Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

W Y K A Z nr 28/2023 w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości niezabudowanej położonej w Mostowicach w granicach działki nr 143/4 (AM-1) na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej, położonej w Mostowicach, objętej księgą wieczystą SW1K/00042389/5.

Bystrzyca Kłodzka, dnia 31.07.2023 r.

 

 

 

 

O B W I E S Z C Z E N I E

 

Burmistrza Bystrzycy Kłodzkiej

 

 

          Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r. poz. 344 z późn. zm.)

 

o g ł a s z a m

1. Wykaz nr  28/2023  z dnia  31 lipca 2023 r. w sprawie sprzedaży, w drodze bezprzetargowej, nieruchomości niezabudowanej położonej w Mostowicach w granicach działki nr 143/4 (AM-1) o pow. 240 m2   na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej, położonej w Mostowicach,  objętej księgą wieczystą SW1K/00042389/5.

 

2. Wykaz stanowi załącznik do obwieszczenia i podlega ogłoszeniu przez okres 21 dni  na tablicy ogłoszeń i stronach internetowych tutejszego urzędu.

 

3. Wykaz i obwieszczenie wchodzą w życie z dniem  31 lipca 2023 r.

 

4. Szczegółowe informacje można uzyskać w Wydziale Geodezji i Gospodarki  Gruntami pok. 304 lub telefonicznie nr 74/ 8117653.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AO/AO

 

W Y K A Z   nr  28/2023

 

   sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości niezabudowanej położonej w Mostowicach  w granicach działki nr 143/4 (AM-1)  na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej, położonej w Mostowicach, objętej  księgą wieczystą SW1K/00042389/5.

 

1. POŁOŻENIE DZIAŁKI:      Mostowice      

2. NUMER DZIAŁKI   :          143/4  (AM-1)

3. POWIERZCHNIA:             240 m2

4. WŁAŚCICIEL:                  GMINA BYSTRZYCA KŁODZKA

5. KSIĘGA WIECZYSTA:      SW1K/00109058/4

6.ZBYCIE :                          FORMA BEZPRZETARGOWA SPRZEDAŻ NA RZECZ WŁAŚCICIELA NIERUCHOMOŚCI PRZYLEGŁEJ –

                                          objętej księgą wieczystą  SW1K/00042389/5

 

7. Zagospodarowanie: Działka nr 143/4 obecnie wchodzi w skład nieruchomości zabudowanej w granicach działki nr 29/1, objętej KW SW1K/00042389/5 i jest wykorzystywana jako droga dojazdowa do tej nieruchomości. Teren działki lekko nachylony od głównej, asfaltowej drogi dojazdowej, przebiegającej przez wieś, częściowo utwardzony materiałem kamiennym, na obrzeżach porośnięty drzewami iglastymi. Kształt nieregularny, zbliżony do silnie wydłużonego trapezu.

8. Przeznaczenie w planie zagospodarowania przestrzennego: Dla terenu wsi Mostowice brak aktualnego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Bystrzyca Kłodzka uchwalonego Uchwałą nr XLI/412/13 z 28 lutego 2013 r. z późn. zm., wyceniana działka nr 143/4 (AM-1) obręb Mostowice o pow. 0,0240 ha przeznaczona jest pod tereny rolne.

9. Cena sprzedaży nieruchomości  wynosi – 11.000,-zł  (słownie: jedenaście tysięcy złotych )

10. Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu wymienionej nieruchomości
na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2* ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r. poz. 344 z późn. zm.) składają wniosek w terminie 6 tygodni od dnia wywieszenia niniejszego wykazu.

*art. 34 ust. 1 pkt 1 - „ przysługuje jej roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy niniejszej ustawy lub odrębnych przepisów, jeżeli złoży wniosek o nabycie przed upływem terminu określonego w wykazie.”

*art. 34 ust. 1 pkt 2 - „ jest poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości pozbawionym prawa własności tej nieruchomości przed dniem 05.12.1990 r. albo jego spadkobiercą, jeżeli złoży wniosek o nabycie przed upływem terminu określonego w wykazie...”

Osoby posiadające prawo pierwszeństwa w nabyciu nieruchomości powinny zgłaszać swoje roszczenia zgodnie z art. 34 ust.1 pkt 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami do dnia 11 września 2023 r.

Wykaz wchodzi w życie z dniem  31 lipca 2023  r. i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w siedzibie urzędu i urzędowej stronie internetowej przez okres 21 dni tj. do dnia 21 sierpnia 2023  r.

AO/AO