Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Wykaz nr 1/2024 w sprawie sprzedaży z bonifikatą, w drodze bezprzetargowej, na rzecz Związku Harcerstwa Polskiego Komenda Chorągwi Dolnośląskiej nieruchomości gruntowej zabudowanej, położonej w Marianówce, gmina Bystrzyca Kłodzka, oznaczonej numerem geodezyjnym jako działka nr 34/2 o pow. 0,37 ha, dla której Sąd Rejonowy w Kłodzku prowadzi księgę wieczystą nr SW1K/00111489/1 z przeznaczeniem na cel prowadzonej działalności pożytku publicznego.

Bystrzyca Kłodzka, dnia 05.01.2024 r.

 

O B W I E S Z C Z E N I E

 

Burmistrza Bystrzycy Kłodzkiej

 

 

          Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r. poz. 344 z późn. zm.)

 

o g ł a s z a m

1. Wykaz nr 1/2024 z dnia 05.01.2024 r. w sprawie sprzedaży z bonifikatą, w drodze bezprzetargowej, na rzecz Związku Harcerstwa Polskiego Komenda Chorągwi Dolnośląskiej nieruchomości gruntowej zabudowanej, położonej w Marianówce, gmina Bystrzyca Kłodzka, oznaczonej numerem geodezyjnym jako działka nr 34/2 o pow. 0,37 ha, dla której Sąd Rejonowy w Kłodzku prowadzi księgę wieczystą nr SW1K/00111489/1 z przeznaczeniem na cel prowadzonej działalności pożytku publicznego.

2. Wykaz stanowi załącznik do obwieszczenia i podlega ogłoszeniu przez okres 21 dni na tablicy ogłoszeń i stronach internetowych tutejszego urzędu.

3. Wykaz i obwieszczenie wchodzą w życie z dniem 05.01.2024 r.

4. Szczegółowe informacje można uzyskać w Wydziale Geodezji i Gospodarki Gruntami                                 pok. 304 lub  telefonicznie nr 74/ 8117653.

 

 

 

AO/AO

 

 

W Y K A Z   nr 1/2024

 

w sprawie sprzedaży z bonifikatą, w drodze bezprzetargowej, na rzecz Związku Harcerstwa Polskiego Komenda Chorągwi Dolnośląskiej nieruchomości gruntowej zabudowanej, położonej w Marianówce, gmina Bystrzyca Kłodzka, oznaczonej numerem geodezyjnym jako działka nr 34/2 o pow. 0,37 ha, dla której Sąd Rejonowy w Kłodzku prowadzi księgę wieczystą
nr SW1K/00111489/1 z przeznaczeniem na cel prowadzonej działalności pożytku publicznego.

 

1.POŁOŻENIE DZIAŁKI: gmina Bystrzyca Kłodzka, obręb Marianówka, nieruchomość  zabudowana budynkiem użytkowym -  Związek Harcerstwa Polskiego

2. NUMER DZIAŁKI   :        34/2

3. POWIERZCHNIA:            0,37 ha

4. WŁAŚCICIEL:                  GMINA BYSTRZYCA KŁODZKA

5. KSIĘGA WIECZYSTA:   SW1K/00111489/1

6. ZBYCIE :                            Sprzedaż w drodze bezprzetargowej na rzecz Związku Harcerstwa Polskiego Komenda Chorągwi Dolnośląskiej z przeznaczeniem na cel prowadzonej działalności pożytku publicznego z uwzględnieniem bonifikaty nieprzekraczającej 99% wartości nieruchomości [art. 13 ust. 1 oraz art. 68 ust.1 pkt.1 Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 344 z późn. zm.)].

7. ZAGOSPODAROWANIE :  Dla terenu lokalizacji nieruchomości nie został sporządzony miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Według Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Bystrzyca Kłodzka -przyjętym przez Radę Miejską w Bystrzycy Kłodzkiej Uchwałą nr XLI/412/13 z dnia 28 lutego 2013 r. ( z późniejszymi zmianami – ostatnia zmiana wprowadzająca tekst ujednolicony studium uchwalona przez Radę Miejską Bystrzycy Kłodzkiej Uchwałą nr LIII/430/2022 z dnia 26.01.2022r.
Przeznaczenie MA-MNR1-zabudowa mieszkaniowa, zagrodowa, usługowa rozproszona.

8. Cena nieruchomości  –  719.000,-zł (słownie: siedemset dziewiętnaście tysięcy złotych). (Udzielona bonifikata 99%).

9. Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu wymienionej nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2* ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r. poz. 344 z późn. zm.) składają wniosek
w terminie 6 tygodni od dnia wywieszenia niniejszego wykazu.

*art. 34 ust. 1 pkt 1 - „ przysługuje jej roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy niniejszej ustawy lub odrębnych przepisów, jeżeli złoży wniosek o nabycie przed upływem terminu określonego w  wykazie.”

*art. 34 ust. 1 pkt 2-„ jest poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości pozbawionym prawa własności tej nieruchomości przed dniem 05.12.1990 r. albo jego spadkobiercą, jeżeli złoży wniosek  o nabycie przed upływem terminu określonego w wykazie...”

 

Osoby posiadające prawo pierwszeństwa w nabyciu nieruchomości powinny zgłaszać swoje roszczenia zgodnie z art. 34 ust.1 pkt 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami do dnia16 lutego 2024 r.

Wykaz wchodzi w życie z dniem 1 grudnia 2021 r. i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń  w siedzibie urzędu i urzędowej stronie internetowej przez okres 21 dni tj. do dnia 26.01.2024 r.

AO/AO