Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

I przetarg ustny nieograniczony w sprawie sprzedaży nieruchomości zabudowanej obcymi nakładami t.j. działki nr 11/3 (AM-2) obręb 0020 - Pławnica o powierzchni 0,4519 ha, położonej w Pławnicy, objętej księgą wieczystą nr SW1K/00102014/5.

 

Przetarg   GGG.8.2023.AO                                                                                                 Bystrzyca  Kłodzka, dnia  27.09.2023 r.

 

 

                                                                              BURMISTRZ BYSTRZYCY KŁODZKIEJ

 

działając na podstawie :

1/ rozporządzenia  Rady Ministrów  z dnia 14 września 2004 r. w sprawie  sposobu i  trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości ( tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 2213);

2/ ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 344 z późn. zm.);

ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony w sprawie sprzedaży nieruchomości zabudowanej obcymi nakładami t.j. działki nr 11/3 (AM-2) obręb 0020 - Pławnica o powierzchni 0,4519 ha, położonej w Pławnicy, objętej księgą wieczystą nr SW1K/00102014/5. 

1. Położenie nieruchomości – województwo dolnośląskie, powiat kłodzki, gmina Bystrzyca Kłodzka, jednostka ewidencyjna: 020806_5, Bystrzyca Kłodzka – obszar wiejski, obręb 0020 Pławnica, działka  nr 11/3  (AM 2) o pow. 0,4519 ha

księga wieczysta  -  KW SW1K/00102014/5 (obejmująca mienie gminne) - nie zawiera  wpisów dotyczących obciążenia nieruchomości ograniczonymi prawami rzeczowymi jak i hipoteką.

 

  2. Opis nieruchomości:

Nieruchomość gruntowa zabudowana obcymi nakładami, w granicach działki nr 11/3, położona jest w peryferyjnej strefie zabudowy miasta, w sąsiedztwie dużej planowanej zabudowy produkcyjnej. Dostęp komunikacyjny bardzo dobry, krótki dojazd od strony obwodnicy miejskiej – droga krajowa nr 33. Uzbrojenie – sieć elektroenergetyczna, wodociągowa, kanalizacyjna.  Teren płaski, kształt nieregularny, zbliżony do wydłużonego prostokąta. Nieruchomość gruntowa jest zabudowana obcymi nakładami inwestycyjnymi, które stanowią przyłącze energetyczne, wodociąg, częściowe ogrodzenie, utwardzenie terenu, fundamenty (pod mobilną betoniarnię).

Nieruchomość jest wydzierżawiona z przeznaczeniem na lokalizację mobilnej wytwórni betonu, przy czym mobilna wytwórnia betonu jest zlokalizowana na części nieruchomości będącej przedmiotem sprzedaży, a w części na gruncie obcym, nie stanowiącym własności gminy.

3. Przeznaczenie w planie miejscowym: zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania     przestrzennego dla części obrębu Niedźwiedna w granicach miasta Bystrzyca Kłodzka  oraz części obrębu Pławnica, gmina Bystrzyca Kłodzka zatwierdzonym Uchwałą nr XXXV/301/2021  Rady Miejskiej Bystrzycy Kłodzkiej z dnia 22 stycznia 2021 r. działka znajduje się na terenach oznaczonych symbolem  planu P/U 1.3 – teren produkcji oraz usług.

4. Zbycie nieruchomości: sprzedaż nieruchomości  następuje w drodze przetargu ustnego   nieograniczonego.

I  przetarg  cena wywoławcza  1 081 000,- zł ( słownie: jeden milion osiemdziesiąt jeden tysięcy złotych) w tym wartość nakładów poniesionych na gruncie przez byłego dzierżawcę wynosi

581 000 zł (słownie: pięćset osiemdziesiąt jeden tysięcy złotych).

Do wylicytowanej ceny doliczona zostanie kwota podatku od towaru i usług, wg stawki obowiązującej na dzień zawarcia umowy sprzedaży. Na dzień ogłoszenia przetargu sprzedaż objęta jest 23% stawką  podatku.

Wysokość wadium -  108.100,- zł (słownie: sto osiem tysięcy sto złotych)  należy wnieść w środkach pieniężnych przelewem na rachunek Gminy Bystrzyca Kłodzka Nr konta 07 9588 0004 9700 0299 2000 0090  w Gospodarczym Banku Spółdzielczym w Strzelinie Oddział w Bystrzycy Kłodzkiej  z adnotacją „Przetarg GGG.8.2023.AO- działka nr 11/3 Pławnica” .

Wpłaty należy dokonać do  dnia 24 listopada  2023 r. przy czym liczy się termin faktycznego wpływu w/w kwoty na konto Gminy w Bystrzycy Kłodzkiej (ostateczny termin wpływu 24 listopada 2023 r. ).

Postąpienie - o wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu z tym, że postąpienie nie może wynosić mniej niż  1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem  w górę do pełnych  dziesiątek  złotych  (10.810,-zł słownie: dziesięć tysięcy osiemset dziesięć złotych).                

Przetarg odbędzie się w dniu 29 listopada 2023 r. o godz. 10:00 w siedzibie Urzędu  Miasta  i Gminy w Bystrzycy Kłodzkiej Plac Wolności 1  - sala nr 111 ( I piętro).

Przed przystąpieniem do przetargu oferent ma obowiązek zapoznać się ze stanem technicznym nieruchomości, a sprzedający t.j. Gmina wyklucza możliwość jakichkolwiek roszczeń odszkodowawczych z tytułu zmniejszenia użyteczności nieruchomości, wynikających ze stanu gruntu, istniejącego uzbrojenia podziemnego, w tym nie wykazanego na mapach. Szczegółowa lokalizacja oraz ewentualny zakres przebudowy sieci uzbrojenia wynikać będzie z indywidualnych ustaleń inwestora z przedsiębiorstwami dysponującymi mediami.

W przetargu mogą wziąć udział podmioty, które wpłacą wadium w określonej wyżej wysokości i terminie. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli przynajmniej jeden z nich zaoferuje cenę wyższą niż cena wywoławcza, przy czym minimalne postąpienie wynosi nie mniej niż 1 % ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych, tj. 10.810,-zł (słownie: dziesięć tysięcy osiemset dziesięć złotych).

Uczestnicy przetargu uczestniczą w przetargu osobiście lub przez pełnomocnika upoważnionego do tego notarialnie.   W przypadku osób prawnych w przetargu uczestniczą osoby umocowane w imieniu tych osób prawnych. Małżonkowie osobiście biorą udział w przetargu lub przedkładają pisemną zgodę współmałżonka lub składają oświadczenie o nabyciu nieruchomości z majątku odrębnego.

Wadium zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia lub zwrócone bez odsetek osobom, które nie wygrają przetargu w ciągu 3 dni od odwołania, zamknięcia, unieważnienia lub zakończenia przetargu w sposób w jaki było wniesione.

W przypadku, gdy nabywcą nieruchomości ustalony zostanie cudzoziemiec w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 2278), do zawarcia umowy notarialnej sprzedaży nieruchomości nabywca winien przedłożyć zezwolenie, jeżeli uzyskanie zezwolenia wynika z przepisów cytowanej wyżej ustawy. O terminie zawarcia umowy notarialnej nabywca zostanie zawiadomiony do 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Umowa notarialna zostanie zawarta w terminie do dwóch miesięcy od daty przeprowadzenia przetargu. Uchylenie się od zawarcia aktu notarialnego spowoduje przepadek wadium. Koszty umowy notarialnej i wpisów w księdze wieczystej ponosi nabywca.                                                                                                                                

Reszta ceny nabycia nieruchomości wraz z podatkiem VAT powinna zostać zapłacona przed ustalonym terminem zawarcia warunkowej umowy sprzedaży nieruchomości  na konto Gminy Bystrzyca Kłodzka  nr  62 9588 0004 9700 0299 2000 0070, a potwierdzenie zapłaty należy przedłożyć  u notariusza.

Nabywca przy umowie sprzedaży ustanowi na rzecz Gminy Bystrzyca Kłodzka nieodpłatną
i nieograniczoną w czasie służebność przesyłu polegającą na korzystaniu  i dysponowaniu sieciami uzbrojenia podziemnego przebiegającymi przez sprzedawaną nieruchomość oraz urządzeniami naziemnymi związanymi z tymi sieciami i zapewnieniu służbom specjalistycznym
i przedstawicielom reprezentującym Gminę Bystrzyca Kłodzka lub innym podmiotom zarządzającym tymi sieciami, swobodnego dostępu do tych sieci i urządzeń w celu ich konserwacji, modernizacji, remontu czy wymiany. Ponadto zobowiąże się do nieodpłatnego udostępnienia terenu na rzecz Gminy Bystrzyca Kłodzka lub innych podmiotów zarządzających tymi sieciami w celu rozbudowy istniejących sieci. W przypadku kolizji z planowaną inwestycją Nabywca przełoży sieci uzbrojenia podziemnego na własny koszt po uzgodnieniu i uzyskaniu zgody właściciela sieci, zarządcy sieci lub Gminy Bystrzyca Kłodzka.

Nabywca przejmuje nieruchomość w istniejącym stanie prawnym i faktycznym, a w przypadku konieczności rozgraniczenia, wznowienia granic działki lub aktualizacji mapy zasadniczej pokryje koszty prac geodezyjnych. Ewentualna przebudowa urządzeń infrastruktury technicznej, zgodnie z potrzebami przyszłej inwestycji odbywać się będzie na koszt nabywcy. Gmina nie zapewnia wskazania i wytyczenia granic nieruchomości na gruncie.

Burmistrz Bystrzycy Kłodzkiej zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z ważnych powodów.

Szczegółowych informacji na temat procedury przetargowej udziela Wydział Geodezji i Gospodarki Gruntami Urzędu Miasta i Gminy w Bystrzycy Kłodzkiej, Plac Wolności 1, tel. 74/8117-652 lub 74/8117-653, e-mail: . a w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Wydział Urbanistyki i Planowania  – tel. 74/8117-668.

 

Ogłoszenie o przetargu zamieszczono na tablicy ogłoszeń tut. Urzędu oraz na stronie internetowej www.bystrzycaklodzka.pl oraz www.bip.bystrzycaklodzka.pl/ w zakładce nieruchomości komunalne - ogłoszenia o przetargach .

Niezależnie od podanych powyżej informacji, nabywca odpowiada za samodzielne zapoznanie się ze stanem prawnym i faktycznym nieruchomości oraz ich aktualnym sposobem zagospodarowania, parametrami oraz możliwością zagospodarowania. Rozpoznanie wszelkich warunków faktycznych i prawnych niezbędnych do realizacji planowanej inwestycji, leży w całości po stronie nabywcy  i stanowi obszar jego ryzyka.

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                    Burmistrz Bystrzycy Kłodzkiej

                                                                                                                                                /-/ Renata Surma

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sprawę prowadzi:                                                                                                                            

Anna Olma          

tel.74/8117653