Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

W Y K A Z nr 13/2023 w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 1B położonego w budynku mieszkalno-użytkowym, wielorodzinnym w Bystrzycy Kłodzkiej przy ul. Henryka Sienkiewicza 1 wraz z ułamkową częścią działki przynależną do lokalu, w drodze bezprzetargowej, na rzecz najemcy.

Bystrzyca Kłodzka, dnia  18.05.2023 r.

 

 

O B W I E S Z C Z E N I E

 

Burmistrza Bystrzycy Kłodzkiej

 

 

          Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r. poz. 344).

 

 

1.Wykaz nr 13/2023 z dnia 18 maja 2023 r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 1B położonego w budynku mieszkalno-użytkowym, wielorodzinnym w Bystrzycy Kłodzkiej przy ul. Henryka Sienkiewicza nr 1 wraz z  ułamkową częścią działki przynależną do lokalu w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy.

 

2. Zapłata za nabywany lokal mieszkalny nastąpi na podstawie uchwały Nr XIX/136/2000 Rady Miejskiej Bystrzycy Kłodzkiej z dnia 07.02.2000 r. (tekst jednolity Dz. Urz. Woj. Dolnośląskiego z 2017 r. poz. 2185 z późn.zm.).

 

3.Wykaz stanowi załącznik do obwieszczenia i podlega ogłoszeniu przez okres 21 dni na tablicy ogłoszeń i stronach internetowych tutejszego urzędu.

 

4. Wykaz i obwieszczenie wchodzą w życie z dniem 18 maja 2023 r.

 

5. Szczegółowe informacje można uzyskać w Wydziale Geodezji i Gospodarki Gruntami pok. 304 lub telefonicznie nr 74/ 8117653.

 

 

        AO/AO

 

W Y K A Z nr  13/2023

 

w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 1B położonego  w budynku mieszkalno-użytkowym, wielorodzinnym w Bystrzycy Kłodzkiej przy ul. Henryka Sienkiewicza 1 wraz z  ułamkową częścią działki przynależną do lokalu, w drodze bezprzetargowej,
na rzecz najemcy
.

 

1.Położenie nieruchomości – Bystrzyca Kłodzka ; ul. Henryka Sienkiewicza 1

                             działka nr  553   (AM-6) o pow. 355 m2 – udział  10,57 % - 37,52 m2

                             Księga wieczysta -  SW1K/00047709/0

Księga wieczysta - nie zawiera wpisów dotyczących obciążenia nieruchomości ograniczonymi prawami rzeczowymi jak i hipoteką.

2. Przedmiot sprzedaży- lokal mieszkalny nr 1B położony w budynku mieszkalno-użytkowym, wielorodzinnym,  składający się z następujących pomieszczeń: trzech pokoi, kuchni, łazienki z WC, korytarza oraz przedpokoju (pow. 61,40 m2) usytuowanych na I piętrze budynku.  Do lokalu przynależą położone na parterze budynku pomieszczenie gospodarcze (pow. 6,25 m2) oraz drugie pomieszczenie gospodarcze znajdujące się
na poddaszu (pow. 2,00 m2). Łączna powierzchnia wynosi 69,65  m2 wraz z udziałem
w częściach wspólnych budynku i prawie własności gruntu wynoszącym
10,57 %. Ustanawianie odrębnej własności lokalu w domu wielolokalowym, wchodzącym w skład nieruchomości, następuje na zasadach określonych w ustawie z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 1048).

3. Cena nieruchomości wynosi – 144 500.00,- zł (słownie: sto czterdzieści cztery tysiące pięćset złotych)

4. Przeznaczenie w planie miejscowym: zgodnie z m.p.z.p. działka nr 553, AM-6, obręb Centrum o powierzchni 355 m2 znajduje się na terenach oznaczonych symbolem B27U/MW - przeznaczenie podstawowe – usługi oraz zabudowa mieszkaniowa, wielorodzinna.         

5. Sprzedaż lokalu następuje w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy.

 

6. Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu wymienionej nieruchomości
na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2* ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r. poz. 344), składają wniosek w terminie 6 tygodni od dnia wywieszenia niniejszego wykazu.

*art. 34 ust. 1 pkt 1 - „ przysługuje jej roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy niniejszej ustawy lub odrębnych przepisów, jeżeli złoży wniosek o nabycie przed upływem terminu określonego w  wykazie.”

*art. 34 ust. 1 pkt 2-„ jest poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości pozbawionym prawa własności tej nieruchomości przed dniem 05.12.1990 r. albo jego spadkobiercą, jeżeli złoży wniosek o nabycie przed upływem terminu określonego w wykazie...”

Osoby posiadające prawo pierwszeństwa w nabyciu nieruchomości powinny zgłaszać swoje roszczenia zgodnie z art. 34 ust.1 pkt 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami do dnia 29 czerwca 2023 r.

Wykaz wchodzi w życie z dniem 18 maja 2023 r. i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w siedzibie urzędu i urzędowej stronie internetowej przez okres 21 dni tj. do dnia 8 czerwca 2023 r.

AO/AO