Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Skarbnik

Skarbnik Gminy - Anna Kopecka

pok. nr 8

tel. 74 8 117 612

 

Do zadań Skarbnika Gminy (głównego księgowego budżetu) należy w szczególności:

 1. wykonywanie określonych przepisami prawa obowiązków w zakresie rachunkowości;
 2. opracowywanie projektu budżetu gminy i projektu uchwały budżetowej;
 3. wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi budżetu;
 4. nadzorowanie i kontrola realizacji budżetu gminy;
 5. kontrasygnowanie czynności prawnych powodujących powstanie zobowiązań majątkowych oraz udzielanie upoważnień innym osobom do dokonywania kontrasygnaty;
 6. opiniowanie decyzji wywołujących skutki finansowe dla budżetu;
 7. opracowywanie okresowych analiz i sprawozdań o sytuacji finansowej gminy oraz zgłaszanie  swoich propozycji burmistrzowi;
 8. kontrola gospodarki finansowej jednostek organizacyjnych gminy oraz sołectw (osiedli);
 9. przygotowywanie sprawozdań z wykonania budżetu za I półrocze i rok budżetowy;
 10. przygotowywanie projektów uchwał i zarządzeń w sprawie zmian w budżecie gminy;
 11. nadzór nad przestrzeganiem dyscypliny finansów publicznych;
 12. zapewnienie terminowego ściągania należności i dochodzenia roszczeń spornych oraz spłaty zobowiązań;
 13. doradzanie burmistrzowi w sprawie wydatkowania i pozyskiwania środków finansowych;
 14. wykonywanie innych prac zleconych przez burmistrza.

Skarbnikowi gminy  bezpośrednio podlega Wydział Finansowo-Budżetowy.

Skarbnik sprawuje nadzór właścicielski nad spółkami z udziałem Gminy pod względem ekonomiczno-finansowym.