Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Otwarty nabór Partnera spoza sektora finansów publicznych do wspólnego przygotowania i realizacji projektów stanowiących odpowiedź na nabór ogłaszany przez Instytucję Zarządzającą Programem Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027 w ramach Działania 8.1. "Dostęp do edukacji"

 

 Bystrzyca Kłodzka, dnia 23.02.2024 r.

 

OGŁOSZENIE

 

Gmina Bystrzyca Kłodzka działając na podstawie  art. 39 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 28 kwietnia 2022 r. o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021-2027 (Dz. U. z 2022 r. poz. 1079 z późn. zm.), ogłasza otwarty nabór Partnera spoza sektora finansów publicznych do wspólnego przygotowania i realizacji projektów stanowiących odpowiedź na nabór ogłaszany przez Instytucję Zarządzającą Programem Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021– 2027, w ramach Działania 8.1. „Dostęp do edukacji”, Nabór nr: FEDS.08.01-IZ.00-075/24

 

Cel partnerstwa: wspólne przygotowanie projektu/projektów edukacyjnych skierowanych do uczniów ich opiekunów prawnych oraz nauczycieli szkół podstawowych i liceów dla których Gmina Bystrzyca Kłodzka pełni funkcję organu prowadzącego.

 

I. Warunki jakie muszą spełniać potencjalni Partnerzy.

Składający ofertę powinni:

a) wykazać się doświadczeniem w realizacji w okresie ostatnich 3 lat przed terminem składania ofert jako samodzielny beneficjent lub lider partnerstwa, co najmniej 2 projektów edukacyjnych, współfinansowanych ze środków europejskich w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, skierowanych do placówek oświatowych, w tym co najmniej jednego realizowanego w formule partnerstwa z jednostką samorządu terytorialnego jako organem prowadzącym placówkę/placówki oświatowe objęte projektem,

b) posiadać status: organizacji pozarządowej lub instytucji systemu oświaty, tj. instytucji edukacyjnej wymienionej w ustawie Prawo Oświatowe.

c) posiadać doświadczenie polegające na przeprowadzeniu w okresie ostatnich 3 lat przed terminem składania ofert co najmniej 200 godzin lekcyjnych zajęć dydaktycznych dla nauczycieli lub uczniów.

 

II. Zawartość oferty.

Oferta poza wymaganymi załącznikami i dokumentami opisanymi w pkt IV powinna zawierać:

a) koncepcję zajęć dydaktycznych dla uczniów i nauczycieli szkół podstawowych i liceum ogólnokształcącego w Gminie Bystrzyca Kłodzka,

b) propozycję własnego udziału w realizacji projektu,

c) opis posiadanego potencjału: osobowego, dydaktycznego, doświadczenia analogicznego do zakresu planowanego projektu.

 

III. Kryteria oceny.

Gmina Bystrzyca Kłodzka spośród złożonych ofert dokona wyboru Partnera kierując się następującymi kryteriami:

 1. Kryteria opisane w części I pkt a-c – oceniane będą na zasadzie: spełnia/nie spełnia
 2. Kryteria opisane w części II pkt a-c:
 • Kryterium a. opisane w części II pkt a: 30 pkt
 • Kryterium b. opisane w części II pkt b: 30 pkt
 • Kryterium c. opisane w części II pkt c: 30 pkt

      3. Kryterium doświadczenia:

Liczba projektów edukacyjnych zrealizowanych/realizowanych w okresie ostatnich 3 lat przed terminem składania ofert, skierowanych do szkół lub przedszkoli w których oferent pełnił funkcję Lidera lub Partnera – 10 pkt

       Punktacja obliczana wg wzoru:

  Liczba projektów w ofercie badanej/liczba projektów w ofercie o najwyższym wskaźniku doświadczenia  x 10

 

IV. Dokumentacja składająca się na ofertę.

            Na ofertę składają się co najmniej:

 1. wykaz projektów zrealizowanych w okresie ostatnich 3 lat przed terminem składania ofert zgodnie z wymaganiem opisanym w Części I pkt a (załącznik nr 1),
 2. wykaz zajęć zrealizowanych w okresie ostatnich 3 lat przed terminem składania ofert zgodnych z wymaganiami opisanymi w Części I pkt c (załącznik nr 2),
 3. formularz oferty - opis tekstowy zawierający wszystkie elementy opisane w Części II pkt a, b i c (załącznik nr 3),
 4. wyciąg z odpowiedniego rejestru (KRS/CEIDG),
 5. pełnomocnictwo do składania oświadczeń woli (w przypadku, gdy ofertę będą podpisywały osoby inne niż uprawnionego do reprezentacji zgodnie z KRS/CEIDG),
 6. potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię wpisu do ewidencji potwierdzającą status składającego ofertę, o którym mowa w Części I pkt b.

 

V. Termin i sposób składania ofert.

 1. Ofertę należy przesłać w formie papierowej na adres:

Urząd Miasta i Gminy  Bystrzyca Kłodzka Pl. Wolności 1, 57 – 500 Bystrzyca Kłodzka w terminie do dnia 18 marca 2024 r.

       2. Oferty które wpłyną po wyznaczonym terminie nie zostaną rozpatrzone.

VI. Pozostałe informacje.

 1. Ogłaszający zastrzega sobie prawo do:

a) Wyboru jednego Partnera do wspólnej realizacji projektu edukacyjnego skierowanego do uczniów i nauczycieli szkół w Gminie.

b) Unieważnienia naboru bez podawania przyczyny.

c) Negocjacji warunków realizacji zadania.

Wszelkie dodatkowe informacje związane z naborem Partnerów można uzyskać pod nr telefonu 74 8117 692/694 oraz adresem e-mail: edukacja@bystrzycaklodzka.pl

 

DOCXZałącznik nr 1.docx (112,61KB)
DOCXZałącznik nr 2.docx (115,09KB)
DOCXZałącznik nr 3.docx (115,32KB)

PDFogłoszenie o naborze_000345.pdf (984,71KB)

 

Ogłoszenie o wyborze partnera