Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Wykaz nr 3/2024 z dnia 5 stycznia 2024 r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 5 położonego w Bystrzycy Kłodzkiej w budynku przy ul. Starobystrzyckiej 12 wraz z ułamkową częścią gruntu przynależną do lokalu w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy

 

Bystrzyca Kłodzka, dnia  05.01.2024 r.

 

 

O B W I E S Z C Z E N I E

 

Burmistrza Bystrzycy Kłodzkiej

 

 

          Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r. poz. 344 z późn. zm.)

 

 

1. Wykaz nr 3/2024 z dnia 5 stycznia 2024 r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 5 położonego w Bystrzycy Kłodzkiej w budynku przy ul. Starobystrzyckiej 12 wraz z  ułamkową częścią gruntu przynależną do lokalu w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy.

 

2. Zapłata za nabywany lokal mieszkalny nastąpi na podstawie uchwały Nr XIX/136/2000 Rady Miejskiej Bystrzycy Kłodzkiej z dnia 07.02.2000 r. (tekst jednolity Dz. Urz. Województwa Dolnośląskiego z 2017 r. poz. 2185 z późn.zm.).

 

3.Wykaz stanowi załącznik do obwieszczenia i podlega ogłoszeniu przez okres 21 dni na tablicy ogłoszeń i stronach internetowych tutejszego urzędu.

 

4. Wykaz i obwieszczenie wchodzą w życie z dniem 5 stycznia 2024 r.

 

5. Szczegółowe informacje można uzyskać w Wydziale Geodezji i Gospodarki Gruntami                                  

    pok. 304 lub telefonicznie nr 74/ 8117653.

 

 

 

 

      

 AO/AO

 

W Y K A Z nr  3/2024

 

Wykaz nr 3/2024 z dnia 5 stycznia 2024 r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 5 położonego w Bystrzycy Kłodzkiej w budynku przy ul. Starobystrzyckiej 12 wraz z  ułamkową częścią gruntu przynależną do lokalu w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy

 

1.Położenie nieruchomości – Bystrzyca Kłodzka ul. Starobystrzycka 12    

                             działka nr 1000 (AM-7) o pow. 0,0595 ha – udział  14,96 %- 89,01 m2

                             Księga wieczysta -  SW1K/00047964/5

Księga wieczysta - nie zawiera wpisów dotyczących obciążenia nieruchomości ograniczonymi prawami rzeczowymi jak i hipoteką.

2. Przedmiot sprzedaży- lokal mieszkalny nr 5 położony w budynku mieszkalnym, wielorodzinnym,  składający się z  dwóch pokoi, kuchni, garderoby, łazienki z WC (pow. 38,88 m2) usytuowany na II piętrze budynku. Do lokalu przynależy pomieszczenie gospodarcze o powierzchni 12,94 m2. Łącznie powierzchnia użytkowa lokalu i pomieszczenia przynależnego wynosi 51,82 m2 wraz z udziałem w częściach wspólnych budynku i prawie własności gruntu wynoszącym 14,96 %. Ustanawianie odrębnej własności lokalu  w domu wielolokalowym, wchodzącym w skład nieruchomości, następuje na zasadach określonych w ustawie z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 1048).

 

3. Cena nieruchomości wynosi – 101 000.00,- zł  (słownie: sto jeden tysięcy złotych)
 

4. Przeznaczenie w planie miejscowym: Dla terenu lokalizacji nieruchomości obowiązuje

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Bystrzyca Kłodzka

obejmującej dzielnicę staromiejską miasta Bystrzyca Kłodzka i tereny położone między:

zabudową mieszkaniową przy ul. Lotników, ul. Odrowąża, ul. 1 Maja, ul. Kłodzkiej, terenami

kolejowymi, rzeką Nysą Kłodzką, granicami własności Mondi Packaging BZWP, zabudowa

mieszkaniowa przy ul. C. K. Norwida, rzeką Bystrzycą Kłodzką, ul. Krakowską, ulicą

Kasztanową, granicami własności Fabryki Mebli, pl. T. Kościuszki, ul. Wojska Polskiego, ul.

J. Słowackiego, zabudową mieszkaniową przy ulicach: H. Sienkiewicza, A. Mickiewicza, K.

Świerczewskiego (Uchwała nr LXII/540/10 z dnia 2010-10-29).

Nieruchomość położona jest na obszarze oznaczonym C71MW/U – teren zabudowy

mieszkaniowej wielorodzinnej/ zabudowy usługowej.        

 

5. Sprzedaż lokalu następuje w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy.

 

6. Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu wymienionej nieruchomości
na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2* ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r. poz. 344 z późn. zm.), składają wniosek w terminie 6 tygodni od dnia wywieszenia niniejszego wykazu.

*art. 34 ust. 1 pkt 1 - „ przysługuje jej roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy niniejszej ustawy lub odrębnych przepisów, jeżeli złoży wniosek o nabycie przed upływem terminu określonego w  wykazie.”

*art. 34 ust. 1 pkt 2-„ jest poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości pozbawionym prawa własności tej nieruchomości przed dniem 05.12.1990 r. albo jego spadkobiercą, jeżeli złoży wniosek o nabycie przed upływem terminu określonego w wykazie...”

Osoby posiadające prawo pierwszeństwa w nabyciu nieruchomości powinny zgłaszać swoje roszczenia zgodnie z art. 34 ust.1 pkt 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami do dnia 16 lutego 2024 r.

Wykaz wchodzi w życie z dniem 29 grudnia 2023 r. i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w siedzibie urzędu i urzędowej stronie internetowej przez okres 21 dni tj. do dnia 26 stycznia 2024 roku.

AO/AO