Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

W Y K A Z nr 11/2023 w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej położonej w Białej Wodzie w granicach działki nr 58/43 o pow. 9054 m2 w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.

 

 

Bystrzyca Kłodzka, dnia 18.05.2023 r.

 

 

O B W I E S Z C Z E N I E

 

Burmistrza Bystrzycy Kłodzkiej

 

 

            Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami
(t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 344.).

 

o g ł a s z a m

 

1.  Wykaz nr  11/2023 z dnia 18 maja 2023 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej położonej w Białej Wodzie w granicach działki  nr  58/43 o pow. 9054 m2 objętej księgą wieczystą nr SW1K/00058018/9, w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.

 

 2. Wykaz stanowi integralną część obwieszczenia i podlega ogłoszeniu na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń i stronach internetowych tut. urzędu .

 

      3. Wykaz i obwieszczenie wchodzą w życie z dniem 18 maja 2023 r. 

 

           4. Szczegółowe informacje można uzyskać w Wydziale Geodezji i Gospodarki  Gruntami pok. 304
           lub telefonicznie nr 74/ 8117653. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AO/AO

 

 

 

W Y K A Z    nr    11/2023

 

 w  sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej położonej w Białej Wodzie w granicach działki nr 58/43 o pow. 9054 m2 w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.

 

1. Położenie nieruchomości – Biała Woda gm. Bystrzyca Kłodzka

                                                 działka nr 58/43 o pow. 9054 m2
 

Księga wieczysta (obejmująca mienie Gminne ) -  SW1K/00058018/9 - nie zawiera  wpisów dotyczących obciążenia nieruchomości ograniczonymi prawami rzeczowymi jak i hipoteką.

 

2. Przedmiot sprzedaży – niezabudowana nieruchomość gruntowa, działka nr 58/43 położona jest na północ od głównej drogi dojazdowej (droga wojewódzka nr 382) w centralnej strefie miejscowości. Od strony północnej przylega do terenów użytków zielonych, przeznaczonych w sezonie zimowym dla potrzeb narciarstwa biegowego i zjazdowego, od strony zachodniej i wschodniej do terenów przeznaczonych w m.p.z.p. pod zabudowę mieszkaniowo-pensjonatową i hotelową. Dostęp komunikacyjny dobry, krótki dojazd z drogi asfaltowej drogą gruntową utwardzoną materiałem kamiennym, następnie drogą gruntową niewidoczną w terenie. Kształt działki nieregularny, teren lekko nachylony w kierunku drogi dojazdowej, niewidocznej w terenie. Grunt odłogowany, od dłuższego czasu nieuprawiany, porośnięty trawą, chwastami i samosiewkami pojedynczych drzew, lekko podmokły. Sezonowo prowadzony jest wypas owiec.   Powierzchnia działki wynosi 0,9054 ha.

 

3. Cena  nieruchomości  wynosi  –  35.000,-zł (słownie: trzydzieści pięć tysięcy złotych)

                                                                       

4. Przeznaczenie w planie miejscowym: Zgodnie z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego części obszaru wsi Biała Woda zatwierdzonym Uchwałą nr XLW355/02 Rady Miejskiej Bystrzycy Kłodzkiej z dnia 25 maja 2002 roku, działka nr 58/43 oznaczona jest symbolem 31 ZN- tereny zieleni niskiej. 

     

    5.Sprzedaż nieruchomości  następuje w drodze przetargu ustnego nieograniczonego .

6. Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu wymienionej nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2* ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 344) składają wniosek
w terminie 6 tygodni od dnia wywieszenia niniejszego wykazu.

*art. 34 ust. 1 pkt 1 - „ przysługuje jej roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy niniejszej ustawy lub odrębnych przepisów, jeżeli złoży wniosek o nabycie przed upływem terminu określonego w wykazie.”

*art. 34 ust. 1 pkt 2 - „ jest poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości pozbawionym prawa własności tej nieruchomości przed dniem 05.12.1990 r. albo jego spadkobiercą, jeżeli złoży wniosek o nabycie przed upływem terminu określonego w wykazie.”

Osoby posiadające prawo pierwszeństwa w nabyciu nieruchomości powinny zgłaszać swoje roszczenia zgodnie z art. 34 ust.1 pkt 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami do dnia 29 czerwca 2023 r.

 

Wykaz wchodzi w życie z dniem 18 maja 2023 r. i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń  w siedzibie urzędu i urzędowej stronie internetowej przez okres 21 dni tj. do dnia 08 czerwca 2023 r.

 

AO/AO