Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Wykaz nr 14/2024 z dnia 28 czerwca 2024 r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 1 położonego w Bystrzycy Kłodzkiej w budynku przy Placu Wolności 5A wraz z ułamkową częścią gruntu przynależną do lokalu w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy.

 

Bystrzyca Kłodzka, dnia  28.06.2024 r.

 

 

O B W I E S Z C Z E N I E

 

Burmistrza Bystrzycy Kłodzkiej

 

          Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r. poz. 344 z późn. zm.)

1. Wykaz nr 14/2024 z dnia 28 czerwca 2024 r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 1 położonego w Bystrzycy Kłodzkiej w budynku przy Placu Wolności 5A wraz z  ułamkową częścią gruntu przynależną do lokalu w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy.

 

2. Zapłata za nabywany lokal mieszkalny nastąpi na podstawie uchwały Nr XIX/136/2000 Rady Miejskiej Bystrzycy Kłodzkiej z dnia 07.02.2000 r. (tekst jednolity Dz. Urz. Województwa Dolnośląskiego z 2017 r. poz. 2185 z późn.zm.).

 

3.Wykaz stanowi załącznik do obwieszczenia i podlega ogłoszeniu przez okres 21 dni na tablicy ogłoszeń i stronach internetowych tutejszego urzędu.

 

4. Wykaz i obwieszczenie wchodzą w życie z dniem 28 czerwca 2024 r.

 

5. Szczegółowe informacje można uzyskać w Wydziale Geodezji i Gospodarki Gruntami pok. 304 lub telefonicznie nr 74/ 8117653.

 

 

 

 

      

 AO/AO

 

W Y K A Z nr  14/2024

Wykaz nr 14/2024 z dnia 28 czerwca 2024 r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 1 położonego w Bystrzycy Kłodzkiej przy Placu Wolności  5A wraz z  ułamkową częścią gruntu przynależną do lokalu w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy.

 

1.Położenie nieruchomości – Bystrzyca Kłodzka Plac Wolności 5A    

działka nr 717, nr 716/1 i nr 716/3 (AM-6) o łącznej pow. 158 m2 – udział  47,30 %- 74,74 m2

                             Księga wieczysta -  SW1K/00047174/0

Księga wieczysta - nie zawiera wpisów dotyczących obciążenia nieruchomości ograniczonymi prawami rzeczowymi jak i hipoteką.

2. Przedmiot sprzedaży- Wyceniana nieruchomość położona jest w centrum miasta,
w sąsiedztwie zabudowy mieszkaniowej, usługowej i obiektów użyteczności publicznej. Dojazd drogą utwardzoną: asfaltem. Bezpośredni dostęp przez teren sąsiednich nieruchomości. Lokal mieszkalny nr 1 położony w budynku mieszkalnym, wielorodzinnym, składający się jednego pokoju, kuchni, łazienki z WC oraz dwóch przedpokoi nr 1 i nr 2 (pow. 52,53 m2) usytuowany na parterze budynku. Do lokalu przynależy pomieszczenie gospodarcze o pow. 35,36 m2.  Łącznie powierzchnia użytkowa lokalu i pomieszczenia przynależnego wynosi 87,89 m2 wraz z udziałem w częściach wspólnych budynku i prawie własności gruntu wynoszącym 47,30 %. Ustanawianie odrębnej własności lokalu  w domu wielolokalowym, wchodzącym w skład nieruchomości, następuje na zasadach określonych w ustawie z dnia 24 czerwca 1994 r.
o własności lokali (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 1048).

3. Cena nieruchomości wynosi – 130 00.00,- zł  (słownie: sto trzydzieści tysięcy złotych)

4. Przeznaczenie w planie miejscowym: Dla terenu lokalizacji nieruchomości obowiązuje Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Bystrzyca Kłodzka obejmującej dzielnicę staromiejską miasta Bystrzyca Kłodzka i tereny położone między: zabudową mieszkaniową przy ul. Lotników, ul. Odrowąża, ul. 1 Maja, ul. Kłodzkiej, terenami kolejowymi, rzeką Nysą Kłodzką, granicami własności Mondi Packaging BZWP, zabudowa mieszkaniowa przy ul. C. K. Norwida, rzeką Bystrzycą Kłodzką, ul. Krakowską, ulicą Kasztanową, granicami własności Fabryki Mebli, pl. T. Kościuszki, ul. Wojska Polskiego, ul. J. Słowackiego, zabudową mieszkaniową przy ulicach: H. Sienkiewicza, A. Mickiewicza, K. Świerczewskiego (Uchwała nr LXII/540/10 z dnia 2010-10-29). Nieruchomość położona jest na obszarze oznaczonym C35U/MW – teren zabudowy usługowej /zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej.              

5. Sprzedaż lokalu następuje w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy.

6. Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu wymienionej nieruchomości
na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2* ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r. poz. 344 z późn. zm.), składają wniosek
w terminie 6 tygodni od dnia wywieszenia niniejszego wykazu.

*art. 34 ust. 1 pkt 1 - „ przysługuje jej roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy niniejszej ustawy lub odrębnych przepisów, jeżeli złoży wniosek o nabycie przed upływem terminu określonego w  wykazie.”

*art. 34 ust. 1 pkt 2-„ jest poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości pozbawionym prawa własności tej nieruchomości przed dniem 05.12.1990 r. albo jego spadkobiercą, jeżeli złoży wniosek o nabycie przed upływem terminu określonego w wykazie...”

Osoby posiadające prawo pierwszeństwa w nabyciu nieruchomości powinny zgłaszać swoje roszczenia zgodnie z art. 34 ust.1 pkt 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami do dnia 9 sierpnia 2024 r.

Wykaz wchodzi w życie z dniem 28 czerwca 2024 r. i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w siedzibie urzędu i urzędowej stronie internetowej przez okres 21 dni tj. do dnia 19.07.2024 r.

 

Sporządziła: Anna Olma