Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Wykaz nr 27/2023 z dnia 24 lipca 2023 r. w sprawie sprzedaży samodzielnego lokalu mieszkalnego nr 1A położonego w Bystrzycy Kłodzkiej przy ul. Krakowskiej 7 wraz z ułamkową częścią działki przynależną do lokalu, w drodze przetargu ustnego ograniczonego do mieszkańców budynku przy ul. Krakowskiej 7 w Bystrzycy Kłodzkiej.

Bystrzyca Kłodzka, dnia  24.07.2023 r.

 

 

O B W I E S Z C Z E N I E

 

Burmistrza Bystrzycy Kłodzkiej

 

 

          Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r. poz. 344 z późn. zm.)

 

 

1. Wykaz nr 27/2023 z dnia 24 lipca 2023 r. w sprawie sprzedaży samodzielnego lokalu mieszkalnego nr 1A położonego w Bystrzycy Kłodzkiej  przy ul. Krakowskiej 7 wraz z  ułamkową częścią działki przynależną do lokalu, w drodze przetargu ustnego ograniczonego do mieszkańców budynku przy ul. Krakowskiej 7 w Bystrzycy Kłodzkiej.

 

 

2.Wykaz stanowi załącznik do obwieszczenia i podlega ogłoszeniu przez okres 21 dni na tablicy ogłoszeń i stronach internetowych tutejszego urzędu.

 

3. Wykaz i obwieszczenie wchodzą w życie z dniem 24 lipca 2023 r.

 

4. Szczegółowe informacje można uzyskać w Wydziale Geodezji i Gospodarki Gruntami pok. 304 lub telefonicznie nr 74/ 8117653.

 

 

 

 

 

 

AO/AO

 

W Y K A Z nr   27/2023

 

w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 1A położonego w Bystrzycy Kłodzkiej przy ul. Krakowskiej 7 wraz z ułamkową częścią gruntu  przynależną do lokalu, drogą przetargu ustnego ograniczonego do mieszkańców budynku usytuowanego przy ulicy Krakowskiej 7 w Bystrzycy Kłodzkiej.

 

1.Położenie nieruchomości – Bystrzyca Kłodzka ul. Krakowska 7     

                              działka nr  1344 (AM-7) o pow. 94 m2 – udział  8,30 % - 7,80 m2

                              Księga wieczysta -  SW1K/00050400/8

 

Księga wieczysta - nie zawiera wpisów dotyczących obciążenia nieruchomości ograniczonymi prawami rzeczowymi jak i hipoteką.

 

2. Przedmiot sprzedaży- lokal mieszkalny nr 1A położony w budynku mieszkalnym, wielorodzinnym, składający się z jednego pomieszczenia - pokoju z aneksem kuchennym
i sanitarnym usytuowanego na parterze budynku. Łączna powierzchnia 12,50 m2 wraz
z udziałem w częściach wspólnych budynku i prawie własności gruntu wynoszącym 8,30 %.

Ustanawianie odrębnej własności lokalu w domu wielolokalowym, wchodzącym w skład   nieruchomości, następuje na zasadach określonych w ustawie z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 1048).

3. Cena nieruchomości wynosi - 25.000,- zł (słownie: dwadzieścia pięć tysięcy złotych)         

                                                                      

4. Przeznaczenie w planie miejscowym: Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego działka nr 1344, obręb Centrum o powierzchni 94 m2 znajduje się na terenach przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową  wielorodzinną i usługową - symbol z planu C68MW/U.

 

5. Sprzedaż lokalu następuje w drodze przetargu ustnego ograniczonego do stałych mieszkańców budynku przy ul. Krakowskiej 7 w Bystrzycy Kłodzkiej.

 

6. Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu wymienionej nieruchomości
na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2* ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r. poz. 344 z późn. zm.) składają wniosek w terminie 6 tygodni od dnia wywieszenia niniejszego wykazu.

*art. 34 ust. 1 pkt 1 - „ przysługuje jej roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy niniejszej ustawy lub odrębnych przepisów, jeżeli złoży wniosek o nabycie przed upływem terminu określonego w  wykazie.”

*art. 34 ust. 1 pkt 2-„ jest poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości pozbawionym prawa własności tej nieruchomości przed dniem 05.12.1990 r. albo jego spadkobiercą, jeżeli złoży wniosek o nabycie przed upływem terminu określonego w wykazie...”

 

Osoby posiadające prawo pierwszeństwa w nabyciu nieruchomości powinny zgłaszać swoje roszczenia zgodnie z art. 34 ust.1 pkt 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami do dnia 4 września 2023 r.

Wykaz wchodzi w życie z dniem 24 lipca 2023 r. i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w siedzibie urzędu i urzędowej stronie internetowej przez okres 21 dni tj. do dnia 14 sierpnia 2023 r. 

AO/AO