Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Wykaz nr 33/2023 w sprawie sprzedaży nieruchomości niezabudowanej położonej w Spalonej w granicach działki nr 57/21 (AM-1) o pow. 0,4108 ha drogą przetargu ustnego nieograniczonego.

 

 

Bystrzyca Kłodzka, dnia 01.09.2023 r.

 

O B W I E S Z C Z E N I E

 

Burmistrza Bystrzycy Kłodzkiej

 

 

     Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r. poz. 344 z późn. zm.)

 

o g ł a s z a m

1. Wykaz nr 33/2023 z dnia 01 września 2023 r.  w sprawie sprzedaży  nieruchomości niezabudowanej położonej w Spalonej w granicach działki  nr  57/21 (AM-1) o pow. 0,4108 ha drogą przetargu ustnego nieograniczonego.

 

2. Wykaz stanowi integralną część obwieszczenia i podlega ogłoszeniu na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń i stronach internetowych tut. urzędu .

 

3. Wykaz i obwieszczenie wchodzą w życie z dniem 01.09.2023 r. 

 

    4. Szczegółowych informacji można uzyskać w Wydziale Geodezji i Gospodarki Gruntami 

         pok. 304 lub telefonicznie pod numerem  74/ 8117653.

 

 

 

 

AO/AO

 

 

 

 

W Y K A Z    nr    33/2023

 

w sprawie sprzedaży  nieruchomości niezabudowanej położonej w Spalonej w granicach działki  nr  57/21 (AM-1) o pow. 0,4108 ha drogą przetargu ustnego nieograniczonego.

 

 

1. POŁOŻENIE DZIAŁKI:      Spalona Gm. Bystrzyca Kłodzka 

2. NUMER DZIAŁKI   :          57/21  (AM -1)

3. POWIERZCHNIA:             0,4108 ha

4. WŁAŚCICIEL:                  GMINA BYSTRZYCA KŁODZKA

5. KSIĘGA WIECZYSTA:      SW1K/00050494/3 - obejmująca mienie gminne

6.ZBYCIE :                       przetarg ustny nieograniczony

 

7. Zagospodarowanie:  zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania  przestrzennego dla części wsi Spalona i części wsi Nowa Bystrzyca zatwierdzonym Uchwałą nr XX/153/07  Rady Miejskie jw Bystrzycy Kłodzkiej z dnia 28 grudnia 2007r. działka znajduje się na   terenach oznaczonych symbolem  planu 11UT – tereny usług turystyki.

8. Cena sprzedaży nieruchomości  wynosi   – 300.000,- zł (słownie: trzysta tysięcy złotych)  + 23% podatek VAT

 

Sprzedaż nieruchomości objęta jest 23% stawką podatku VAT na podstawie art. 41 ust.1 w zw. z art. 146aa ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług ( tekst jednolity Dz. U.
z 2023 r. poz. 1570).                                                                          

9. Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu wymienionej nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2* ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (j.t. Dz. U. z 2023 r. poz. 344 z późn. zm.) składają wniosek w terminie 6 tygodni od dnia wywieszenia niniejszego wykazu.

*art. 34 ust. 1 pkt 1 - „ przysługuje jej roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy niniejszej ustawy lub odrębnych przepisów, jeżeli złoży wniosek o nabycie przed upływem terminu określonego w wykazie.”

*art. 34 ust. 1 pkt 2 - „ jest poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości pozbawionym prawa własności tej nieruchomości przed dniem 05.12.1990 r. albo jego spadkobiercą, jeżeli złoży wniosek o nabycie przed upływem terminu określonego w wykazie...”

Osoby posiadające prawo pierwszeństwa w nabyciu nieruchomości powinny zgłaszać swoje roszczenia zgodnie z art. 34 ust.1 pkt 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami do dnia 13 października 2023 r.

Wykaz wchodzi w życie z dniem 01 września 2023 r. i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w siedzibie urzędu i urzędowej stronie internetowej przez okres 21 dni tj. do dnia 22 września  2023 r.

 

 

 

 

 

 

 

 

AO/AO