Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

I przetarg ustny ograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej, zabudowanej budynkiem użytkowym, położonej w Wilkanowie w granicach działki nr 269 (AM-2) o powierzchni 0,12 ha w drodze przetargu ustnego ograniczonego do stałych mieszkańców miejscowości Wilkanów.

 

Przetarg   GGG.11.2023.AO                                                                                                        Bystrzyca  Kłodzka, dnia 23.10.2023 r.

 

BURMISTRZ BYSTRZYCY KŁODZKIEJ

działając na podstawie :

1/ rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (tekst jednolity Dz.U. z 2021 r. poz.2213);

2/ ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r. poz. 344 z późn. zm.)

ogłasza I przetarg ustny ograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej, zabudowanej budynkiem użytkowym, położonej w Wilkanowie w granicach działki  nr  269 (AM-2) o powierzchni 0,12 ha  w drodze przetargu ustnego ograniczonego do stałych mieszkańców miejscowości Wilkanów.

Przedmiot sprzedaży: działka nr 269 położona jest w centralnej strefie zabudowy miejscowości w bezpośrednim sąsiedztwie skrzyżowania głównej drogi asfaltowej przebiegającej przez wieś i  lokalnej drogi asfaltowej. Działka wyposażona jest w sieć energetyczną, wodociągową (własna studnia) i kanalizacyjną  (szambo trzykomorowe). Dostęp komunikacyjny bardzo dobry- bezpośrednio z  drogi głównej. Kształt działki nieregularny, zbliżony do silnie wydłużonego trójkąta, którego dwoma bokami przylega do dróg dojazdowych i jednym do potoku Wilczka. Działka zabudowana jest wolnostojącym budynkiem użytkowym, wcześniej wykorzystywanym na pomieszczenia magazynowe Gminnej Spółdzielni, a następnie służył jako szatnia miejscowego klubu piłki nożnej LZS. Teren działki lekko nachylony w kierunku potoku, przy drodze porośnięty trawą, chwastami, krzewami i pojedynczymi drzewkami.

Księga wieczysta (obejmująca mienie gminne) - SW1K/00098395/7 - nie zawiera wpisów dotyczących obciążenia nieruchomości ograniczonymi prawami rzeczowymi jak i hipoteką.

Zagospodarowanie: brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, nieruchomość gruntowa, zabudowana budynkiem użytkowym. W studium  uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Bystrzyca Kłodzka wyceniana działka  znajduje się na terenach zabudowy mieszkaniowej, zagrodowej oraz usługowej–symbol ze studium WL-MRU1.
Sprzedaż nieruchomości odbywa się na podstawie danych uwidocznionych w katastrze nieruchomości,
a okazanie punktów granicznych nabywanej działki może nastąpić na życzenie i wyłączny koszt nabywcy.

I  przetarg  cena wywoławcza  155.000,- zł ( słownie: sto pięćdziesiąt pięć tysięcy  złotych).

Wysokość wadium - 15.500,- zł (słownie: piętnaście tysięcy pięćset złotych)  należy wnieść w środkach pieniężnych przelewem na rachunek Gminy Bystrzyca Kłodzka Nr konta 07 9588 0004 9700 0299 2000 0090  w Gospodarczym Banku Spółdzielczym w Strzelinie Oddział w Bystrzycy Kłodzkiej  z adnotacją „Przetarg GGG.11.2023.AO - działka nr 269 Wilkanów” .

Wpłaty należy dokonać do  dnia 24 listopada 2023 r. przy czym liczy się termin faktycznego wpływu w/w kwoty na konto Gminy w Bystrzycy Kłodzkiej (ostateczny termin wpływu 24 listopada 2023 r. ).

Postąpienie - o wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu z tym, że postąpienie nie może wynosić mniej niż  1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem  w górę do pełnych  dziesiątek  złotych (1550,-zł)                     

Zbycie nieruchomości: przetarg ustny ograniczony do stałych mieszkańców miejscowości Wilkanów.

Uzasadnienie wyboru formy przetargu :

Wybór formy przetargu jest uzasadniony zabezpieczeniem interesów społeczności lokalnej.

Osoby zamierzające uczestniczyć w przetargu powinny złożyć pisemne zgłoszenie uczestnictwa w przetargu. Oferta powinna zawierać:

1) imię, nazwisko oraz adres zamieszkania oferenta ,

2) datę sporządzenia oferty,

3) oświadczenie oferenta, że zapoznał się z warunkami przetargu i przyjmuje te warunki
bez zastrzeżeń,

4) poświadczenie stałego  adresu zameldowania we wsi Wilkanów,

5) w przypadku uczestnictwa w przetargu jednego z małżonków wymagane jest przedłożenie pisemnego oświadczenia woli drugiego małżonka o wyrażeniu zgody na nabycie nieruchomości ze środków pochodzących z majątku wspólnego lub złożenie przez osobę przystępującą do przetargu oświadczenia o woli nabycia nieruchomości z majątku odrębnego – art. 37 § 1 pkt. 1 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1359 z późn. zm.).

6) kserokopię dowodu wpłaty wadium.

Dokumenty należy złożyć w kopercie w terminie do dnia 24 listopada 2023 r. do godz. 15,00 w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miasta i Gminy w Bystrzycy Kłodzkiej, Plac Wolności 1, pok.11 z dopiskiem „Przetarg GGG.11.2023.AO - działka nr 269 Wilkanów”.

Komisja przetargowa dniu 27 listopada 2023 r. o godz. 14,00 sprawdzi czy złożone potwierdzenia spełniają warunki przetargu i poda listę osób zakwalifikowanych do uczestnictwa w przetargu. Lista zostanie wywieszona  na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy (obok pokoju 304 - III piętro) jak również zostanie zamieszczona na stronie https:/bip.bystrzycaklodzka.pl/ nieruchomosci-komunalne-wyniki-przetargow-i-negocjacji-  nie później niż dzień przed wyznaczonym terminem przetargu. 

Przetarg odbędzie się w dniu 29 listopada 2023 r. o godz. 11:00 w siedzibie Urzędu  Miasta   i Gminy w Bystrzycy Kłodzkiej Plac Wolności 1  - sala nr 111    ( I piętro)

Warunkiem uczestnictwa w  przetargu jest :

- zakwalifikowanie przez komisję przetargową

- okazanie dowodu tożsamości

- jeżeli uczestnik jest reprezentowany przez pełnomocnika, konieczne jest przedłożenie oryginału pełnomocnictwa upoważniającego do działania na każdym etapie postępowania przetargowego

- w przypadku uczestnictwa w przetargu jednego z małżonków wymagane jest przedłożenie pisemnego oświadczenia woli drugiego małżonka o wyrażeniu zgody na nabycie nieruchomości ze środków pochodzących z majątku wspólnego lub złożenia przez osobę przystępującą do przetargu oświadczenia o woli nabycia nieruchomości z majątku odrębnego – – art. 37 § 1 pkt. 1 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1359 z późn. zm.).

Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał, zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia.

Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał od zawarcia umowy notarialnej .

Wygrywający przetarg uiszcza pełną kwotę za nieruchomość przy czym wlicza się w nią wpłacone wadium.

Należność za nabycie nieruchomości płatna jest przed zawarciem aktu notarialnego (w dniu podpisania aktu notarialnego należność winna być zaksięgowana na koncie Gminy). Za termin zapłaty ceny uznaje się dzień wpływu  należności na wskazane konto.

Koszty umowy notarialnej i  sądowe, które określi notariusz, ponosi nabywca nieruchomości.

Osoba ustalona jako nabywca zostanie zawiadomiona o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.

Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu, właściwy organ może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Protokół z przeprowadzonego przetargu stanowi podstawę  zawarcia umowy notarialnej.

Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg nie wygrał zostanie zwrócone w terminie  3-ch dni licząc od dnia zamknięcia przetargu.

Burmistrz Bystrzycy Kłodzkiej zastrzega sobie prawo do odwołania przetargu z uzasadnionej przyczyny w trybie właściwym dla ogłoszenia.

 Szczegółowych informacji dot. przedmiotowej nieruchomości udziela Wydział Geodezji i Gospodarki Gruntami Urzędu Miasta i Gminy w Bystrzycy Kłodzkiej, pokój 304, telefonicznie 74/8117-653, e-mail: .

Ogłoszenie o przetargu zamieszczono na tablicy ogłoszeń tut. Urzędu oraz na stronie internetowej www.bystrzycaklodzka.pl oraz www.bip.bystrzycaklodzka.pl/,  w zakładce nieruchomości komunalne - ogłoszenia o przetargach a ponadto w dzienniku www.dkl24.pl (Postanowienie Sądu Okręgowego w Świdnicy, Wydział I Cywilny Sygn. Akt Ns. Rej. Pr. 1/16 z dn. 19.02.2016 r. w sprawie wpisu do rejestru dzienników i czasopism tytułu www.dkl24.pl.

Niezależnie od podanych powyżej informacji, nabywca odpowiada za samodzielne zapoznanie się ze stanem prawnym i faktycznym nieruchomości oraz ich aktualnym sposobem zagospodarowania, parametrami oraz możliwością zagospodarowania. Rozpoznanie wszelkich warunków faktycznych i prawnych niezbędnych do realizacji planowanej inwestycji, leży w całości po stronie nabywcy  i stanowi obszar jego ryzyka.

 

                                                                                                                       

                                                                                                                                                                                    z up. Burmistrza

                                        Bystrzycy Kłodzkiej

/-/ Kornelia Wenc-Szumigalska

Sekretarz Gminy

Sprawę prowadzi:  Anna Olma