zakresu pomocy rzeczowej i finansowej dla osób przybyłych z terytorium Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

 

Uchwała podjęta na LVII nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej Bystrzycy Kłodzkiej w dniu 8 kwietnia 2022 r. w sprawie:

PDFLVII_457_2022.pdf (463,35KB)   -  zmian w budżecie gminy na rok 2022
 

Uchwały podjęte na LVIII sesji Rady Miejskiej Bystrzycy Kłodzkiej w dniu 29 kwietnia 2022 r. w sprawach:

PDFLVIII_458_2022.pdf (1,18MB) -  zmian w budżecie gminy na ok 2022,
PDFLVIII_459_2022.pdf (3,52MB)   -  zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bystrzyca Kłodzka,
PDFLVIII_460_2022.pdf (507,46KB)   -  nadania nazwy skweru w mieście Bystrzyca Kłodzka,
PDFLVIII_461_2022.pdf (470,26KB)   -  nadania nazwy ulicy w mieście Bystrzyca Kłodzka,

PDFLVIII_462_2022.pdf (600,82KB)   -  miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w północnej części obrębu Nowy Waliszów, gmina Bystrzyca Kłodzka,

PDFLVIII_463_2022.pdf (222,28KB)   -  wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu,

PDFLVIII_464_2022.pdf (230,29KB)   -  wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy,

PDFLVIII_465_2022.pdf (242,47KB)  -  pozostawienia bez rozpatrzenia petycji w części dotyczącej wysokości stawek opłaty targowej,
PDFLVIII_466_2022.pdf (261,25KB)   -  nadania tytułu "Honorowy Obywatel Bystrzycy Kłodzkiej",

PDFLVIII_467_2022.pdf (236,67KB)   - zmiany uchwały nr LI/425/2021 Rady Miejskiej Bystrzycy Kłodzkiej z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie planów pracy komisji stałych Rady Miejskiej i planu kontroli Komisji Rewizyjnej na rok 2022.
 

Uchwały podjęte na LIX sesji Rady Miejskiej Bystrzycy Kłodzkiej w dniu 27 maja 2022 r. w sprawach:

PDFLIX_468_2022.pdf (1,25MB) -  zmian w budżecie gminy na rok 2022,

PDFLIX_469_2022.pdf (3,53MB)   -  zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bystrzyca Kłodzka,

PDFLIX_470_2022.pdf (250,48KB)   -  organizowania gminnych przewozów pasażerskich;

PDFLIX_471_2022.pdf (1,12MB)   -  wskazania wstępnej lokalizacji nowego przystanku komunikacyjnego na terenie Gminy Bystrzyca Kłodzka dla zaspokojenia zbiorowych potrzeb mieszkańców;

PDFLIX_472_2022.pdf (470,30KB)   -  określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Bystrzyca Kłodzka oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków;                    

PDFLIX_473_2022.pdf (448,02KB)   -  określenia przepisów porządkowych obowiązujących w gminnych przewozach pasażerskich o charakterze użyteczności publicznej, dla których organizatorem jest Gmina Bystrzyca Kłodzka;                     

PDFLIX_474_2022.pdf (1,05MB)   -  ustalenia cen biletów w publicznym transporcie zbiorowym;

PDFLIX_475_2022.pdf (297,81KB)   -  określenia sposobu ustalenia wysokości opłat dodatkowych i opłaty manipulacyjnej za usługi przewozowe świadczone środkami publicznego transportu zbiorowego w gminnych przewozach pasażerskich organizowanych przez Gminę Bystrzyca Kłodzka;

PDFLIX_476_2022.pdf (228,08KB)   -  w sprawie zmiany uchwały nr LI/424/2021 Rady Miejskiej Bystrzycy Kłodzkiej z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie planu pracy Rady Miejskiej na rok 2022;

PDFLIX_477_2022.pdf (263,79KB)   -  skargi na działalność Burmistrza Bystrzycy Kłodzkiej;

PDFLIX_478_2022.pdf (261,03KB)   -  wniosku o obniżenie wynagrodzenia Burmistrza Bystrzycy Kłodzkiej;

PDFLIX_479_2022.pdf (300,00KB)   -  przekazania wniosku w sprawie podwyżki wynagrodzeń pracowników Urzędu Miasta i Gminy Bystrzyca Kłodzka Burmistrzowi Bystrzycy Kłodzkiej.

PDFLIX_480_2022.pdf (237,91KB)   -  wyrażenie zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy.       

                                     

Uchwały podjęte na LX nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej Bystrzycy Kłodzkiej  w dniu 1 czerwca 2022 r. w sprawach:

PDFLX_481_2022.pdf (237,10KB)   -  zmiany uchwały nr LV/445/2022 Rady Miejskiej Bystrzycy Kłodzkiej z dnia 7 marca 2022 r. w sprawie wskazania wstępnej lokalizacji nowego przystanku komunikacyjnego na terenie gminy Bystrzyca Kłodzka dla zaspokojenia zbiorowych potrzeb mieszkańców;

PDFLX_482_2022.pdf (237,57KB)   -  zmiany uchwały nr LIX/471/2022 Rady Miejskiej Bystrzycy Kłodzkiej z dnia 27 maja 2022 r. w sprawie wskazania wstępnej lokalizacji nowych przystanków komunikacyjnych na terenie gminy Bystrzyca Kłodzka dla zaspokojenia zbiorowych potrzeb mieszkańców.

 

Uchwały podjęte na LXI sesji Rady Miejskiej Bystrzycy Kłodzkiej w dniu 10 czerwca 2022 r. w sprawach:

PDFLXI_483_2022.pdf (366,37KB)   -  wskazania wstępnej lokalizacji nowego przystanku komunikacyjnego na terenie gminy Bystrzyca Kłodzka dla zaspokojenia zbiorowych potrzeb mieszkańców,

PDFLXI_484_2022.pdf (241,79KB)   -  udzielenia Burmistrzowi Bystrzycy Kłodzkiej wotum zaufania,

PDFLXI_485_2022.pdf (227,13KB)   -  zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Bystrzyca Kłodzka za rok 2021,

PDFLXI_486_2022.pdf (231,26KB)   - absolutorium dla Burmistrza Bystrzycy Kłodzkiej za rok 2021.

 

Uchwały podjęte na LXII sesji Rady Miejskiej Bystrzycy Kłodzkiej w dniu 28 czerwca 2022 r. w sprawach:

PDFLXII_487_2022.pdf (246,85KB) - przekazania środków finansowych na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu osobowego dla Komendy Powiatowej Policji w Kłodzku,

PDFLXII_488_2022.pdf (1,53MB) - zmian w budżecie gminy na rok 2022,

PDFLXII_489_2022.pdf (3,53MB) - zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bystrzyca Kłodzka,                  

PDFLXII_490_2022.pdf (235,39KB) - wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu,

PDFLXII_491_2022.pdf (222,65KB) - wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu,

PDFLXII_492_2022.pdf (239,38KB) - zmiany statutu Urzędu Miasta i Gminy Bystrzyca Kłodzka,                    

PDFLXII_493_2022.pdf (247,52KB) - udzielenia dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Wilkanowie,

PDFLXII_494_2022.pdf (477,66KB) - nadania nazwy ulicy w obrębie wsi Stara Bystrzyca,

PDFLXII_495_2022.pdf (1,63MB) - nadania nazwy ulicy w obrębie wsi Gorzanów,

PDFLXII_496_2022.pdf (304,90KB) - przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Bystrzyca Kłodzka.

 

Uchwały podjęte na LXIII nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej Bystrzycy Kłodzkiej w dniu 7 lipca 2022 r. w sprawach:

PDFLXIII_497_2022.pdf (563,60KB) - zmian w budżecie gminy na rok 2022,

PDFLXIII_498_2022.pdf (3,53MB) - zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bystrzyca Kłodzka,                  

PDFLXIII_499_2022.pdf (272,15KB) - o zmianie uchwały w sprawie określenia przepisów porządkowych obowiązujących w gminnych przewozach pasażerskich o charakterze użyteczności publicznej, dla których organizatorem jest Gmina Bystrzyca Kłodzka,

PDFLXIII_500_2022.pdf (245,30KB) - o zmianie uchwały nr XLIII/352/17 Rady Miejskiej w Bystrzycy Kłodzkiej z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie wspólnej obsługi finansowo-księgowej dla placówek oświatowych  prowadzonych przez Gminę Bystrzyca Kłodzka,

PDFLXIII_501_2022.pdf (243,86KB) - przekazania środków finansowych na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej w Kłodzku z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu pojazdu ratowniczo-gaśniczego dla Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Kłodzku.

 

Uchwały podjęte na LXIV sesji Rady Miejskiej Bystrzycy Kłodzkiej w dniu 26 sierpnia 2022 r. w sprawach:

PDFLXIV_502_2022.pdf (1,50MB) -  zmian w budżecie gminy na rok 2022;
PDFLXIV_503_2022.pdf (3,53MB) -  zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bystrzyca Kłodzka;
PDFLXIV_504_2022.pdf (222,44KB) -  wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu (lokal użytkowy nr 11 położony w budynku nr 13 przy placu Wolności);
PDFLXIV_505_2022.pdf (223,30KB) -  wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy (grunt wraz z garażem położony przy ul. Nadbrzeżnej 21/45);

PDFLXIV_506_2022.pdf (239,66KB) -  wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy (działki nr 48/6 i 61 położone w obrębie Spalona);
PDFLXIV_507_2022.pdf (2,70MB) -  wskazania wstępnej lokalizacji nowych przystanków komunikacyjnych na terenie gminy Bystrzyca Kłodzka dla zaspokojenia zbiorowych potrzeb mieszkańców;

PDFLXIV_508_2022.pdf (258,64KB) -  o zmianie uchwały nr LV/491/18 Rady Miejskiej w Bystrzycy Kłodzkiej z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli zatrudnionych na określonych stanowiskach;
PDFLXIV_509_2022.pdf (261,41KB) -  określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Bystrzyca Kłodzka w roku szkolnym 2022/2023;
PDFLXIV_510_2022.pdf (1,48MB) -  uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Bystrzyca Kłodzka w rejonie ulicy Orężnej;

PDFLXIV_511_2022.pdf (391,14KB) -  nadania statutu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Bystrzycy Kłodzkiej;
PDFLXIV_512_2022.pdf (236,14KB) -  rozpatrzenia wniosku mieszkańców miejscowości Piotrowice;

PDFLXIV_513_2022.pdf (230,56KB) -  rozpatrzenia petycji mieszkańców Gminy Bystrzyca Kłodzka;
PDFLXIV_514_2022.pdf (234,09KB) -  rozpatrzenia petycji mieszkańców Gminy Bystrzyca Kłodzka dotyczącą awarii sieci dystrybutora energii elektrycznej na obszarze niektórych sołectw;
PDFLXIV_515_2022.pdf (371,96KB) -  zmiany uchwały nr LIX/472/2022 Rady Miejskiej Bystrzycy Kłodzkiej w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Bystrzyca Kłodzka oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków;

PDFLXIV_516_2022.pdf (240,69KB) -  zawarcia porozumienia międzygminnego z Gminą Kłodzko dotyczącego wykonania zadania publicznego polegającego na zapewnieniu transportu i opieki w czasie przewozu dzieci do Szkoły Podstawowej w Ołdrzychowicach Kłodzkich;
PDFLXIV_517_2022.pdf (270,44KB) -  nadania tytułu „Honorowy Obywatel Bystrzycy Kłodzkiej”.

 

 Uchwały podjęte na LXV sesji Rady Miejskiej Bystrzycy Kłodzkiej w dniu 30 września 2022 r. w sprawach

PDFLXV_518_2022.pdf (242,29KB) wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej Bystrzycy Kłodzkiej

PDFLXV_519_2022.pdf (246,08KB) -  przyjęcia rezygnacji ze składu osobowego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji;

PDFLXV_520_2022.pdf (246,07KB) zmiany uchwały nr II/8/2018 Rady Miejskiej Bystrzycy Kłodzkiej z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie wyboru składu osobowego stałej Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej Bystrzycy Kłodzkiej;

PDFLXV_521_2022.pdf (243,53KB) zmiany uchwały nr II/6/2018 Rady Miejskiej Bystrzycy Kłodzkiej z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie wyboru składu osobowego stałej Komisji Rolnictwa i Zagospodarowania Gminy Rady Miejskiej Bystrzycy Kłodzkiej

PDFLXV_522_2022.pdf (234,56KB) -  odwołania Skarbnika Gminy Bystrzyca Kłodzka

PDFLXV_523_2022.pdf (232,83KB) -  powołania Skarbnika Gminy Bystrzyca Kłodzka
PDFLXV_524_2022.pdf (1,30MB) -  zmian w budżecie gminy na rok 2022;

PDFLXV_525_2022.pdf (3,61MB) -  zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bystrzyca Kłodzka;               
PDFLXV_526_2022.pdf (242,78KB) rozwiązania Związku Międzygminnego pod nazwą Związek Gmin Śnieżnickich;
PDFLXV_527_2022.pdf (243,97KB) zawarcia porozumienia międzygminnego z Gminą Kłodzko dotyczącego wykonania zadania publicznego polegającego na zapewnieniu transportu i opieki w czasie przewozu dzieci do Szkoły Podstawowej w Ołdrzychowicach Kłodzkich.
PDFLXV_528_2022.pdf (471,39KB) przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego część obrębu Spalona, gmina Bystrzyca Kłodzka;
PDFLXV_529_2022.pdf (1,50MB) -  ustanowienia Statutu Uzdrowiska Długopole-Zdrój.

 

Uchwała podjęta na LXVI uroczystej sesji Rady Miejskiej Bystrzycy Kłodzkiej w dniu 7 października 2022 r. w sprawie:

PDFLXVI_530_2022.pdf (383,53KB) kontynuacji współpracy partnerskiej z Gminą Kaźmierz.

 

Uchwała podjęta na LXVII nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej Bystrzycy Kłodzkiej w dniu 14 października 2022 r. w sprawie:

PDFLXVII_531_2022.pdf (481,76KB) zmian w budżecie gminy na rok 2022.

 

Uchwały podjęte na LXVIII sesji Rady Miejskiej Bystrzycy Kłodzkiej w dniu 28 października 2022 r. w sprawach:


LXVIII/532/2022 -  zmian w budżecie gminy na rok 2022,

LXVIII/533/2022 - zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bystrzyca Kłodzka,

LXVIII/534/2022-  dopuszczenia zapłaty instrumentem płatniczym podatków i opłat stanowiących dochód budżetu Gminy Bystrzyca Kłodzka,

LXVIII/535/2022 - Rocznego programu współpracy Gminy Bystrzyca Kłodzka z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2023,

LXVIII/536/2022 - zmiany uchwały nr LVI/451/2022 z dnia 25 marca 2022 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2022-2025,

 LXVIII/537/2022-  wyrażenia zgody na przekazanie nieruchomości gruntowej niezabudowanej w formie darowizny na cel publiczny na rzecz Zakładu Usług Komunalnych,

LXVIII/538/2022-  przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Bystrzyca Kłodzka,

 LXVIII/539/2022-  przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Bystrzyca Kłodzka,

 LXVIII/540/2022-  przyjęcia Aktualizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Bystrzyca Kłodzka na lata 2021-2027 z perspektywą do roku 2030,

 LXVIII/541/2022 - zmiany uchwały nr XIX/175/2020 w sprawie regulaminu korzystania z wieży widokowej na Jagodnej,

 LXVIII/542/2022-  zmiany uchwały nr XXI/181/2020 w sprawie regulaminu korzystania z Parku Zdrojowego w Długopolu-Zdroju,

 LXVIII/543/2022-  zmiany uchwały nr XL/339/2021 w sprawie regulaminu korzystania z Wiejskiego Ośrodka Kultury w Nowym Waliszowie,

 LXVIII/544/2022-  regulaminu korzystania ze skwerów miejskich,

 LXVIII/545/2022-  nadania tytułu "Honorowy Obywatel Bystrzycy Kłodzkiej".

PDFLXVIII_532_2022.pdf (1,16MB)
PDFLXVIII_533_2022.pdf (3,62MB)
PDFLXVIII_534_2022.pdf (237,60KB)
PDFLXVIII_535_2022.pdf (375,60KB)
PDFLXVIII_536_2022.pdf (246,69KB)
PDFLXVIII_537_2022.pdf (258,92KB)
PDFLXVIII_538_2022.pdf (424,33KB)
PDFLXVIII_539_2022.pdf (1,51MB)
PDFLXVIII_540_2022.pdf (2,56MB)
PDFLXVIII_541_2022.pdf (231,24KB)
PDFLXVIII_542_2022.pdf (230,99KB)
PDFLXVIII_543_2022.pdf (231,57KB)
PDFLXVIII_544_2022.pdf (262,89KB)
PDFLXVIII_545_2022.pdf (277,50KB)                                                                 

 

Uchwały podjęte na LXIX sesji Rady Miejskiej Bystrzycy Kłodzkiej w dniu 25 listopada 2022 r. w sprawach:

LXIX/546/2022   - zmian w budżecie gminy na rok 2022,

LXIX/547/2022   - zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bystrzyca Kłodzka,

LXIX/548/2022   - określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości;

LXIX/549/2022   - opłaty miejscowej w roku 2023;

LXIX/550/2022   - opłaty uzdrowiskowej na rok 2023;

LXIX/551/2022   - opłaty targowej na 2023 r.;

LXIX/552/2022   - o zmianie uchwały Rady Miejskiej Bystrzycy Kłodzkiej w sprawie ustalenia regulaminu przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli;

LXIX/553/2022   - określenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych, na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg;

LXIX/554/2022   - Regulaminu korzystania z cmentarza komunalnego w Bystrzycy Kłodzkiej;

LXIX/555/2022   - ustalenia wysokości opłat cmentarnych za korzystanie z Cmentarza Komunalnego w Bystrzycy Kłodzkiej;

LXIX/556/2022   - ustalenia stawki za 1 km przebiegu pojazdu, uwzględnianej przy obliczaniu zwrotu rodzicom kosztów przewozu dzieci, młodzieży, uczniów oraz rodziców;

LXIX/557/2022   - zmiany uchwały nr II/8/2018 Rady Miejskiej Bystrzycy Kłodzkiej z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie wyboru składu osobowego stałej Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej Bystrzycy Kłodzkiej;

LXIX/558/2022   - zmiany uchwały nr XXXIV/289/2020 z dnia 18 grudnia 2020 r. w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności przez osoby bezdomne za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych oraz w schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi;

LXIX/559/2022   - zmiany uchwały nr XLIX/412/2021 z dnia 26 listopada 2021 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania;

LXIX/560/2022   - rozpatrzenia petycji o uczczenie rocznicy uchwalenia Konstytucji Marcowej.

PDFLXIX_546_2022.pdf (1,83MB)
PDFLXIX_547_2022.pdf (3,62MB)
PDFLXIX_548_2022.pdf (251,85KB)
PDFLXIX_549_2022.pdf (248,92KB)
PDFLXIX_550_2022.pdf (247,67KB)
PDFLXIX_551_2022.pdf (242,80KB)
PDFLXIX_552_2022.pdf (254,69KB)
PDFLXIX_553_2022.pdf (244,92KB)
PDFLXIX_554_2022.pdf (314,09KB)
PDFLXIX_555_2022.pdf (303,11KB)
PDFLXIX_556_2022.pdf (249,93KB)
PDFLXIX_557_2022.pdf (237,67KB)
PDFLXIX_558_2022.pdf (251,24KB)
PDFLXIX_559_2022.pdf (249,31KB)
PDFLXIX_560_2022.pdf (242,15KB)

 

Uchwały podjęte na LXX nadzwyczajnej sesji Rady  Miejskiej Bystrzycy Kłodzkiej w dniu 13 grudnia 2022 r. w sprawach:

LXX/561/2022    - zmian w budżecie gminy na rok 2022,

LXX/562/2022    - zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bystrzyca Kłodzka,

LXX/563/2022    - wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty oraz zwolnienia w części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym;

LXX/564/2022    - określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych;

LXX/565/2022    - ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok od nieruchomości na której znajduje się domek letniskowy lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno - wypoczynkowe.

PDFLXX_561_2022.pdf (1,38MB)
PDFLXX_562_2022.pdf (3,54MB)
PDFLXX_563_2022.pdf (257,33KB)
PDFLXX_564_2022.pdf (235,81KB)
PDFLXX_565_2022.pdf (237,61KB)
 

Uchwały podjęte na LXXI sesji Rady Miejskiej Bystrzycy Kłodzkiej w dniu 20 grudnia 2022 r. w sprawach:

LXXI/566/2022 - zmian w budżecie gminy na rok 2022,

LXXI/567/2022   - zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bystrzyca Kłodzka,

LXXI/568/2022   - zmiany uchwały nr LXIX/548/2022 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości,

LXXI/569/2022   - odstąpienia od zamiaru rozwiązania spółki pod firmą „Bystrzyckie Centrum Zdrowia” Sp. z o. o. z siedzibą w Bystrzycy Kłodzkiej,

LXXI/570/2022   - zmiany uchwały nr LXIX/554/2022 w sprawie Regulaminu korzystania z cmentarza komunalnego w Bystrzycy Kłodzkiej,

LXXI/571/2022   - zmiany uchwały nr LXIX/555/2022 w sprawie ustalenia wysokości opłat cmentarnych za korzystanie z Cmentarza Komunalnego w Bystrzycy Kłodzkiej.

PDFLXXI_566_2022.pdf (805,86KB)
PDFLXXI_567_2022.pdf (3,61MB)
PDFLXXI_568_2022.pdf (232,78KB)
PDFLXXI_569_2022.pdf (245,38KB)
PDFLXXI_570_2022.pdf (233,87KB)
PDFLXXI_571_2022.pdf (297,90KB)
 

Uchwały podjęte na LXXII sesji Rady Miejskiej Bystrzycy Kłodzkiej w dniu 30 grudnia 2022 r. w sprawach:

LXXII/572/2022 - zmian w budżecie gminy na rok 2022,

LXXII/573/2022    - zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bystrzyca Kłodzka,

LXXII/574/2022    - uchwalenia budżetu Gminy Bystrzyca Kłodzka na 2023 rok;

LXXII/575/2022    - przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bystrzyca Kłodzka;

LXXII/576/2022    - ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają wraz z upływem roku budżetowego 2022;

LXXII/577/2022    - powierzenia spółce komunalnej „Zakład Usług Komunalnych Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością  w Bystrzycy Kłodzkiej” zadań własnych Gminy Bystrzyca Kłodzka;

LXXII/578/2022    - planu pracy Rady Miejskiej na rok 2023;

LXXII/579/2022    - planów pracy komisji stałych Rady Miejskiej i planu kontroli Komisji Rewizyjnej na rok 2023.

PDFLXXII_572_2022.pdf (1,10MB)
PDFLXXII_573_2022.pdf (3,61MB)
PDFLXXII_574_2022.pdf (4,53MB)
PDFLXXII_575_2022.pdf (3,76MB)
PDFLXXII_576_2022.pdf (438,02KB)
PDFLXXII_577_2022.pdf (253,56KB)
PDFLXXII_578_2022.pdf (244,67KB)
PDFLXXII_579_2022.pdf (453,58KB)