Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Wykaz nr 8 w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej położonej w Starej Łomnicy w granicach działki nr 874 o pow. 0,69 ha w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.

 

 

Bystrzyca Kłodzka, dnia 28.02.2024 r.

 

 

O B W I E S Z C Z E N I E

 

Burmistrza Bystrzycy Kłodzkiej

 

 

          Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 344 z późn. zm.).

 

o g ł a s z a m

 

1.  Wykaz nr  8/2024 z dnia 28 lutego 2024 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej położonej w Starej Łomnicy w granicach działki  nr  874 o pow. 0,69 ha objętej księgą wieczystą nr SW1K/00063183/4, w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.

 

2. Wykaz stanowi integralną część obwieszczenia i podlega ogłoszeniu na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń i stronach internetowych tut. urzędu .

 

3. Wykaz i obwieszczenie wchodzą w życie z dniem 28 lutego 2024 r. 

 

    4. Szczegółowe informacje można uzyskać w Wydziale Geodezji i Gospodarki  Gruntami pok. 304 lub telefonicznie nr 74/ 8117653. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AO/AO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W Y K A Z    nr    8/2024

 

 w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej położonej w Starej Łomnicy w granicach działki  nr  874 o pow. 0,69 ha w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.

 

1. Położenie nieruchomości – Stara Łomnica gm. Bystrzyca Kłodzka

                                                 działka nr 874 o pow. 0,69 ha
 

Księga wieczysta (obejmująca mienie Gminne ) -  SW1K/00063183/4 - nie zawiera  wpisów dotyczących obciążenia nieruchomości ograniczonymi prawami rzeczowymi jak i hipoteką.

 

2. Przedmiot sprzedaży – Działka nr 874 położona jest na obrzeżach wsi . Bezpośrednie sąsiedztwo wycenianej nieruchomości stanowią tereny niezabudowane, a w dalszej odległości – tereny zabudowy mieszkaniowej i zagrodowej. Kształt działki- regularny. Brak uzbrojenia. Dostęp komunikacyjny: droga polna, nieurządzona. Rzeźba terenu - teren z deniwelacją. Powierzchnia działki wynosi 0,69 ha.

 

3. Cena  nieruchomości  wynosi  –  70.000,-zł (słownie: siedemdziesiąt tysięcy złotych)

                                                                            

4. Przeznaczenie w planie miejscowym: Zgodnie z art. 154 ustawy o gospodarce nieruchomościami przeznaczenie nieruchomości ustala się na podstawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. W przypadku braku planu przeznaczenie ustala się na podstawie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy lub decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu. Dla terenu lokalizacji nieruchomości nie został sporządzony miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie ze Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Bystrzyca Kłodzka - Uchwała nr LIII/430/2022 Rady Miejskiej w Bystrzycy Kłodzkiej z dnia 26 stycznia 2022 r. w/s zmiany studium. Nieruchomość położona jest na terenie oznaczonym: - grunty rolne z wyłączeniem zabudowy.

     

   5.Sprzedaż nieruchomości  następuje w drodze przetargu ustnego nieograniczonego .

6. Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu wymienionej nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2* ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 344) składają wniosek
w terminie 6 tygodni od dnia wywieszenia niniejszego wykazu.

*art. 34 ust. 1 pkt 1 - „ przysługuje jej roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy niniejszej ustawy lub odrębnych przepisów, jeżeli złoży wniosek o nabycie przed upływem terminu określonego w wykazie.”

*art. 34 ust. 1 pkt 2 - „ jest poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości pozbawionym prawa własności tej nieruchomości przed dniem 05.12.1990 r. albo jego spadkobiercą, jeżeli złoży wniosek o nabycie przed upływem terminu określonego w wykazie.”

Osoby posiadające prawo pierwszeństwa w nabyciu nieruchomości powinny zgłaszać swoje roszczenia zgodnie z art. 34 ust.1 pkt 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami do dnia 10 kwietnia 2024 r.

Wykaz wchodzi w życie z dniem 28 lutego 2024 r. i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w siedzibie urzędu i urzędowej stronie internetowej przez okres 21 dni tj. do dnia 20 marca 2024 r. 

 

 

 

AO/AO