Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Drugi drugi przetarg ustny ograniczony w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 6 położonego w Bystrzycy Kłodzkiej przy ul. S. Okrzei 45.

Przetarg   GGG.6-II.2024.AO                                                                                                          Bystrzyca  Kłodzka, dnia  09.07.2024 r.

 

 

 

BURMISTRZ BYSTRZYCY KŁODZKIEJ

 

działając na podstawie :

1/ rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 2213);

2/ ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 344
z późn. zm.)

 

ogłasza drugi przetarg ustny ograniczony w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 6 położonego w  Bystrzycy Kłodzkiej przy ul. S. Okrzei 45.

 

1. Dane dotyczące nieruchomości : lokal mieszkalny nr 6 położony w budynku mieszkalnym, wielorodzinnym, składający się z jednego pomieszczenia nr 1 usytuowanego na drugim piętrze budynku. Łączna powierzchnia 18,40 m2 wraz z udziałem w częściach wspólnych budynku
i prawie własności gruntu - działki nr 551 o powierzchni 378 m2, wynoszącym 8,92 %.

Księga wieczysta - SW1K/00047707/6 nie zawiera wpisów dotyczących obciążenia nieruchomości ograniczonymi prawami rzeczowymi,  jak i hipoteką.

Ustanowienie odrębnej własności lokalu w domu wielolokalowym, wchodzącym w skład nieruchomości, następuje na zasadach określonych w ustawie z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1048).

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego działka nr 551, obręb Centrum o powierzchni 378 m2 znajduje się na terenach przeznaczonych pod zabudowę usługową/mieszkaniową wielorodzinną - symbol z planu B27U/MW.

2. Zbycie nieruchomości: sprzedaż lokalu mieszkalnego  następuje w drodze przetargu ustnego ograniczonego do stałych mieszkańców budynku położonego w Bystrzycy Kłodzkiej przy ulicy S. Okrzei 45.

Wybór formy przetargu został podyktowany zainteresowaniem zakupu lokalu mieszkalnego ze strony właścicieli Wspólnoty Mieszkaniowej, celem poprawy warunków mieszkaniowych.

3. II przetarg cena wywoławcza 33.000,- zł (słownie: trzydzieści trzy tysiące złotych).

Wadium – 3.300,- zł (słownie: trzy tysiące trzysta złotych) z adnotacją „Przetarg  GGG.6-II.2024.AO - lokal ul. Okrzei 45/6” należy wnieść na konto Gminy Bystrzyca Kłodzka
nr 07 9588 0004 9700 0299 2000 0090 – Gospodarczy Bank Spółdzielczy w Strzelinie Oddział Bystrzyca Kłodzka.

Wpłatę wadium należy dokonać do dnia 23 sierpnia 2024 r. przy czym liczy się termin faktycznego wpływu w/w kwoty na konto  Gminy (ostateczny termin wpływu 23.08. 2024 r.) Postąpienie - o wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu z tym, że postąpienie nie może wynosić mniej niż  1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem  w górę do pełnych  dziesiątek  złotych (330,-zł).

4. Przetarg odbędzie się w dniu 28 sierpnia 2024 r. o godz. 10:30 w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Bystrzycy Kł. Plac Wolności 1  - sala nr 111.

5. Oferty uczestnictwa w przetargu należy składać w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Bystrzycy Kłodzkiej przy  Placu Wolności 1, pokój nr 11 (Biuro Obsługi Klienta) w zamkniętych  kopertach z napisem „ Przetarg  GGG.6-II.2024.AO - lokal ul. Okrzei 45/6
w terminie do dnia 23 sierpnia 2024 r. do godziny 15:00.

6. Oferta powinna zawierać:

1) imię, nazwisko oraz adres zamieszkania oferenta ,

2) datę sporządzenia oferty,

3) oświadczenie oferenta, że zapoznał się z warunkami przetargu i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń,

4) poświadczenie stałego  adresu zameldowania w budynku przy ul. Stefana Okrzei 45 w Bystrzycy Kł.

5) w przypadku uczestnictwa w przetargu jednego z małżonków wymagane jest przedłożenie pisemnego oświadczenia woli drugiego małżonka o wyrażeniu zgody na nabycie nieruchomości ze środków pochodzących z majątku wspólnego lub złożenie przez osobę przystępującą do przetargu oświadczenia o woli nabycia nieruchomości z majątku odrębnego – art. 37 § 1 pkt. 1 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U.
z 2023 r. poz. 2809 z późn. zm.).

6) przedłożenie pisemnego oświadczenia, że oferentowi znany jest stan techniczny    nieruchomości.

7) kserokopię dowodu wpłaty wadium.

7. Lista osób zakwalifikowanych do przetargu zostanie wywieszona na tablicy ogłoszeń

tut.   Urzędu Miasta i Gminy w dniu  26 sierpnia 2024 r. o godz. 1400, jak również zostanie zamieszczona na stronie http://bip.ug-bystrzycaklodzka.dolnyslask.pl/ w zakładce Mienie

komunalne – ogłoszenia o przetargach .

8. Warunkiem udziału w  przetargu jest:

1) zakwalifikowanie przez komisję przetargową do uczestnictwa w przetargu

2) osobiste stawiennictwo w dniu przetargu z dowodem tożsamości lub reprezentowanie przez pełnomocnika na podstawie pełnomocnictwa z notarialnym poświadczeniem podpisu,

3) przedstawienie komisji przetargowej oryginału  dowodu wpłacenia wadium,

4) złożenie pisemnego oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych przez administratora danych Gminę Bystrzyca Kłodzka zs. Plac Wolności 1, 57-500 Bystrzyca Kłodzka, w celu realizacji postępowania przetargowego na zakup lokalu,

Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał, zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia.

Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika,  który przetarg wygrał od zawarcia umowy notarialnej. Wygrywający przetarg uiszcza pełną kwotę za nieruchomość przy czym wlicza się w nią wpłacone wadium - najpóźniej w dniu zawarcia umowy notarialnej, przed jej podpisaniem. Za termin zapłaty ceny uznaje się dzień wpływu należności na wskazane konto. Nabywca nieruchomości ponosi koszty notarialne i sądowe, które określi notariusz. Osoba ustalona jako nabywca zostanie zawiadomiona o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości, najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.

Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu, właściwy organ może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. Protokół z przeprowadzonego przetargu stanowi podstawę zawarcia umowy.

Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg nie wygrał zostanie zwrócone w terminie trzech dni licząc od dnia zamknięcia przetargu. Burmistrz Bystrzycy Kłodzkiej może odwołać ogłoszony przetarg jedynie z uzasadnionej przyczyny, informując o tym niezwłocznie w formie właściwej dla ogłoszenia o przetargu.

Szczegółowych informacji udziela Wydział Geodezji i Gospodarki Gruntami Urzędu Miasta i Gminy w Bystrzycy Kłodzkiej pokój 304,  tel. 74/8117653, e-mail :

Nieruchomość można oglądać po wcześniejszym uzgodnieniu z Zakładem Usług Komunalnych Spółka z o.o. w Bystrzycy Kłodzkiej ul. Strażacka 13,  tel.74/8117061.

 

 

 

Sprawę prowadzi:

Anna Olma

tel.74/8117653