Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Wykaz nr 10/2023 w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o nieruchomości gruntowej położonej w Bystrzycy Kłodzkiej przy ul. Orężnej w granicach działek nr 353 oraz 354/3 obręb Centrum o łącznej powierzchni 3564 m2 objętej księgą wieczystą nr SW1K/00111418/3, będącej przedmiotem wniesienia wkładu niepieniężnego (aportu) do spółki

 

 

Bystrzyca Kłodzka, dnia 17.04.2023 r.

 

 

O B W I E S Z C Z E N I E

 

Burmistrza Bystrzycy Kłodzkiej

 

 

          Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 344 z późn. zm.).

 

o g ł a s z a m

 

1.  Wykaz nr  10/2023 z dnia 17 kwietnia 2023 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o nieruchomości gruntowej położonej w Bystrzycy Kłodzkiej  przy ul. Orężnej w granicach działek  nr  353 oraz 354/3 obręb Centrum o łącznej powierzchni 3564 m2 objętej księgą wieczystą
nr SW1K/00111418/3, będącej przedmiotem wniesienia wkładu niepieniężnego (aportu) do spółki. 

 

2. Wykaz stanowi integralną część obwieszczenia i podlega ogłoszeniu na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń i stronach internetowych tut. urzędu .

 

     3. Wykaz i obwieszczenie wchodzą w życie z dniem 17 kwietnia 2023 r. 

 

           4. Szczegółowe informacje można uzyskać w Wydziale Geodezji i Gospodarki  Gruntami pok. 304 lub telefonicznie nr 74/ 8117653. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AO/AO

 

 

W Y K A Z    nr    10/2023

 

w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o nieruchomości gruntowej położonej w Bystrzycy Kłodzkiej 
przy ul. Orężnej w granicach działek  nr  353 oraz 354/3 obręb Centrum o łącznej powierzchni 3564 m2 objętej księgą
wieczystą nr SW1K/00111418/3, będącej przedmiotem wniesienia wkładu niepieniężnego (aportu) do spółki. 

 

1. Położenie nieruchomości – Bystrzyca Kłodzka obręb Centrum

                                                 działka nr 353 oraz działka nr 354/3 o łącznej powierzchni 3564 m2
         Księga wieczysta (obejmująca mienie Gminne ) -  SW1K/00111418/3- nie zawiera  wpisów dotyczących obciążenia nieruchomości ograniczonymi prawami rzeczowymi jak i hipoteką.

 

2. Przedmiot sprzedaży – Nieruchomość gruntowa w granicach działek nr 353 i 354/3 położona jest w centralnej strefie zabudowy miasta, w dogodnym sąsiedztwie zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i wielorodzinnej, terenów usług sportu oraz terenów o podobnym przeznaczeniu w m.p.z.p.

      Uzbrojenie: energia elektryczna , kanalizacja, woda. Dostęp komunikacyjny bardzo dobry, planowany wjazd od strony dwukierunkowej w tej części ulicy Orężnej. Teren nieruchomości płaski, porośnięty trawą, chwastami, krzewami, miejscami utwardzony żwirem, kamieniem, masą asfaltową. W północno-wschodniej części zlokalizowane są ruiny parterowych zabudowań gospodarczych, które ze względu na stan techniczny, nadają się wyłącznie do rozbiórki. Kształt nieregularny, zbliżony do wydłużonego prostokąta, którego krótszym bokiem przylega do drogi dojazdowej. Powierzchnia nieruchomości wynosi 0,3564 ha.

 

3. Cena  nieruchomości  wynosi  –  617.460,-zł brutto (słownie: sześćset siedemnaście tysięcy czterysta sześćdziesiąt złotych ) 

4. Przeznaczenie w planie miejscowym: Zgodnie z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego dla części miasta Bystrzyca Kłodzka w rejonie ulicy Orężnej, zatwierdzonym Uchwałą nr LXIV/510/2022 Rady Miejskiej Bystrzycy Kłodzkiej z dnia 26 sierpnia 2022 r. wyceniana nieruchomość znajduje się na terenach zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej oraz usług- symbol z planu MW/U 1.

     

    5.Informacja o przeznaczeniu do zbycia, do oddania w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, najem lub dzierżawę:    Przeznaczenie jako wkład niepieniężny do spółki.

 

6. Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu wymienionej nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2* ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 344 z późn. zm.) składają wniosek w terminie 6 tygodni od dnia wywieszenia niniejszego wykazu.

*art. 34 ust. 1 pkt 1 - „ przysługuje jej roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy niniejszej ustawy lub odrębnych przepisów, jeżeli złoży wniosek o nabycie przed upływem terminu określonego w wykazie.”

*art. 34 ust. 1 pkt 2 - „ jest poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości pozbawionym prawa własności tej nieruchomości przed dniem 05.12.1990 r. albo jego spadkobiercą, jeżeli złoży wniosek o nabycie przed upływem terminu określonego w wykazie.”

Osoby posiadające prawo pierwszeństwa w nabyciu nieruchomości powinny zgłaszać swoje roszczenia zgodnie z art. 34 ust.1 pkt 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami do dnia 29 maja 2023 r.

 

Wykaz wchodzi w życie z dniem 25 stycznia 2023 r. i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń  w siedzibie urzędu i urzędowej stronie internetowej przez okres 21 dni tj. do dnia 8 maja 2023 r.

 

AO/AO