Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

I przetarg ustny ograniczony w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 6 położonego w Bystrzycy Kłodzkiej przy ul. S. Okrzei 45.

Przetarg   GGG.6.2024.AO                                                                                                            Bystrzyca  Kłodzka, dnia  11.04.2024 r.

 

 

 

BURMISTRZ BYSTRZYCY KŁODZKIEJ

 

działając na podstawie :

1/ rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 2213);

2/ ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 344
z późn. zm.)

 

ogłasza pierwszy przetarg ustny ograniczony w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnegonr 6 położonego w  Bystrzycy Kłodzkiej przy ul. S. Okrzei 45.

 

1. Dane dotyczące nieruchomości : lokal mieszkalny nr 6 położony w budynku mieszkalnym, wielorodzinnym, składający się z jednego pomieszczenia nr 1 usytuowanego na drugim piętrze budynku. Łączna powierzchnia 18,40 m2 wraz z udziałem w częściach wspólnych budynku
i prawie własności gruntu - działki nr 551 o powierzchni 378 m2, wynoszącym 8,92 %.

Księga wieczysta - SW1K/00047707/6 nie zawiera wpisów dotyczących obciążenia nieruchomości ograniczonymi prawami rzeczowymi,  jak i hipoteką

Ustanowienie odrębnej własności lokalu w domu wielolokalowym, wchodzącym w skład nieruchomości, następuje na zasadach określonych w ustawie z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1048).

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego działka nr 551, obręb Centrum o powierzchni 378 m2 znajduje się na terenach przeznaczonych pod zabudowę usługową/mieszkaniową wielorodzinną - symbol z planu B27U/MW.

 

2. Zbycie nieruchomości: sprzedaż lokalu mieszkalnego  następuje w drodze przetargu ustnego   ograniczonego do stałych mieszkańców budynku położonego w Bystrzycy Kłodzkiej przy ulicy S. Okrzei 45.

Wybór formy przetargu został podyktowany zainteresowaniem zakupu lokalu mieszkalnego ze strony właścicieli Wspólnoty Mieszkaniowej, celem poprawy warunków mieszkaniowych.

 

    3. I przetarg cena wywoławcza 33.500,- zł (słownie: trzydzieści trzy tysiące pięćset złotych).


Wadium – 3.350,- zł (słownie: trzy tysiące trzysta pięćdziesiąt złotych) z adnotacją „Przetarg  GGG.6.2024.AO - lokal ul. Okrzei 45/6” należy wnieść na konto Gminy Bystrzyca Kłodzka nr 07 9588 0004 9700 0299 2000 0090 – Gospodarczy Bank Spółdzielczy w Strzelinie Oddział Bystrzyca Kłodzka.

Wpłatę wadium należy dokonać do dnia 10 maja 2024 r. przy czym liczy się termin faktycznego wpływu w/w kwoty na konto  Gminy (ostateczny termin wpływu 10 maja 2024 r.) Postąpienie - o wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu z tym, że postąpienie nie może wynosić mniej niż  1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem  w górę do pełnych  dziesiątek  złotych (335,-zł).

 

4. Przetarg odbędzie się w dniu 15 maja 2024 r. o godz. 10:30 w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Bystrzycy Kł. Plac Wolności 1  - sala nr 111.

 

5. Oferty uczestnictwa w przetargu należy składać w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Bystrzycy Kłodzkiej przy  Placu Wolności 1, pokój nr 11 (Biuro Obsługi Klienta) w zamkniętych  kopertach z napisem „ Przetarg  GGG.6.2024.AO - lokal ul. Okrzei 45/6
w terminie do dnia 10 maja 2024 r. do godziny 15:00.

6. Oferta powinna zawierać:

1) imię, nazwisko oraz adres zamieszkania oferenta ,

2) datę sporządzenia oferty,

3) oświadczenie oferenta, że zapoznał się z warunkami przetargu i przyjmuje te warunki
bez zastrzeżeń,

4) poświadczenie stałego  adresu zameldowania w budynku przy ul. Stefana Okrzei 45
w Bystrzycy Kł.

5) w przypadku uczestnictwa w przetargu jednego z małżonków wymagane jest przedłożenie pisemnego oświadczenia woli drugiego małżonka o wyrażeniu zgody na nabycie nieruchomości ze środków pochodzących z majątku wspólnego lub złożenie przez osobę przystępującą do przetargu oświadczenia o woli nabycia nieruchomości z majątku odrębnego – art. 37 § 1 pkt. 1 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U.
z 2023 r. poz. 2809 z późn. zm.).

6) przedłożenie pisemnego oświadczenia, że oferentowi znany jest stan techniczny    nieruchomości.

7) kserokopię dowodu wpłaty wadium.

7. Lista osób zakwalifikowanych do przetargu zostanie wywieszona na tablicy ogłoszeń tut.   Urzędu Miasta i Gminy w dniu  13 maja 2024 r. o godz. 1400, jak również zostanie zamieszczona na stronie http://bip.ug-bystrzycaklodzka.dolnyslask.pl/ w zakładce Mienie

komunalne – ogłoszenia o przetargach .

8. Warunkiem udziału w  przetargu jest:

1) zakwalifikowanie przez komisję przetargową do uczestnictwa w przetargu

2) osobiste stawiennictwo w dniu przetargu z dowodem tożsamości lub reprezentowanie przez pełnomocnika na podstawie pełnomocnictwa z notarialnym poświadczeniem podpisu,

3) przedstawienie komisji przetargowej oryginału  dowodu wpłacenia wadium,

4) złożenie pisemnego oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych przez administratora danych Gminę Bystrzyca Kłodzka zs. Plac Wolności 1, 57-500 Bystrzyca Kłodzka, w celu realizacji postępowania przetargowego na zakup lokalu,

Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał, zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia.

Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika,  który przetarg wygrał od zawarcia umowy notarialnej. Wygrywający przetarg uiszcza pełną kwotę za nieruchomość przy czym wlicza się w nią wpłacone wadium - najpóźniej w dniu zawarcia umowy notarialnej, przed jej podpisaniem. Za termin zapłaty ceny uznaje się dzień wpływu należności na wskazane konto. Nabywca nieruchomości ponosi koszty notarialne i sądowe, które określi notariusz. Osoba ustalona jako nabywca zostanie zawiadomiona o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości, najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.

Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy
w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu, właściwy organ może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. Protokół z przeprowadzonego przetargu stanowi podstawę zawarcia umowy.

Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg nie wygrał zostanie zwrócone w terminie trzech dni licząc
od dnia zamknięcia przetargu. Burmistrz Bystrzycy Kłodzkiej może odwołać ogłoszony przetarg jedynie
z uzasadnionej przyczyny, informując o tym niezwłocznie w formie właściwej dla ogłoszenia o przetargu.

Szczegółowych informacji udziela Wydział Geodezji i Gospodarki Gruntami Urzędu Miasta i Gminy
w Bystrzycy Kłodzkiej pokój 304,  tel. 74/8117653, e-mail :

Nieruchomość można oglądać po wcześniejszym uzgodnieniu z Zakładem Usług Komunalnych Spółka z o.o. w Bystrzycy Kłodzkiej ul. Strażacka 13,  tel.74/8117061.

 

 

 

Sprawę prowadzi:

Anna Olma

tel.74/8117653