Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Wykaz nr 5/2024 w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej, zabudowanej budynkiem użytkowym, położonej w Wilkanowie w granicach działki nr 269 (AM-2) o powierzchni 0,12 ha w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.

 

 

Bystrzyca Kłodzka, dnia 14.02.2024 r.

 

O B W I E S Z C Z E N I E

 

Burmistrza Bystrzycy Kłodzkiej

 

 

          Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r. poz. 344 z późn. zm.)

 

o g ł a s z a m

 

1. Wykaz nr 5/2024 z dnia 14 lutego 2024 r.  w sprawie sprzedaży  nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem użytkowym, położonej w Wilkanowie w granicach działki  nr  269 (AM-2) o powierzchni 0,12 ha  w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.

 

2. Wykaz stanowi integralną część obwieszczenia i podlega ogłoszeniu na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń i stronach internetowych tut. urzędu.

 

3. Wykaz i obwieszczenie wchodzą w życie z dniem 14.02.2024 r. 

 

    4. Szczegółowych informacji można uzyskać w Wydziale Geodezji i Gospodarki Gruntami  pok. 304 lub telefonicznie pod numerem  74/8117653.

 

 

 

 

 

AO/AO

 

 

 

 

W Y K A Z    nr     5/2024

 

w sprawie sprzedaży  nieruchomości gruntowej, zabudowanej budynkiem użytkowym, położonej w Wilkanowie w granicach działki  nr  269 (AM-2) o powierzchni 0,12 ha  w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.

 

1. POŁOŻENIE DZIAŁKI:    Wilkanów 

2. NUMER DZIAŁKI   :         269 (AM-2)

3. POWIERZCHNIA:             0,12 ha

4. WŁAŚCICIEL:                   GMINA BYSTRZYCA KŁODZKA

5. KSIĘGA WIECZYSTA:     SW1K/00098395/7

6. ZBYCIE :                            przetarg ustny nieograniczony

7. Zagospodarowanie: brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, nieruchomość gruntowa, zabudowana budynkiem użytkowym. W studium  uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Bystrzyca Kłodzka wyceniana działka  znajduje się na terenach zabudowy mieszkaniowej, zagrodowej oraz usługowej–symbol ze studium WL-MRU1

 

 8. Cena sprzedaży nieruchomości  wynosi   – 155.000,- zł (słownie: sto pięćdziesiąt pięć tysięcy zł.)

                                                                      

9. Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu wymienionej nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2* ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r. poz. 344 z późn. zm.) składają wniosek w terminie 6 tygodni od dnia wywieszenia niniejszego wykazu.

*art. 34 ust. 1 pkt 1 - „ przysługuje jej roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy niniejszej ustawy lub odrębnych przepisów, jeżeli złoży wniosek o nabycie przed upływem terminu określonego w wykazie.”

*art. 34 ust. 1 pkt 2 - „ jest poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości pozbawionym prawa własności tej nieruchomości przed dniem 05.12.1990 r. albo jego spadkobiercą, jeżeli złoży wniosek o nabycie przed upływem terminu określonego w wykazie...”

Osoby posiadające prawo pierwszeństwa w nabyciu nieruchomości powinny zgłaszać swoje roszczenia zgodnie z art. 34 ust.1 pkt 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami do dnia 27 marca 2024 r.

Wykaz wchodzi w życie z dniem 14 lutego 2024 r. i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w siedzibie urzędu i urzędowej stronie internetowej przez okres 21 dni tj. do dnia 06 marca 2024 r.

 

 

 

 

 

AO/AO