Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

W Y K A Z nr 16/2023 w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem użytkowym położonej w Bystrzycy Kłodzkiej przy ul. Kolejowej 179 G w granicach działek 119/19 o pow. 355 m2 objętej księgą wieczystą nr SW1K/00057875/7, w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.

 

Bystrzyca Kłodzka, dnia 26.05.2023 r.

 

 

O B W I E S Z C Z E N I E

 

Burmistrza Bystrzycy Kłodzkiej

 

 

            Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami
(t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 344.).

 

o g ł a s z a m

 

1.  Wykaz nr  16/2023 z dnia 26 maja 2023 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem użytkowym położonej w Bystrzycy Kłodzkiej przy ul. Kolejowej 179 G w granicach działki 119/9 o pow. 355 m2 objętej księgą wieczystą
nr SW1K/00057875/7, w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.

 

2. Wykaz stanowi integralną część obwieszczenia i podlega ogłoszeniu na okres 21 dni
 na tablicy ogłoszeń i stronach internetowych tut. urzędu .

 

3. Wykaz i obwieszczenie wchodzą w życie z dniem 26 maja 2023 r. 

 

     4. Szczegółowe informacje można uzyskać w Wydziale Geodezji i Gospodarki  Gruntami
         pok. 304 lub telefonicznie nr 74/ 8117653. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AO/AO

 

 

W Y K A Z    nr  16/2023

 

w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem użytkowym położonej w Bystrzycy Kłodzkiej przy ul. Kolejowej 179 G w granicach działek 119/19
o  pow. 355 m2 objętej księgą wieczystą nr SW1K/00057875/7, w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.

 

1. Położenie nieruchomości – Bystrzyca Kłodzka, ul. Kolejowa 179 G

                                                 działki nr 119/9 o pow. 355 m2

Księga wieczysta (obejmująca mienie Gminne ) -  SW1K/00057875/7 - nie zawiera  wpisów dotyczących obciążenia nieruchomości ograniczonymi prawami rzeczowymi jak i hipoteką.

 

2. Przedmiot sprzedaży – Zabudowana nieruchomość gruntowa znajduje się w peryferyjnej części miasta w rejonie zabudowy produkcyjno-handlowo-usługowej
oraz wielomieszkaniowej, zlokalizowanej na terenach byłego przedsiębiorstwa transportowego. Dostęp komunikacyjny dobry, bezpośredni dojazd z ul. Kolejowej. Działka zabudowana budynkiem użytkowym o pow. użytkowej 181.50 m2 wybudowanym w technologii tradycyjnej. Teren działki nieogrodzony, przed budynkiem i z boku utwardzony asfaltobetonem. Kształt działek nieregularny, nieokreślony. Działka nie jest wyposażona w żadne urządzenia infrastruktury technicznej, w przeszłości doprowadzona była energia elektryczna.

 

3. Cena  nieruchomości  wynosi – 59.000,-zł (słownie: pięćdziesiąt dziewięć tysięcy złotych)                                                                             

 

4. Przeznaczenie w planie miejscowym: Zgodnie z Miejscowym Planem Zagospodarowania

Przestrzennego terenu położonego w rejonie ul. Kolejowej w Bystrzycy Kłodzkiej

zatwierdzonym Uchwałą nr XLVI/405/09 Rady Miejskiej Bystrzycy Kłodzkiej z dnia 28 sierpnia 2009 roku, wyceniana nieruchomość znajduje się na terenach oznaczonych symbolem MW/U- tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i tereny usług.
 

5.Sprzedaż nieruchomości  następuje w drodze przetargu ustnego nieograniczonego .

6. Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu wymienionej nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2* ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 344) składają wniosek w terminie 6 tygodni od dnia wywieszenia niniejszego wykazu.

*art. 34 ust. 1 pkt 1 - „ przysługuje jej roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy niniejszej ustawy lub odrębnych przepisów, jeżeli złoży wniosek o nabycie przed upływem terminu określonego w wykazie.”

*art. 34 ust. 1 pkt 2 - „ jest poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości pozbawionym prawa własności tej nieruchomości przed dniem 05.12.1990 r. albo jego spadkobiercą, jeżeli złoży wniosek o nabycie przed upływem terminu określonego w wykazie.”

Osoby posiadające prawo pierwszeństwa w nabyciu nieruchomości powinny zgłaszać swoje roszczenia zgodnie z art. 34 ust.1 pkt 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami do dnia 7 lipca 2023 r.

 

Wykaz wchodzi w życie z dniem 26 maja 2023 r. i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w siedzibie urzędu i urzędowej stronie internetowej przez okres 21 dni tj. do dnia 16 czerwca 2023 r.   

 

 

 

AO/AO