Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

W Y K A Z nr 17/2023 w sprawie sprzedaży w sprawie sprzedaży lokalu niemieszkalnego nr 2 wraz z udziałem w częściach wspólnych budynku i w prawie własności działki nr 119/12 położonego w Bystrzycy Kłodzkiej w budynku przy ul. Kolejowej 179 D w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.

 

Bystrzyca Kłodzka, dnia 26.05.2023 r.

 

 

O B W I E S Z C Z E N I E

 

Burmistrza Bystrzycy Kłodzkiej

 

 

            Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami
(t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 344.).

 

o g ł a s z a m

 

1. Wykaz nr 17/2023 z dnia 26 maja 2023 r. w sprawie sprzedaży lokalu niemieszkalnego nr 2
wraz z udziałem w częściach wspólnych budynku i w prawie własności działki nr 119/12 położonego w Bystrzycy Kłodzkiej w budynku przy ul. Kolejowej 179 D
w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.

 

 

 2. Wykaz stanowi załącznik do obwieszczenia i podlega ogłoszeniu  przez okres 21 dni
      na tablicy ogłoszeń i stronach internetowych tutejszego urzędu.

 

3. Wykaz i obwieszczenie wchodzą w życie z dniem  26 maja 2023 r.

 

4. Szczegółowe informacje można uzyskać w Wydziale Geodezji i Gospodarki Gruntami pokój nr 304  lub telefonicznie  nr  74/ 8117653.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AO/AO

 

 

 

 

 

 

W Y K A Z    nr  17/2023

 

w sprawie sprzedaży w sprawie sprzedaży lokalu niemieszkalnego nr 2 wraz z udziałem w częściach wspólnych budynku i w prawie własności działki nr 119/12 położonego
w Bystrzycy Kłodzkiej w budynku przy ul. Kolejowej 179 D w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.

 

1. Położenie nieruchomości – Bystrzyca Kłodzka ul. Kolejowa 179 D    

                             działka nr  119/12   (AM-1) o pow. 395 m2 – udział  17,40 % - 68,73  m2

                             Księga wieczysta -  SW1K/00090062/8

Księga wieczysta - nie zawiera wpisów dotyczących obciążenia nieruchomości ograniczonymi prawami rzeczowymi jak i hipoteką.

2. Przedmiot sprzedaży – lokal niemieszkalny nr 2 usytuowany jest na parterze budynku położonego przy ul. Kolejowej 179 D w Bystrzycy Kł., składa się z jednego pomieszczenia. Instalacje: energia elektryczna, woda, kanalizacja, ogrzewanie – c.o. i klimatyzator. Wszystkie instalacje i ogrzewanie są odcięte. Posiada osobne wejście z boku budynku. Brak wc. Powierzchnia użytkowa lokalu niemieszkalnego nr 2 wynosi 19,70 m2.

 

3. Cena  nieruchomości  wynosi – 21.000,-zł (słownie: dwadzieścia jeden tysięcy złotych)                                                                             

 

4. Przeznaczenie w planie miejscowym: Zgodnie z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego terenu położonego w rejonie ul. Kolejowej w Bystrzycy Kłodzkiej zatwierdzonym Uchwałą nr XLVI/405/09 Rady Miejskiej Bystrzycy Kłodzkiej z dnia 28 sierpnia 2009 roku, wyceniana nieruchomość znajduje się na terenach oznaczonych symbolem MW/U- tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i tereny usług.
 

5.Sprzedaż nieruchomości  następuje w drodze przetargu ustnego nieograniczonego .

6. Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu wymienionej nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2* ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 344) składają wniosek w terminie 6 tygodni od dnia wywieszenia niniejszego wykazu.

*art. 34 ust. 1 pkt 1 - „ przysługuje jej roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy niniejszej ustawy lub odrębnych przepisów, jeżeli złoży wniosek o nabycie przed upływem terminu określonego w wykazie.”

*art. 34 ust. 1 pkt 2 - „ jest poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości pozbawionym prawa własności tej nieruchomości przed dniem 05.12.1990 r. albo jego spadkobiercą, jeżeli złoży wniosek o nabycie przed upływem terminu określonego w wykazie.”

Osoby posiadające prawo pierwszeństwa w nabyciu nieruchomości powinny zgłaszać swoje roszczenia zgodnie z art. 34 ust.1 pkt 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami do dnia 7 lipca 2023 r.

 

Wykaz wchodzi w życie z dniem 26 maja 2023 r. i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń 
w siedzibie urzędu i urzędowej stronie internetowej przez okres 21 dni tj. do dnia 16 czerwca 2023 r.    

 

 

 

AO/AO