Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Wykaz nr 22/2023 z dnia 6 lipca 2023 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej zabudowanej, położonej w Wyszkach w granicach działek nr 5 i nr 6 (AM-1) o łącznej powierzchni 9680 m2 objętej księgą wieczystą nr SW1K/00096761/0, w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.

 

Bystrzyca Kłodzka, dnia 06.07.2023 r.

 

 

O B W I E S Z C Z E N I E

 

Burmistrza Bystrzycy Kłodzkiej

 

 

          Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami  (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 344 z późn. zm.).

 

o g ł a s z a m

 

1.  Wykaz nr  22/2023 z dnia 6 lipca 2023 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej zabudowanej, położonej w Wyszkach w granicach działek nr 5 i nr 6 (AM-1) o łącznej powierzchni 9680 m2 objętej księgą wieczystą nr SW1K/00096761/0, w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.

 

  2. Wykaz stanowi integralną część obwieszczenia i podlega ogłoszeniu na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń i stronach internetowych tut. urzędu .

 

      3. Wykaz i obwieszczenie wchodzą w życie z dniem 6 lipca 2023 r. 

 

           4. Szczegółowe informacje można uzyskać w Wydziale Geodezji i Gospodarki  Gruntami pok. 304 lub telefonicznie nr 74/ 8117653. 

 

 

 

 

 

AO/AO

 

W Y K A Z    nr    22/2023

 

            w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w Wyszkach
w granicach działek nr 5 i nr 6 (AM-1) o łącznej powierzchni 9680 m2 objętej księgą wieczystą nr SW1K/00096761/0, w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.

1. Położenie nieruchomości – Wyszki gm. Bystrzyca Kłodzka

                                                   działki nr 5 i nr 6 (AM-1) o łącznej powierzchni 9680 m2
Księga wieczysta (obejmująca mienie Gminne ) -  SW1K/00096761/0 - nie zawiera  wpisów dotyczących obciążenia nieruchomości ograniczonymi prawami rzeczowymi jak i hipoteką.

2. Przedmiot sprzedaży – Nieruchomość gruntowa, zabudowana, położona w peryferyjnej strefie zabudowy miejscowości, w sąsiedztwie rozproszonej zabudowy mieszkaniowej jedno – i wielorodzinnej, zabudowań gospodarczych oraz w dalszej odległości terenów rolnych i leśnych.
Działka nr 5 od strony zach. przyległa do strumienia, od płn. i południowej do terenów o podobnym przeznaczeniu w studium, od wsch. do terenów leśnych. Działka nr 6 ma bezpośredni dostęp do drogi publicznej, działki oddziela przepływający strumień. Dostęp komunikacyjny do nieruchomości zły, dojazd tylko do dz. nr 6, bezpośrednio z drogi asfaltowej przebiegającej przez wieś, brak dojazdu
do działki głównej. Konieczność wybudowania mostku drogowego, dojazdowego.
Uzbrojenie średnie – istnieje możliwość podłączenia do napowietrznej linii energetycznej przebiegającej przez teren działki nr 5. Teren działek zróżnicowany: działka nr 6 przy strumieniu płaska i lekko nachylona zgodnie z biegiem strumienia, porośnięta krzewami i pojedynczymi drzewami liściastymi, bez znaczenia gospodarczego; dz. nr 5: wschodnia część działki stromo nachylona w kierunku strumienia, pozostały teren płaski, nieogrodzony. Kształt nieruchomości nieregularny, zbliżony do kwadratu, którego jednym z boków przylega do strumienia i częściowo
do drogi dojazdowej. Na działce nr 5 znajdują się ruiny budynku mieszkalno-gospodarczego
oraz budynku gospodarczego – stodoły. Teren działek porośnięty trawą i chwastami. W górnej części działki nr 5 porośnięty młodymi krzewami i drzewami liściastymi, pochodzącymi z samosiewu.
W dolnej części, wzdłuż strumienia, silnie podmokły.

3. Cena  nieruchomości  wynosi – 567.000,-zł (słownie: pięćset sześćdziesiąt siedem tysięcy złotych)

4. Przeznaczenie w planie miejscowym: dla terenu wsi Wyszki brak aktualnego planu   zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Bystrzyca Kłodzka uchwalonego Uchwałą nr XLI/412/13 z dnia 28 lutego 2013 r. z późn. zm., wyceniana nieruchomość, działka nr 5 i nr 6, AM-1, obręb Wyszki
o powierzchni 9680 m2 znajduje się na terenach zabudowy mieszkaniowej, zagrodowej
oraz usługowej – symbol ze studium WY-MRU1.

Budynek wpisany do wykazu zabytków architektury i budownictwa: Dom mieszkalno-gospodarczy, Wyszki nr 2.

   5.Sprzedaż nieruchomości  następuje w drodze przetargu ustnego nieograniczonego .

6. Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu wymienionej nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2* ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 344 z późn. zm.) składają wniosek w terminie 6 tygodni od dnia wywieszenia niniejszego wykazu.

*art. 34 ust. 1 pkt 1 - „ przysługuje jej roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy niniejszej ustawy lub odrębnych przepisów, jeżeli złoży wniosek o nabycie przed upływem terminu określonego w wykazie.”

*art. 34 ust. 1 pkt 2 - „ jest poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości pozbawionym prawa własności tej nieruchomości przed dniem 05.12.1990 r. albo jego spadkobiercą, jeżeli złoży wniosek o nabycie przed upływem terminu określonego w wykazie.”

Osoby posiadające prawo pierwszeństwa w nabyciu nieruchomości powinny zgłaszać swoje roszczenia zgodnie z art. 34 ust.1 pkt 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami do dnia 17 sierpnia 2023 r.

Wykaz wchodzi w życie z dniem 6 lipca 2023 r. i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń  w siedzibie urzędu i urzędowej stronie internetowej przez okres 21 dni tj. do dnia 27 lipca 2023 r.

 

AO/AO