Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Wykaz nr 6 w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 6 położonego w Bystrzycy Kłodzkiej przy ul. Stefana Okrzei 45 wraz z ułamkową częścią gruntu przynależną do lokalu, drogą przetargu ustnego ograniczonego do mieszkańców budynku usytuowanego przy ulicy Stefana Okrzei 45 w Bystrzycy Kłodzkiej.

Bystrzyca Kłodzka, dnia  28.02.2024 r.

 

 

 

 

O B W I E S Z C Z E N I E

 

Burmistrza Bystrzycy Kłodzkiej

 

 

        

 Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r. poz. 344 z późn. zm.)

 

 

1. Wykaz nr 6/2024 z dnia 28 lutego 2024 r. w sprawie sprzedaży samodzielnego lokalu mieszkalnego nr 6 położonego w Bystrzycy Kłodzkiej  przy ul. Stefana Okrzei 45 wraz
z  ułamkową częścią działki przynależną do lokalu, w drodze przetargu ustnego ograniczonego do mieszkańców budynku przy ul. Stefana Okrzei 45  w Bystrzycy Kłodzkiej.

 

2.Wykaz stanowi załącznik do obwieszczenia i podlega ogłoszeniu przez okres 21 dni na tablicy ogłoszeń i stronach internetowych tutejszego urzędu.

 

3. Wykaz i obwieszczenie wchodzą w życie z dniem 28 lutego 2024 r.

 

4. Szczegółowe informacje można uzyskać w Wydziale Geodezji i Gospodarki Gruntami                                 pok. 304 lub telefonicznie nr 74/ 8117653.

 

 

 

 

 

 

AO/AO

 

W Y K A Z nr   6/2024

 

w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 6 położonego w Bystrzycy Kłodzkiej przy ul. Stefana Okrzei 45  wraz z ułamkową częścią gruntu  przynależną do lokalu, drogą przetargu ustnego ograniczonego do mieszkańców budynku usytuowanego przy ulicy Stefana Okrzei 45  w Bystrzycy Kłodzkiej.

 

1.Położenie nieruchomości – Bystrzyca Kłodzka ul. Stefana Okrzei 45    

                              działka nr  551 (AM-6) o pow. 378 m2 – udział  8,92 % - 33,72 m2

                              Księga wieczysta -  SW1K/00047707/6

Księga wieczysta - nie zawiera wpisów dotyczących obciążenia nieruchomości ograniczonymi prawami rzeczowymi jak i hipoteką.

2. Przedmiot sprzedaży- lokal mieszkalny nr 6 położony w budynku mieszkalnym, wielorodzinnym, składający się z jednego pomieszczenia nr 1 usytuowanego na drugim piętrze budynku. Łączna powierzchnia 18,40 m2 wraz z udziałem w częściach wspólnych budynku i prawie własności gruntu wynoszącym 8,92 %.

Ustanawianie odrębnej własności lokalu w domu wielolokalowym, wchodzącym w skład  nieruchomości, następuje na zasadach określonych w ustawie z dnia 24 czerwca 1994 r.o własności lokali (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 1048).

 

3. Cena nieruchomości wynosi - 33.500,- zł (słownie: trzydzieści trzy  tysiące pięćset złotych)         

                                                                      

4. Przeznaczenie w planie miejscowym: Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego działka nr 551, obręb Centrum o powierzchni 378 m2 znajduje się na terenach przeznaczonych pod zabudowę usługową/mieszkaniową wielorodzinną - symbol z planu B27U/MW.

5. Sprzedaż lokalu następuje w drodze przetargu ustnego ograniczonego do stałych mieszkańców budynku przy ul. Stefana Okrzei 45 w Bystrzycy Kłodzkiej.

6. Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu wymienionej nieruchomości
na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2* ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r. poz. 344 z późn. zm.) składają wniosek w terminie 6 tygodni od dnia wywieszenia niniejszego wykazu.

*art. 34 ust. 1 pkt 1 - „ przysługuje jej roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy niniejszej ustawy lub odrębnych przepisów, jeżeli złoży wniosek o nabycie przed upływem terminu określonego w  wykazie.”

*art. 34 ust. 1 pkt 2-„ jest poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości pozbawionym prawa własności tej nieruchomości przed dniem 05.12.1990 r. albo jego spadkobiercą, jeżeli złoży wniosek o nabycie przed upływem terminu określonego w wykazie...”

 

Osoby posiadające prawo pierwszeństwa w nabyciu nieruchomości powinny zgłaszać swoje roszczenia zgodnie z art. 34 ust.1 pkt 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami do dnia 10 kwietnia 2024 r.

Wykaz wchodzi w życie z dniem 28 lutego 2024 r. i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w siedzibie urzędu i urzędowej stronie internetowej przez okres 21 dni tj. do dnia 20 marca 2024 r. 

AO/AO