Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Informacja o wyniku pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż działki nr 29/3 (AM-1) położonej w gminie Bystrzyca Kłodzka, obręb Lasówka, stanowiącej własność Gminy Bystrzyca Kłodzka.

                                                                                                                                                     Bystrzyca Kłodzka, dnia 27.04.2023 r.

 

           Na podstawie § 12 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (tj. Dz. U. z 2021 poz. 2213) podaję do publicznej wiadomości:

 

INFORMACJĘ

o wyniku pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na  sprzedaż działki  nr  29/3 (AM-1) o pow. 1490 m2 objętej księgą wieczystą nr SW1K/00046165/7, wraz z ½ udziału w działce nr 29/2,  położonej w gminie Bystrzyca Kłodzka, obręb Lasówka, stanowiącej  własność Gminy Bystrzyca Kłodzka.

 

Pierwszy przetarg ustny nieograniczony przeprowadzony został w dniu 19 kwietnia  2023 r. o godz. 10:00 w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Bystrzycy Kłodzkiej przy Placu Wolności 1.

 

Liczba podmiotów dopuszczonych:        5

Liczba podmiotów  niedopuszczonych:  0

Liczba oferentów uczestniczących w przetargu w dniu 19.04.2023 r. – 4

Cena wywoławcza wynosiła  - 128.000,- zł (słownie: sto dwadzieścia osiem tysięcy złotych) netto.

Najwyższa cena osiągnięta w przetargu – 165.000,- zł (słownie: sto sześćdziesiąt pięć tysięcy złotych) netto.

Do wylicytowanej ceny doliczona zostanie kwota podatku od towaru i usług, wg stawki obowiązującej na dzień zawarcia umowy sprzedaży.
Na dzień przeprowadzenia przetargu sprzedaż objęta jest 23% stawką  podatku.

 

Przetarg zakończył się wynikiem pozytywnym.

Nabywcą nieruchomości został:  Pan Mariusz Kiełbasiewicz

 

Informacja zostaje umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy  Bystrzyca Kłodzka oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy w Bystrzycy Kłodzkiej, Plac Wolności 1  na okres 7 dni, tj. od  27.04.2023 r.  do dnia  04.05. 2023  r.

 

                                                                                                                                                              z  up. Burmistrza 

                                                                                                                                                             /-/ Tadeusz Zieliński

                                                                                                                                                             Sekretarz Gminy

sporządziła:

Anna Olma