Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Wykaz nr 7/2024 z dnia 28 lutego 2024 r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 1 położonego w Bystrzycy Kłodzkiej przy ul. Rycerskiej 10 wraz z ułamkową częścią gruntu przynależną do lokalu w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy.

 

Bystrzyca Kłodzka, dnia  28.02.2024 r.

 

 

O B W I E S Z C Z E N I E

 

Burmistrza Bystrzycy Kłodzkiej

 

 

          Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r. poz. 344 z późn. zm.)

 

1. Wykaz nr 7/2024 z dnia 28 lutego 2024 r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 1 położonego w Bystrzycy Kłodzkiej w budynku przy ul. Rycerskiej 10 wraz z  ułamkową częścią gruntu przynależną do lokalu w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy.

 

2. Zapłata za nabywany lokal mieszkalny nastąpi na podstawie uchwały Nr XIX/136/2000 Rady Miejskiej Bystrzycy Kłodzkiej z dnia 07.02.2000 r. (tekst jednolity Dz. Urz. Województwa Dolnośląskiego z 2017 r. poz. 2185 z późn.zm.).

 

3.Wykaz stanowi załącznik do obwieszczenia i podlega ogłoszeniu przez okres 21 dni na tablicy ogłoszeń i stronach internetowych tutejszego urzędu.

 

4. Wykaz i obwieszczenie wchodzą w życie z dniem 28 lutego 2024 r.

 

5. Szczegółowe informacje można uzyskać w Wydziale Geodezji i Gospodarki Gruntami pok. 304 lub telefonicznie nr 74/ 8117653.

 

 

 

 

      

 AO/AO

 

W Y K A Z nr  7/2024

 

Wykaz nr 7/2024 z dnia 28 lutego 2024 r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 1 położonego w Bystrzycy Kłodzkiej przy

ul. Rycerskiej 10 wraz z  ułamkową częścią gruntu przynależną do lokalu w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy.

 

1.Położenie nieruchomości – Bystrzyca Kłodzka ul. Rycerska 10    

                             działka nr 690/5 (AM-6) o pow. 0,0159 ha – udział  22,84 %- 36,32 m2

                             Księga wieczysta -  SW1K/00057136/5

Księga wieczysta - nie zawiera wpisów dotyczących obciążenia nieruchomości ograniczonymi prawami rzeczowymi jak i hipoteką.

2. Przedmiot sprzedaży- lokal mieszkalny nr 1 położony w budynku mieszkalno-użytkowym, wielorodzinnym, składający się z  dwóch pokoi, kuchni, przedpokoju i łazienki z WC (pow. 48,80 m2) usytuowany na parterze budynku. Do lokalu przynależy pomieszczenie gospodarcze o pow. 15,30 m2 znajdujące się na parterze. Łącznie powierzchnia użytkowa lokalu i pomieszczenia przynależnego wynosi 64,10 m2 wraz z udziałem w częściach wspólnych budynku i prawie własności gruntu wynoszącym 22,84 %. Ustanawianie odrębnej własności lokalu  w domu wielolokalowym, wchodzącym w skład nieruchomości, następuje na zasadach określonych w ustawie z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 1048).

3. Cena nieruchomości wynosi – 166 000.00,- zł  (słownie: sto sześćdziesiąt sześć tysięcy złotych)
 

4. Przeznaczenie w planie miejscowym: Dla terenu lokalizacji nieruchomości obowiązuje Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Bystrzyca Kłodzka obejmującej dzielnicę staromiejską miasta Bystrzyca Kłodzka i tereny położone między: zabudową mieszkaniową przy ul. Lotników, ul. Odrowąża, ul. 1 Maja, ul. Kłodzkiej, terenami kolejowymi, rzeką Nysą Kłodzką, granicami własności Mondi Packaging BZWP, zabudowa mieszkaniowa przy ul. C. K. Norwida, rzeką Bystrzycą Kłodzką, ul. Krakowską, ulicą Kasztanową, granicami własności Fabryki Mebli, pl. T. Kościuszki, ul. Wojska Polskiego, ul. J. Słowackiego, zabudową mieszkaniową przy ulicach: H. Sienkiewicza, A. Mickiewicza, K. Świerczewskiego (Uchwała nr LXII/540/10 z dnia 2010-10-29). Nieruchomość położona jest na obszarze oznaczonym C19U/MW – teren zabudowy usługowej/zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej. 

5. Sprzedaż lokalu następuje w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy.

6. Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu wymienionej nieruchomości
na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2* ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r. poz. 344 z późn. zm.), składają wniosek w terminie 6 tygodni od dnia wywieszenia niniejszego wykazu.

*art. 34 ust. 1 pkt 1 - „ przysługuje jej roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy niniejszej ustawy lub odrębnych przepisów, jeżeli złoży wniosek o nabycie przed upływem terminu określonego w  wykazie.”

*art. 34 ust. 1 pkt 2-„ jest poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości pozbawionym prawa własności tej nieruchomości przed dniem 05.12.1990 r. albo jego spadkobiercą, jeżeli złoży wniosek o nabycie przed upływem terminu określonego w wykazie...”

Osoby posiadające prawo pierwszeństwa w nabyciu nieruchomości powinny zgłaszać swoje roszczenia zgodnie z art. 34 ust.1 pkt 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami do dnia 10 kwietnia 2024 r.

Wykaz wchodzi w życie z dniem 28 lutego 2024 r. i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w siedzibie urzędu i urzędowej stronie internetowej przez okres 21 dni tj. do dnia 20 marca 2024 roku.

AO/AO