Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

I przetarg ustny nieograniczony w sprawie sprzedaży nieruchomości niezabudowanej, położonej w Białej Wodzie w granicach działki nr 58/43(AM-1) o pow. 9054 m2 objętej księgą wieczystą nr SW1K/00058018/9.

Przetarg  GGG.3.2023.AO                                                                                                      Bystrzyca  Kłodzka, dnia 18.07.2023 r.

  

BURMISTRZ BYSTRZYCY KŁODZKIEJ

 

działając na podstawie :

1/ rozporządzenia  Rady Ministrów  z dnia 14 września 2004 r. w sprawie  sposobu i  trybu przeprowadzania  

    przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości ( tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 2213);

2/ ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 344 z późn. zm.)

      

ogłasza pierwszy  przetarg ustny nieograniczony w sprawie sprzedaży nieruchomości niezabudowanej, położonej w Białej Wodzie w granicach działki  nr  58/43(AM-1) o pow. 9054 m2 objętej księgą wieczystą nr SW1K/00058018/9. 

 

 1. Położenie nieruchomości – Biała Woda gm. Bystrzyca Kłodzka

                                                 działka nr 58/43 (AM-1) o pow. 9054 m2

     Księga wieczysta (dotychczasowa obejmująca mienie Gminne ) -  SW1K/00058018/9 - nie zawiera    

     wpisów dotyczących obciążenia nieruchomości ograniczonymi prawami rzeczowymi, jak i hipoteką.

2. Przedmiot sprzedaży - niezabudowana nieruchomość gruntowa, działka nr 58/43 położona jest na północ od głównej drogi dojazdowej (droga wojewódzka nr 382) w centralnej strefie miejscowości. Od strony północnej przylega do terenów użytków zielonych, przeznaczonych w sezonie zimowym dla potrzeb narciarstwa biegowego i zjazdowego, od strony zachodniej i wschodniej do terenów przeznaczonych w m.p.z.p. pod zabudowę mieszkaniowo-pensjonatową i hotelową. Dostęp komunikacyjny dobry, krótki dojazd z drogi asfaltowej drogą gruntową utwardzoną materiałem kamiennym, następnie drogą gruntową niewidoczną w terenie. Kształt działki nieregularny, teren lekko nachylony w kierunku drogi dojazdowej, niewidocznej w terenie. Grunt odłogowany, od dłuższego czasu nieuprawiany, porośnięty trawą, chwastami i samosiewkami pojedynczych drzew, lekko podmokły. Sezonowo prowadzony jest wypas owiec.   Sprzedaż nieruchomości odbywa się na podstawie danych uwidocznionych w katastrze nieruchomości, a okazanie punktów granicznych nabywanej działki może nastąpić na życzenie i wyłączny koszt nabywcy.

 

3. Przeznaczenie w planie miejscowym: Zgodnie z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego części obszaru wsi Biała Woda zatwierdzonym Uchwałą nr XLW355/02 Rady Miejskiej Bystrzycy Kłodzkiej z dnia 25 maja 2002 roku, działka nr 58/43 oznaczona jest symbolem 31 ZN- tereny zieleni niskiej. 

     
4.Sprzedaż nieruchomości  następuje w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.  

 

I  przetarg  cena wywoławcza  35.000,- zł ( słownie: trzydzieści pięć tysięcy złotych).

 

Wysokość wadium -  3.500,- zł (słownie: trzy tysiące pięćset złotych)  należy wnieść w środkach pieniężnych przelewem na rachunek Gminy Bystrzyca Kłodzka.  

Nr konta 07 9588 0004 9700 0299 2000 0090  w Gospodarczym Banku Spółdzielczym

w Strzelinie Oddział w Bystrzycy Kłodzkiej  z adnotacją „Przetarg GGG.3.2023.AO - działka nr 58/43 Biała Woda”

Wpłaty należy dokonać do  dnia 22 września 2023 r. przy czym liczy się termin faktycznego wpływu w/w kwoty na konto Gminy

w Bystrzycy Kłodzkiej (ostateczny termin wpływu 22 września 2023 r.

Postąpienie - o wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu z tym, że postąpienie nie może wynosić mniej niż  1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem  w górę do pełnych  dziesiątek  złotych  (350,-zł).                     

 

Przetarg odbędzie się w dniu 27 września 2023 r. o godz. 10:00 w siedzibie Urzędu  Miasta  i Gminy w Bystrzycy Kłodzkiej Plac Wolności 1  - sala nr 111 (I piętro)
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest również :

  1. osobiste stawiennictwo w dniu przetargu z dowodem tożsamości lub reprezentowanie przez pełnomocnika na podstawie pełnomocnictwa z notarialnym poświadczeniem podpisu,
  2. w przypadku nabywania nieruchomości przez osoby prawne pełny wydruk z Krajowego Rejestru  Sądowego,   w przypadku osób prowadzących działalność gospodarczą – wydruk z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej,   
  3. w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność w formie Spółki Cywilnej – dodatkowo umowę spółki oraz stosowne umocowanie do działania w imieniu spółki (oryginały do okazania). Za aktualne uważa się dokumenty (wydruki z KRS-u  oraz CEIDG) wygenerowane nie wcześniej niż 1 m-c przed dniem  przetargu.
  4. przedstawienie komisji przetargowej oryginału  dowodu wpłacenia wadium,
  5. złożenie pisemnego oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych przez administratora danych Gminę Bystrzyca Kłodzka zs. Plac Wolności 1, 57-500 Bystrzyca Kłodzka, w celu realizacji postępowania przetargowego na zakup nieruchomości,                                                                                                       
  6. oświadczenie oferenta, że zapoznał się z warunkami przetargu i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń,
  7. w przypadku uczestnictwa w przetargu jednego z małżonków wymagane jest przedłożenie pisemnego oświadczenia woli drugiego małżonka o wyrażeniu zgody na nabycie nieruchomości ze środków pochodzących z majątku wspólnego lub złożenie przez osobę przystępującą do przetargu oświadczenia o woli nabycia nieruchomości z majątku odrębnego – art. 37 § 1 pkt. 1 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. z 2020 r. poz.1359).
  8. przedłożenie pisemnego oświadczenia, że oferentowi znany jest stan techniczny    nieruchomości.

Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał, zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia.

Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał od zawarcia umowy notarialnej.

Wygrywający przetarg uiszcza pełną kwotę za nieruchomość przy czym wlicza się w nią wpłacone wadium - najpóźniej dzień przed zawarciem umowy notarialnej.

Za termin zapłaty ceny uznaje się dzień wpływu należności na wskazane konto.

Nabywca nieruchomości ponosi koszty notarialne i sądowe, które określi notariusz.

Osoba ustalona jako nabywca zostanie zawiadomiona o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości, najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.

Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy
w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu, właściwy organ może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Protokół z przeprowadzonego przetargu stanowi podstawę zawarcia umowy.

Osoba będąca cudzoziemcem w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2278) zobowiązana jest w dniu zawarcia umowy przeniesienia własności nieruchomości będącej przedmiotem przetargu, przedłożyć wydane na zasadach i w sytuacjach przewidzianych ustawą zezwolenie właściwego ministra na nabycie tej nieruchomości, chyba że zajdą przewidziane powołaną ustawą przesłanki wyłączające wymóg uzyskania takiego zezwolenia.

Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetargu nie wygrał zostanie zwrócone w terminie 3-ch dni licząc
od dnia zamknięcia przetargu.

Burmistrz Bystrzycy Kłodzkiej może odwołać ogłoszony przetarg jedynie z uzasadnionej przyczyny, informując o tym niezwłocznie w formie właściwej dla ogłoszenia o przetargu.

Szczegółowych informacji dot. przedmiotowej nieruchomości udziela Wydział Geodezji i Gospodarki Gruntami Urzędu Miasta i Gminy w Bystrzycy Kłodzkiej, pokój 304, telefonicznie 74/8117-653, e-mail: .

Ogłoszenie o przetargu zamieszczono na tablicy ogłoszeń tut. Urzędu oraz na stronie internetowej https://www.bystrzycaklodzka.pl oraz https://bip.bystrzycaklodzka.pl/,  w zakładce nieruchomości komunalne - ogłoszenia o przetargach.

Niezależnie od podanych powyżej informacji, nabywca odpowiada za samodzielne zapoznanie się ze stanem prawnym i faktycznym nieruchomości oraz ich aktualnym sposobem zagospodarowania, parametrami oraz możliwością zagospodarowania. Rozpoznanie wszelkich warunków faktycznych i prawnych niezbędnych do realizacji planowanej inwestycji, leży w całości po stronie nabywcy  i stanowi obszar jego ryzyka.

                                                                                                                                                                            

Sprawę prowadzi:                                                                                                                            

Anna Olma                                                                                                                                                   Burmistrz Bystrzycy Kłodzkiej

tel.74/8117653                                                                                                                                                    /-/ Renata Surma