Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Wykaz nr 15/2024 z dnia 28 czerwca 2024 r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 2 w budynku mieszkalno-użytkowym położonym w Bystrzycy Kłodzkiej przy Placu Wolności 3 wraz z ułamkową częścią gruntu przynależną do lokalu w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy.

 

Bystrzyca Kłodzka, dnia  28.06.2024 r.

 

 

O B W I E S Z C Z E N I E

 

Burmistrza Bystrzycy Kłodzkiej

 

 

          Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r. poz. 344 z późn. zm.)

 

1. Wykaz nr 15/2024 z dnia 28 czerwca 2024 r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 2 w budynku mieszkalno-użytkowym położonym w Bystrzycy Kłodzkiej przy Placu Wolności 3 wraz z ułamkową częścią gruntu przynależną  do lokalu w  drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy.

 

2. Zapłata za nabywany lokal mieszkalny nastąpi na podstawie uchwały Nr XIX/136/2000 Rady Miejskiej Bystrzycy Kłodzkiej z dnia 07.02.2000 r. (tekst jednolity Dz. Urz. Województwa Dolnośląskiego z 2017 r. poz. 2185 z późn.zm.).

 

3.Wykaz stanowi załącznik do obwieszczenia i podlega ogłoszeniu przez okres 21 dni na tablicy ogłoszeń i stronach internetowych tutejszego urzędu.

 

4. Wykaz i obwieszczenie wchodzą w życie z dniem 28 czerwca 2024 r.

 

5. Szczegółowe informacje można uzyskać w Wydziale Geodezji i Gospodarki Gruntami                                  

    pok. 304 lub telefonicznie nr 74/ 8117653.

 

 

      

 AO/AO

 

W Y K A Z nr  15/2024

 

Wykaz nr 15/2024 z dnia 28 czerwca 2024 r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 2 położonego w Bystrzycy Kłodzkiej przy Placu Wolności 3 wraz z  ułamkową częścią gruntu przynależną do lokalu w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy.

 

1.Położenie nieruchomości – Bystrzyca Kłodzka Plac Wolności 3 

                                              działka nr 709 (AM 6) o pow. 352m2 – udział 12,73% - 44,81m2

Księga wieczysta – SW1K/00047125/2 - nie zawiera wpisów dotyczących obciążenia nieruchomości ograniczonymi prawami rzeczowymi jak i hipoteką.

2. Przedmiot sprzedaży- lokal mieszkalny nr 2 położony w budynku mieszkalno-użytkowym,     składający się z kuchni, dwóch pokoi, łazienki z wc oraz przedpokoju, usytuowany na I piętrze. Łączna powierzchnia użytkowa lokalu wynosi 65,25 m2 wraz z udziałem w częściach wspólnych budynku i prawie użytkowania wieczystego gruntu  wynoszącym 12,73%.
Ustanawianie odrębnej własności lokalu  w domu wielolokalowym, wchodzącym w skład nieruchomości, następuje na zasadach określonych w ustawie z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 1048).

3. Cena nieruchomości wynosi – 164 000.00,- zł  (słownie: sto sześćdziesiąt cztery tysiące złotych)

4. Przeznaczenie w planie miejscowym: Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego działka nr 709 AM-6 obręb Centrum o powierzchni 352 m2 położona jest na obszarze oznaczonym symbolem C 35/UMW - tereny zabudowy usługowej i mieszkaniowej  wielorodzinnej.                              

5. Sprzedaż lokalu następuje w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy.

6. Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu wymienionej nieruchomości
na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2* ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r. poz. 344 z późn. zm.), składają wniosek w terminie 6 tygodni od dnia wywieszenia niniejszego wykazu.

*art. 34 ust. 1 pkt 1 - „ przysługuje jej roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy niniejszej ustawy lub odrębnych przepisów, jeżeli złoży wniosek o nabycie przed upływem terminu określonego w  wykazie.”

*art. 34 ust. 1 pkt 2-„ jest poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości pozbawionym prawa własności tej nieruchomości przed dniem 05.12.1990 r. albo jego spadkobiercą, jeżeli złoży wniosek o nabycie przed upływem terminu określonego w wykazie...”

Osoby posiadające prawo pierwszeństwa w nabyciu nieruchomości powinny zgłaszać swoje roszczenia zgodnie z art. 34 ust.1 pkt 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami do dnia 9 sierpnia 2024 r.

Wykaz wchodzi w życie z dniem 28 czerwca 2024 r. i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w siedzibie urzędu i urzędowej stronie internetowej przez okres 21 dni tj. do dnia 19 lipca 2024 roku.

 

 

Sporządziła:

Anna Olma