Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Informacja o wyniku pierwszego przetargu ustnego na sprzedaż nieruchomości zabudowanej obcymi nakładami t.j. działki nr 11/3 (AM-2) obręb 0020 - Pławnica o powierzchni 0,4519 ha, położonej w Pławnicy, objętej księgą wieczystą nr SW1K/00102014/5.

                                                                                               Bystrzyca Kłodzka, dnia 07.12.2023 r.

 

           Na podstawie § 12 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (tj. Dz. U. z 2021 poz. 2213) podaję do publicznej wiadomości:

 

INFORMACJĘ

o wyniku pierwszego przetargu ustnego na sprzedaż nieruchomości zabudowanej obcymi nakładami t.j. działki nr 11/3 (AM-2) obręb 0020 - Pławnica o powierzchni 0,4519 ha, położonej w Pławnicy, objętej księgą wieczystą nr SW1K/00102014/5. 

 

Pierwszy przetarg ustny nieograniczony przeprowadzony został w dniu 29 listopada 2023 r. o godz. 10:00 w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Bystrzycy Kłodzkiej przy Placu Wolności 1.

 

Liczba podmiotów dopuszczonych:       2

Liczba podmiotów  niedopuszczonych:  0

Liczba oferentów uczestniczących w przetargu w dniu 29.11.2023 r. – 1

Cena wywoławcza wynosiła  - 1 081 000,- zł (sł.: jeden milion osiemdziesiąt jeden tysięcy złotych).

Najwyższa cena osiągnięta w przetargu – 1 091 810,- zł (sł.: jeden milion dziewięćdziesiąt jeden tysięcy osiemset dziesięć złotych).

Od ceny osiągniętej w przetargu zostanie potrącona wartość nakładów poniesionych na gruncie przez byłego dzierżawcę w wysokości 581 000 zł (sł.: pięćset osiemdziesiąt jeden tysięcy złotych).

Do wylicytowanej ceny doliczona zostanie kwota podatku od towaru i usług, wg stawki obowiązującej na dzień zawarcia umowy sprzedaży. Na dzień przeprowadzenia przetargu sprzedaż objęta jest 23% stawką  podatku.

 

Przetarg zakończył się wynikiem pozytywnym.

Nabywcą nieruchomości została spółka:  Betoniarnie Odra sp. z o.o.

                                                                  ul. Budowlanych 9/23; 45-005 Opole

 

Informacja zostaje umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy  Bystrzyca Kłodzka oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy w Bystrzycy Kłodzkiej, Plac Wolności   na okres 7 dni, tj. od  07.12.2023 r.  do dnia  14.12.2023  r.