Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Wykaz nr 26/2023 z dnia 19 lipca 2023 r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 12 położonego w Bystrzycy Kłodzkiej w budynku przy ul. Wojska Polskiego nr 7 wraz z ułamkową częścią gruntu przynależną do lokalu w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy.

 

Bystrzyca Kłodzka, dnia  19.07.2023 r.

 

 

O B W I E S Z C Z E N I E

 

Burmistrza Bystrzycy Kłodzkiej

 

 

          Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r. poz. 344 z późn. zm.)

 

 

1. Wykaz nr 26/2023 z dnia 19 lipca 2023 r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 12 położonego w Bystrzycy Kłodzkiej w budynku przy ul. Wojska Polskiego nr 7 wraz z  ułamkową częścią gruntu przynależną do lokalu w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy.

 

2. Zapłata za nabywany lokal mieszkalny nastąpi na podstawie uchwały Nr XIX/136/2000 Rady Miejskiej Bystrzycy Kłodzkiej z dnia 07.02.2000 r. (tekst jednolity Dz. Urz. Województwa Dolnośląskiego z 2017 r. poz. 2185 z późn.zm.).

 

3.Wykaz stanowi załącznik do obwieszczenia i podlega ogłoszeniu przez okres 21 dni na tablicy ogłoszeń i stronach internetowych tutejszego urzędu.

 

4. Wykaz i obwieszczenie wchodzą w życie z dniem 19 lipca 2023 r.

 

5. Szczegółowe informacje można uzyskać w Wydziale Geodezji i Gospodarki Gruntami pok. 304 lub telefonicznie nr 74/ 8117653.

 

 

 

 

        AO/AO

 

W Y K A Z nr  26/2023

 

Wykaz nr 26/2023 z dnia 19 lipca 2023 r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 12 położonego w Bystrzycy Kłodzkiej             w budynku przy ul. Wojska Polskiego nr 7 wraz z  ułamkową częścią gruntu przynależną do lokalu w drodze bezprzetargowej
na rzecz najemcy.

1.Położenie nieruchomości – Bystrzyca Kłodzka ul. Wojska Polskiego nr 7    

                             działka nr 970 (AM-7) o pow. 409 m2 – udział  7,23 % - 29,57  m2

                             Księga wieczysta -  SW1K/00046958/3

Księga wieczysta - nie zawiera wpisów dotyczących obciążenia nieruchomości ograniczonymi prawami rzeczowymi jak i hipoteką.
 

2. Przedmiot sprzedaży- lokal mieszkalny nr 12 położony w budynku mieszkalnym, wielorodzinnym,  składający się z dwóch pokoi, kuchni, łazienki z WC i przedpokoju (pow.52,65 m2) usytuowanych na II piętrze budynku.  Do lokalu przynależy pomieszczenie strychowe położone na poddaszu (pow. 15,18 m2) oraz piwnica (pow. 14,97 m2).
Łącznie powierzchnia użytkowa lokalu i pomieszczeń przynależnych wynosi 82,80  m2 wraz z udziałem w częściach wspólnych budynku i prawie własności gruntu wynoszącym 7,23 %. Ustanawianie odrębnej własności lokalu  w domu wielolokalowym, wchodzącym w skład nieruchomości, następuje na zasadach określonych w ustawie z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 1048).

 

    3. Cena nieruchomości wynosi – 117 000.00,- zł  (słownie: sto siedemnaście tysięcy złotych)
 

   4. Przeznaczenie w planie miejscowym: zgodnie z M.P.Z.P. działka nr 970, AM-7, obręb Centrum  o powierzchni 409 m2 znajdują się na  terenach przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną i usługową - symbol z planu C73MW/U.        

      5. Sprzedaż lokalu następuje w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy.

6. Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu wymienionej nieruchomości
na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2* ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r. poz. 344 z późn. zm.), składają wniosek w terminie 6 tygodni od dnia wywieszenia niniejszego wykazu.

*art. 34 ust. 1 pkt 1 - „ przysługuje jej roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy niniejszej ustawy lub odrębnych przepisów, jeżeli złoży wniosek o nabycie przed upływem terminu określonego w  wykazie.”

*art. 34 ust. 1 pkt 2-„ jest poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości pozbawionym prawa własności tej nieruchomości przed dniem 05.12.1990 r. albo jego spadkobiercą, jeżeli złoży wniosek o nabycie przed upływem terminu określonego w wykazie...”

 

Osoby posiadające prawo pierwszeństwa w nabyciu nieruchomości powinny zgłaszać swoje roszczenia zgodnie z art. 34 ust.1 pkt 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami do dnia 30 sierpnia 2023 r.

 

Wykaz wchodzi w życie z dniem 19 lipca 2023 r. i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w siedzibie urzędu i urzędowej stronie internetowej przez okres 21 dni tj. do dnia 9 sierpnia 2023 roku.

AO/AO