Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

I przetarg ustny nieograniczony w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w Wyszkach w granicach działek nr 5 i nr 6 (AM-1) o łącznej powierzchni 0,9680 ha objętej księgą wieczystą nr SW1K/00096761/0, w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.

Przetarg  GGG.9.2023.AO                                                                                                       Bystrzyca  Kłodzka, dnia 05.10.2023 r.

  

BURMISTRZ BYSTRZYCY KŁODZKIEJ

działając na podstawie :

1/ rozporządzenia  Rady Ministrów  z dnia 14 września 2004 r. w sprawie  sposobu i  trybu przeprowadzania  przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości ( tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 2213);

2/ ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj.  Dz. U. z 2023 r. poz. 344 z późn. zm.)

      

ogłasza pierwszy  przetarg ustny nieograniczony w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w Wyszkach w granicach działek nr 5 i nr 6 (AM-1) o łącznej powierzchni 0,9680 ha objętej księgą wieczystą nr SW1K/00096761/0, w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.

 

1. Położenie nieruchomości – Wyszki gm. Bystrzyca Kłodzka

                                                 działka nr 5 oraz dz. nr 6 (AM-1) o pow. 0,9680 ha

     Księga wieczysta (dotychczasowa obejmująca mienie Gminne ) -  SW1K/00096761/0 - nie zawiera   wpisów dotyczących obciążenia nieruchomości ograniczonymi prawami rzeczowymi, jak i hipoteką.

2. Przedmiot sprzedaży - Nieruchomość gruntowa, zabudowana, położona w peryferyjnej strefie zabudowy miejscowości, w sąsiedztwie rozproszonej zabudowy mieszkaniowej jedno – i wielorodzinnej, zabudowań gospodarczych oraz w dalszej odległości terenów rolnych i leśnych.

Działka nr 5 od strony zach. przyległa do strumienia, od płn. i południowej do terenów o podobnym przeznaczeniu w studium, od wsch. do terenów leśnych. Działka nr 6 ma bezpośredni dostęp do drogi publicznej, działki oddziela przepływający strumień. Dostęp komunikacyjny do nieruchomości zły, dojazd tylko do dz. nr 6, bezpośrednio
z drogi asfaltowej przebiegającej przez wieś, brak dojazdu do działki głównej.
Konieczność wybudowania mostku drogowego, dojazdowego.

Uzbrojenie średnie – istnieje możliwość podłączenia do napowietrznej linii energetycznej przebiegającej przez teren działki nr 5. Teren działek zróżnicowany: działka nr 6 przy strumieniu płaska i lekko nachylona zgodnie z biegiem strumienia, porośnięta krzewami i pojedynczymi drzewami liściastymi, bez znaczenia gospodarczego; dz. nr 5: wschodnia część działki stromo nachylona w kierunku strumienia, pozostały teren płaski, nieogrodzony. Kształt nieruchomości nieregularny, zbliżony do kwadratu, którego jednym z boków przylega do strumienia
i częściowo do drogi dojazdowej. Na działce nr 5 znajdują się ruiny budynku mieszkalno-gospodarczego

oraz budynku gospodarczego – stodoły. Teren działek porośnięty trawą i chwastami. W górnej części działki nr 5 porośnięty młodymi krzewami i drzewami liściastymi, pochodzącymi z samosiewu. W dolnej części, wzdłuż strumienia, silnie podmokły

3. Przeznaczenie w planie miejscowym: dla terenu wsi Wyszki brak aktualnego planu   zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Bystrzyca Kłodzka uchwalonego Uchwałą nr XLI/412/13 z dnia 28 lutego 2013 r. z późn. zm., wyceniana nieruchomość, działka nr 5 i nr 6, AM-1, obręb Wyszki o pow. 0,9680 ha znajduje się na terenach zabudowy mieszkaniowej, zagrodowej oraz usługowej – symbol ze studium WY-MRU1. Budynek wpisany do wykazu zabytków architektury i budownictwa: Dom mieszkalno-gospodarczy, Wyszki nr 2.      

4.Sprzedaż nieruchomości  następuje w drodze przetargu ustnego nieograniczonego. 

I  przetarg  cena wywoławcza  567.000,- zł ( słownie: pięćset sześćdziesiąt siedem tysięcy złotych).

Wysokość wadium -  56.700,- zł (słownie: pięćdziesiąt sześć tysięcy siedemset złotych)  należy wnieść w środkach pieniężnych przelewem na rachunek Gminy Bystrzyca Kłodzka.  

Nr konta 07 9588 0004 9700 0299 2000 0090  w Gospodarczym Banku Spółdzielczym w Strzelinie Oddział w Bystrzycy Kłodzkiej 

z adnotacją „Przetarg GGG.9.2023.AO - działki nr 5 i nr 6 Wyszki”

Wpłaty należy dokonać do  dnia 1 grudnia2023 r. przy czym liczy się termin faktycznego wpływu w/w kwoty na konto Gminy w Bystrzycy Kł. (ostateczny termin wpływu 01.12.2023 r.)

Postąpienie - o wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu z tym, że postąpienie nie może wynosić mniej niż  1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem  w górę do pełnych  dziesiątek  złotych  (5.670,-zł)                         

Przetarg odbędzie się w dniu 6 grudnia 2023 r. o godz. 10:00 w siedzibie Urzędu  Miasta  i Gminy w Bystrzycy Kłodzkiej Plac Wolności 1  - sala nr 111 ( I piętro)
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest również :

  1. osobiste stawiennictwo w dniu przetargu z dowodem tożsamości lub reprezentowanie przez pełnomocnika na podstawie pełnomocnictwa z notarialnym poświadczeniem podpisu,
  2. w przypadku nabywania nieruchomości przez osoby prawne pełny wydruk z Krajowego Rejestru  Sądowego,   w przypadku osób prowadzących działalność gospodarczą – wydruk z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej,   
  3. w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność w formie Spółki Cywilnej – dodatkowo umowę spółki oraz stosowne umocowanie do działania w imieniu spółki (oryginały do okazania). Za aktualne uważa się dokumenty (wydruki z KRS-u  oraz CEIDG) wygenerowane nie wcześniej niż 1 m-c przed dniem  przetargu.
  4. przedstawienie komisji przetargowej oryginału  dowodu wpłacenia wadium,
  5. złożenie pisemnego oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych przez administratora danych Gminę Bystrzyca Kłodzka zs. Plac Wolności 1, 57-500 Bystrzyca Kłodzka, w celu realizacji postępowania przetargowego na zakup nieruchomości,                                                                                                        
  6. oświadczenie oferenta, że zapoznał się z warunkami przetargu i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń,
  7. w przypadku uczestnictwa w przetargu jednego z małżonków wymagane jest przedłożenie pisemnego oświadczenia woli drugiego małżonka o wyrażeniu zgody na nabycie nieruchomości ze środków pochodzących z majątku wspólnego lub złożenie przez osobę przystępującą do przetargu oświadczenia o woli nabycia nieruchomości z majątku odrębnego – art. 37 § 1 pkt. 1 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. z 2020 r. poz.1359).
  8. przedłożenie pisemnego oświadczenia, że oferentowi znany jest stan techniczny    nieruchomości.

Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał, zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia.

Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał od zawarcia umowy notarialnej.

Wygrywający przetarg uiszcza pełną kwotę za nieruchomość przy czym wlicza się w nią wpłacone wadium - najpóźniej dzień przed zawarciem umowy notarialnej.

Za termin zapłaty ceny uznaje się dzień wpływu należności na wskazane konto.

Nabywca nieruchomości ponosi koszty notarialne i sądowe, które określi notariusz.

Osoba ustalona jako nabywca zostanie zawiadomiona o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości, najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.

Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy
w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu, właściwy organ może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Protokół z przeprowadzonego przetargu stanowi podstawę zawarcia umowy.

Osoba będąca cudzoziemcem w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz. U z 2004 r. Nr 167, poz. 1758 ze zm.) zobowiązana jest w dniu zawarcia umowy przeniesienia własności nieruchomości będącej przedmiotem przetargu, przedłożyć wydane na zasadach i w sytuacjach przewidzianych ustawą zezwolenie właściwego ministra na nabycie tej nieruchomości, chyba że zajdą przewidziane powołaną ustawą przesłanki wyłączające wymóg uzyskania takiego zezwolenia.

Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetargu nie wygrał zostanie zwrócone w terminie 3-ch dni licząc
od dnia zamknięcia przetargu.

  Burmistrz Bystrzycy Kłodzkiej może odwołać ogłoszony przetarg jedynie z uzasadnionej przyczyny, informując o tym niezwłocznie w formie właściwej dla ogłoszenia o przetargu.

Szczegółowych informacji dot. przedmiotowej nieruchomości udziela Wydział Geodezji i Gospodarki Gruntami Urzędu Miasta i Gminy w Bystrzycy Kłodzkiej, pokój 304, telefonicznie 74/8117-653, e-mail: .

Ogłoszenie o przetargu zamieszczono na tablicy ogłoszeń tut. Urzędu oraz na stronie internetowej https://www.bystrzycaklodzka.pl oraz https://bip.bystrzycaklodzka.pl/,  w zakładce nieruchomości komunalne - ogłoszenia o przetargach.

Niezależnie od podanych powyżej informacji, nabywca odpowiada za samodzielne zapoznanie się ze stanem prawnym i faktycznym nieruchomości oraz ich aktualnym sposobem zagospodarowania, parametrami oraz możliwością zagospodarowania. Rozpoznanie wszelkich warunków faktycznych i prawnych niezbędnych do realizacji planowanej inwestycji, leży w całości po stronie nabywcy  i stanowi obszar jego ryzyka.

                                                                                                                                                                            

Sprawę prowadzi:                                                                                                                 z up. Burmistrza Bystrzycy Kłodzkiej

Anna Olma                                                                                                                         /-/ Kornelia Wenc-Szumigalska

tel.74/8117653                                                                                                                    Sekretarz Gminy