Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Wybory Ławników 2024-2027

WYBORY ŁAWNIKÓW SĄDÓW POWSZECHNYCH NA KADENCJĘ 2024-2027

 

31 grudnia 2023 roku kończy się kadencja ławników sądów powszechnych 2020-2023.

 

Rada Miejska Bystrzycy Kłodzkiej na podstawie art. 160 Ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2023 r., poz. 217 ze zm.) wybierze ławników do Sądu Rejonowego w Kłodzku na kadencję 2024-2027 w  terminie do końca października 2023 r.

 

Nabór kandydatów na ławników odbędzie się w terminie od 1 do 30 czerwca 2023 roku.

 

Prezes Sądu Okręgowego w Świdnicy pismem z dnia 22 maja 2023 r. poinformował, że dla Sądu Rejonowego w Kłodzku na kadencję 2024-2027 ustalono następującą liczbę ławników, którą powinna wybrać Rada, tj. łącznie 2 ławników, w tym do:

- Wydziału Rodzinnego i Nieletnich – 1 osoba,

- Wydziału Pracy – 1 osoba.

 

Kandydatów na ławników mogą zgłaszać radom gmin prezesi właściwych sądów, stowarzyszenia, inne organizacje społeczne i zawodowe, zarejestrowane na podstawie przepisów prawa, z wyłączeniem partii politycznych, oraz co najmniej pięćdziesięciu obywateli mających czynne prawo wyborcze, zamieszkujących stale na terenie gminy dokonującej wyboru, w terminie do dnia 30 czerwca ostatniego roku kadencji.

 

W myśl art.158 ww. ustawy ławnikiem może być wybrany ten, kto:

      1)   posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich;

      2)   jest nieskazitelnego charakteru;

      3)   ukończył 30 lat;

      4)   jest zatrudniony, prowadzi działalność gospodarczą lub mieszka w miejscu kandydowania

            co najmniej od roku;

      5)   nie przekroczył 70 lat;

      6)   jest zdolny, ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków ławnika;

      7)   posiada co najmniej wykształcenie średnie lub średnie branżowe.

Do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy ławnikiem powinna być wybrana osoba wykazująca szczególną znajomość spraw pracowniczych.

 

W myśl art.159 ww. ustawy ławnikami nie mogą być:

      1)   osoby zatrudnione w sądach powszechnych i innych sądach oraz w prokuraturze;

      2)   osoby wchodzące w skład organów, od których orzeczenia można żądać skierowania

            sprawy na drogę postępowania sądowego;

      3)   funkcjonariusze Policji oraz inne osoby zajmujące stanowiska związane ze ściganiem

            przestępstw i wykroczeń;

      4)   adwokaci i aplikanci adwokaccy;

      5)   radcy prawni i aplikanci radcowscy;

      6)   duchowni;

      7)   żołnierze w czynnej służbie wojskowej;

      8)   funkcjonariusze Służby Więziennej;

      9)   radni gminy, powiatu i województwa.

Nie można być ławnikiem jednocześnie w więcej niż jednym sądzie

 

Zgłoszenia kandydatów na ławników dokonuje się na karcie zgłoszenia, której wzór określa załącznik do Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 11 października 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu postępowania z dokumentami złożonymi radom gmin przy zgłaszaniu kandydatów na ławników oraz wzoru karty zgłoszenia (Dz. U. z 2022 r., poz. 2155).

 

Karta zgłoszenia kandydata na ławnika jest dostępna:

1) na stronie Biuletynu Informacji Publicznej w zakładce Menu przedmiotowe> Wybory ławników 2024-2027;

2) w Biurze Rady Miejskiej Bystrzycy Kłodzkiej w budynku Urzędu Miasta i Gminy, Plac Wolności 1, II p. pok. nr 216 w godz. 7:30-15:30.  

 

Do karty należy dołączyć dokumenty zgodnie z art. 162 § 2-5 ww. ustawy - Prawo o ustroju sądów powszechnych, tj.:

 

  1. informację z Krajowego Rejestru Karnego dotyczącą zgłaszanej osoby opatrzone datą nie wcześniejszą niż trzydzieści dni przed dniem zgłoszenia;

2. oświadczenie kandydata, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe opatrzone datą nie wcześniejszą niż trzydzieści dni przed dniem zgłoszenia;

3. oświadczenie kandydata, że nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej, a także, że władza rodzicielska nie została mu ograniczona ani zawieszona opatrzone datą nie wcześniejszą niż trzydzieści dni przed dniem zgłoszenia;

4. zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia, wystawione przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 października 2017 r. o podstawowej opiece zdrowotnej (Dz. U. z 2022 r. poz. 2527), stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania funkcji ławnika opatrzone datą nie wcześniejszą niż trzydzieści dni przed dniem zgłoszenia;

             5. dwa zdjęcia zgodne z wymogami stosowanymi przy składaniu wniosku o wydanie dowodu osobistego (podpisane i zabezpieczone w kopercie).

 

Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia przez stowarzyszenie, inną organizację społeczną lub zawodową, zarejestrowaną na podstawie przepisów prawa, dołącza się również aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpis lub zaświadczenie potwierdzające wpis do innego właściwego rejestru lub ewidencji dotyczące tej organizacji opatrzone datą nie wcześniejszą niż 3 (trzy) miesiące przed dniem zgłoszenia.

 

Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia przez obywateli dołącza się również listę osób zawierającą imię (imiona), nazwisko, numer ewidencyjny PESEL, miejsce stałego zamieszkania i własnoręczny podpis każdej z pięćdziesięciu osób zgłaszających kandydata.

 

Osobą uprawnioną do składania wyjaśnień w sprawie zgłoszenia kandydata na ławnika przez obywateli jest osoba, której nazwisko zostało umieszczone jako pierwsze na liście.

 

Koszt opłaty za wydanie informacji z Krajowego Rejestru Karnego ponosi Skarb Państwa.

Koszt opłaty za badanie lekarskie i za wystawienie zaświadczenia lekarskiego ponosi kandydat na ławnika.

Koszt opłaty za wydanie aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpisu lub zaświadczenia z innego właściwego rejestru lub ewidencji ponosi Skarb Państwa.

 

Wypełnione karty zgłoszenia kandydatów wraz ze wszystkimi załącznikami przyjmowane będą w terminie od 1 do 30 czerwca 2023 r. w Biurze Rady Miejskiej Bystrzycy Kłodzkiej w budynku Urzędu Miasta i Gminy, Plac Wolności 1, II p. pok. nr 216 w godz. 7:30-15:30. 

 

Bez dalszego biegu pozostaną zgłoszenia, które wpłyną po terminie lub które nie spełnią wymogów formalnych. Przywrócenie terminu do zgłoszenia kandydatów jest niedopuszczalne.

DOCXKarta zgloszenia kandydata.docx (29,66KB)
DOCWzory 2 oswiadczeń.doc (29,00KB)
DOCXWzór listy poparcia.docx (14,63KB)