Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Wykaz nr 4/2024 w sprawie sprzedaży nieruchomości niezabudowanej położonej w Międzygórzu w granicach działki nr 32/3 (AM-2) o pow. 0,2400 ha drogą przetargu ustnego ograniczonego do właścicieli działek bezpośrednio przyległych do nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży.

 

 

Bystrzyca Kłodzka, dnia 14.02.2023 r.

 

 

 

O B W I E S Z C Z E N I E

 

Burmistrza Bystrzycy Kłodzkiej

 

 

          Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r. poz. 344 z późn. zm.)

 

o g ł a s z a m

 

1. Wykaz nr 4/2024 z dnia 14 lutego 2024 r.  w sprawie sprzedaży  nieruchomości niezabudowanej położonej w Międzygórzu w granicach działki  nr  32/3 (AM-2) o pow. 0,2400 ha drogą przetargu ustnego ograniczonego do właścicieli działek bezpośrednio przyległych do nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży.

 

2. Wykaz stanowi integralną część obwieszczenia i podlega ogłoszeniu na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń i stronach internetowych tut. urzędu

 

3. Wykaz i obwieszczenie wchodzą w życie z dniem 14.02.2024 r. 

 

    4. Szczegółowych informacji można uzyskać w Wydziale Geodezji i Gospodarki Gruntami pok. 304 lub telefonicznie pod numerem  74/ 8117653.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AO/AO

 

 

 

 

W Y K A Z    nr     4/2024

 

w sprawie sprzedaży  nieruchomości niezabudowanej położonej w Międzygórzu w granicach działki  nr  32/3 (AM-2) o powierzchni 0,2400 ha drogą przetargu ustnego ograniczonego do właścicieli działek bezpośrednio przyległych do nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży.

 

1. POŁOŻENIE DZIAŁKI:     Międzygórze Gm. Bystrzyca Kłodzka 

 

2. NUMER DZIAŁKI   :         32/3  (AM-2)

3. POWIERZCHNIA:             0,2400 ha

4. WŁAŚCICIEL:                   GMINA BYSTRZYCA KŁODZKA

5. KSIĘGA WIECZYSTA:     SW1K/00111490/1 -obejmująca mienie gminne

6.ZBYCIE :   przetarg ustny ograniczonego do właścicieli działek bezpośrednio przyległych do nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży.

 

7. Zagospodarowanie: : Dla terenu lokalizacji nieruchomości nie został sporządzony miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie ze Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Bystrzyca Kłodzka - Uchwała nr LIII/430/2022 Rady Miejskiej w Bystrzycy Kłodzkiej z dnia 26 stycznia 2022 r. w/s zmiany studium. Nieruchomość położona jest na terenie oznaczonym: - MGMRU-1 tereny zabudowy mieszkaniowej, zagrodowej i usługowej.

 8. Cena sprzedaży nieruchomości  wynosi   – 176.000,- zł (słownie: sto siedemdziesiąt sześć tysięcy złotych).                                                  

9. Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu wymienionej nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2* ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r. poz. 344 z późn. zm.) składają wniosek w terminie 6 tygodni od dnia wywieszenia niniejszego wykazu.

*art. 34 ust. 1 pkt 1 - „ przysługuje jej roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy niniejszej ustawy lub odrębnych przepisów, jeżeli złoży wniosek o nabycie przed upływem terminu określonego w wykazie.”

*art. 34 ust. 1 pkt 2 - „ jest poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości pozbawionym prawa własności tej nieruchomości przed dniem 05.12.1990 r. albo jego spadkobiercą, jeżeli złoży wniosek o nabycie przed upływem terminu określonego w wykazie...”

Osoby posiadające prawo pierwszeństwa w nabyciu nieruchomości powinny zgłaszać swoje roszczenia zgodnie z art. 34 ust.1 pkt 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami do dnia 27 marca 2024 r.

Wykaz wchodzi w życie z dniem 14 lutego 2024 r. i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w siedzibie urzędu i urzędowej stronie internetowej przez okres 21 dni tj. do dnia 06 marca 2024 r.

 

 

 

 

 

AO/AO