Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Wykaz nr 21/2023 w sprawie sprzedaży, w drodze bezprzetargowej, nieruchomości niezabudowanej położonej w Starej Bystrzycy, gmina Bystrzyca Kłodzka w granicach działek nr 537/2 i nr 537/3 o łącznej pow. 0,2731 ha na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych, położonych w Starej Bystrzycy objętych księgami wieczystymi: SW1K/00098343/8 (dz. nr 537/3) i SW1K/00089758/4 (dz. nr 537/2).

Bystrzyca Kłodzka, dnia   31.05.2023 r.

 

O B W I E S Z C Z E N I E

 

Burmistrza Bystrzycy Kłodzkiej

 

 

          Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r. poz. 344).

 

 

o g ł a s z a m

 

1. Wykaz nr  21/2023  z dnia  31 maja 2023 r. w sprawie sprzedaży, w drodze bezprzetargowej, nieruchomości niezabudowanej położonej w Starej Bystrzycy, gmina Bystrzyca Kłodzka w granicach działek nr 537/2 i nr 537/3 o łącznej pow. 0,2731 ha na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych, położonych w Starej Bystrzycy  objętych księgami wieczystymi:  SW1K/00098343/8 (dz. nr 537/3) i SW1K/00089758/4 (dz. nr 537/2).

 

2. Wykaz stanowi załącznik do obwieszczenia i podlega ogłoszeniu przez okres 21 dni 
na tablicy ogłoszeń i stronach internetowych tutejszego urzędu.

 

3. Wykaz i obwieszczenie wchodzą w życie z dniem 31 maja 2023 r.

 

4. Szczegółowe informacje można uzyskać w Wydziale Geodezji i Gospodarki  Gruntami pok. 304 lub telefonicznie nr 74/ 8117653.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AO/AO

 

 

W Y K A Z   nr  21/2023

 

   w sprawie sprzedaży, w drodze bezprzetargowej, nieruchomości niezabudowanej położonej w Starej Bystrzycy, gmina Bystrzyca Kłodzka w granicach działek nr 537/2 i nr 537/3 o łącznej pow. 0,2731 ha na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych, położonych w Starej Bystrzycy  objętych księgami wieczystymi:  SW1K/00098343/8 (dz. nr 537/3) i SW1K/00089758/4 (dz. nr 537/2).

 

1. POŁOŻENIE DZIAŁKI:      obręb 0028 Stara Bystrzyca     

2. NUMER DZIAŁKI   :          537/2 i 537/3 (AM-3)

3. POWIERZCHNIA:              0,02 ha (dz. nr 537/2) 2531 m2 (dz. nr 537/3)

4. WŁAŚCICIEL:                   GMINA BYSTRZYCA KŁODZKA

5. KSIĘGA WIECZYSTA: SW1K/00098343/8 (dz. nr 537/3) SW1K/00089758/4 (dz. nr537/2)

6. ZBYCIE : FORMA BEZPRZETARGOWA SPRZEDAŻ NA RZECZ WŁAŚCICIELA NIERUCHOMOŚCI PRZYLEGŁEJ                            

7. ZAGOSPODAROWANIE: dla miejscowości Stara Bystrzyca brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie ze Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania przestrzennego miasta i Gminy Bystrzyca Kłodzka uchwalonego Uchwałą nr XLI/412/13 z 28 lutego 2013 r. z późn. zm. wyceniane działki znajdują się, w przeważającej części, na terenach użytków rolnych, w niewielkiej części  na terenach obszarów górniczych złóż kopalin.

   8. Cena sprzedaży nieruchomości  wynosi   – 19.000,-zł  (słownie: dziewiętnaście tysięcy złotych)

9. Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu wymienionej nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2* ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r. poz. 344) składają wniosek w terminie 6 tygodni od dnia wywieszenia niniejszego wykazu.

*art. 34 ust. 1 pkt 1 - „ przysługuje jej roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy niniejszej ustawy lub odrębnych przepisów, jeżeli złoży wniosek o nabycie przed upływem terminu określonego w wykazie.”

*art. 34 ust. 1 pkt 2 - „ jest poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości pozbawionym prawa własności tej nieruchomości przed dniem 05.12.1990 r. albo jego spadkobiercą, jeżeli złoży wniosek o nabycie przed upływem terminu określonego w wykazie...”

Osoby posiadające prawo pierwszeństwa w nabyciu nieruchomości powinny zgłaszać swoje roszczenia zgodnie z art. 34 ust.1 pkt 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami do dnia 12 lipca 2023 r.

Wykaz wchodzi w życie z dniem  31 maja 2023  r. i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w siedzibie urzędu i urzędowej stronie internetowej przez okres 21 dni tj. do dnia 21 czerwca 2023 r.

 

 

AO/AO