Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Wykaz nr 9/2023 w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej położonej w Kamiennej w granicach działki nr 48/5 o pow. 5708 m2 w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.

 

 

Bystrzyca Kłodzka, dnia 10.03.2023 r.

 

 

O B W I E S Z C Z E N I E

 

Burmistrza Bystrzycy Kłodzkiej

 

 

                        Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 344.).

 

o g ł a s z a m

 

1.  Wykaz nr  9/2023 z dnia 10 marca 2023 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej położonej w Kamiennej w granicach działki  nr  48/5 o pow. 5708 m2 objętej księgą wieczystą nr SW1K/00047135/5, w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.

 

  2. Wykaz stanowi integralną część obwieszczenia i podlega ogłoszeniu na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń i stronach internetowych tut. urzędu .

      3. Wykaz i obwieszczenie wchodzą w życie z dniem 10 marca 2023 r.

           4. Szczegółowe informacje można uzyskać w Wydziale Geodezji i Gospodarki  Gruntami pok. 304 lub telefonicznie nr 74/ 8117653. 

 

 

 

AO/AO

 

 

 

W Y K A Z    nr    9/2023

 

 w  sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej położonej w Kamiennej w granicach działki nr 48/5 o pow. 5708 m2 w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.

 

1. Położenie nieruchomości – Kamienna gm. Bystrzyca Kłodzka

                                                 działka nr 48/5 o pow. 0,5708 ha
 

Księga wieczysta (obejmująca mienie Gminne ) -  SW1K/00047135/5 - nie zawiera  wpisów dotyczących obciążenia nieruchomości ograniczonymi prawami rzeczowymi jak i hipoteką.

2. Przedmiot sprzedaży – Działka nr 48/5 położona jest w peryferyjnej strefie istniejącej zabudowy miejscowości, w sąsiedztwie silnie rozproszonej zabudowy mieszkaniowej i gospodarczej, działek przeznaczonych pod zabudowę, obecnie wykorzystywanych rolniczo  oraz dużych terenów leśnych. Brak uzbrojenia. Istnieje możliwość doprowadzenia energii elektrycznej. Dostęp komunikacyjny: bardzo dobry – bezpośredni dostęp z głównej, asfaltowej drogi przebiegającej przez wieś, obecnie
w bardzo złym stanie technicznym lub z bocznej drogi gruntowej, słabo widocznej w terenie.
Teren działki lekko nachylony od głównej drogi dojazdowej w kierunku zachodnim, przy drodze (pow. ok. 0,15 ha)     porośnięty kilkunastoletnim drzewostanem liściastym, głównie wierzba, olcha, pojedynczo brzoza, bez znaczenia gospodarczego. Pozostały teren porośnięty trawą. Kształt działki nieregularny, zbliżony do trapezu, którego dwoma bokami przylega do dróg dojazdowych. Sąsiedztwo-otoczenie bardzo korzystne. Powierzchnia działki wynosi 0,5708 ha.

3. Cena  nieruchomości  wynosi  –  397.000,-zł (słownie: trzysta dziewięćdziesiąt siedem tysięcy zł.)                                                                          

4. Przeznaczenie w planie miejscowym: dla miejscowości Kamienna brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Bystrzyca Kłodzka, uchwalonego Uchwałą
nr XLI/412/13 z 28 lutego 2013 r. z późn. zm., działka nr 48/5 (AM-1), obręb Kamienna o pow. 0,5708 ha oznaczona jest symbolem KA-MNR1 – zabudowa mieszkaniowa, zagrodowa oraz usługowo- rozproszona.    

5.Sprzedaż nieruchomości  następuje w drodze przetargu ustnego nieograniczonego .

6. Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu wymienionej nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2* ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 344) składają wniosek
w terminie 6 tygodni od dnia wywieszenia niniejszego wykazu.

*art. 34 ust. 1 pkt 1 - „ przysługuje jej roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy niniejszej ustawy lub odrębnych przepisów, jeżeli złoży wniosek o nabycie przed upływem terminu określonego w wykazie.”

*art. 34 ust. 1 pkt 2 - „ jest poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości pozbawionym prawa własności tej nieruchomości przed dniem 05.12.1990 r. albo jego spadkobiercą, jeżeli złoży wniosek o nabycie przed upływem terminu określonego w wykazie.”

Osoby posiadające prawo pierwszeństwa w nabyciu nieruchomości powinny zgłaszać swoje roszczenia zgodnie z art. 34 ust.1 pkt 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami do dnia 21 kwietnia 2023 r.

Wykaz wchodzi w życie z dniem 10 marca 2023 r. i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń  w siedzibie urzędu i urzędowej stronie internetowej przez okres 21 dni tj. do dnia 31 marca 2023 r.

 

AO/AO