Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Wykaz nr 7/2023 w sprawie sprzedaży lokalu użytkowego nr 7 w budynku mieszkalno-użytkowym, wielorodzinnym położonym w Bystrzycy Kłodzkiej przy ul. Wojska Polskiego 14 wraz ze sprzedażą ułamkowej części działki przynależnej do lokalu na rzecz najemcy.

Bystrzyca Kłodzka, dnia 10.03.2023 r.

 

O B W I E S Z C Z E N I E

 

Burmistrza Bystrzycy Kłodzkiej

 

 

          Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r. poz. 344).

 

 

o g ł a s z a m

 

1. Wykaz nr 7/2023 z dnia 10 marca 2023 r. w sprawie sprzedaży lokalu użytkowego nr 7
położonego w budynku mieszkalno-użytkowym w Bystrzycy Kłodzkiej przy ul. Wojska Polskiego 14 wraz z ułamkową częścią działki przynależną do lokalu w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy.

    2. Zapłata za nabywany lokal  użytkowy nastąpi na podstawie uchwały Nr XIX/136/2000 Rady Miejskiej Bystrzycy Kłodzkiej z dnia 07.02.2000r. z późn. zmianami.

    3. Wykaz stanowi załącznik do obwieszczenia i podlega ogłoszeniu  przez okres 21 dni na tablicy ogłoszeń i stronach internetowych tutejszego urzędu.

4. Wykaz i obwieszczenie wchodzą w życie z dniem  10 marca 2023 r.

5. Szczegółowe informacje można uzyskać w Wydziale Geodezji i Gospodarki Gruntami pok. nr 304  lub telefonicznie  nr  74/ 8117653.

 

 

 

AO/AO

 

 

W Y K A Z  nr  7/2023

 

w sprawie sprzedaży lokalu użytkowego nr 7 w budynku mieszkalno-użytkowym, wielorodzinnym  położonym w Bystrzycy Kłodzkiej przy ul. Wojska Polskiego 14 wraz ze sprzedażą ułamkowej części działki przynależnej do lokalu na rzecz najemcy.

1. Położenie nieruchomości – Bystrzyca Kłodzka ul. Wojska Polskiego 14, działka nr  497 obręb Centrum o pow. 236 m2 – udział 4,81 % - 11,35 m2

Księga wieczysta - SW1K/00042480/3 - nie zawiera wpisów dotyczących obciążenia nieruchomości ograniczonymi prawami rzeczowymi jak i hipoteką.

 

2. Przedmiot sprzedaży- lokal użytkowy nr 7 położony w budynku mieszkalno-użytkowym, wielorodzinnym  składający się z: gabinetu, poczekalni oraz wc, usytuowanych na parterze budynku. Łączna powierzchnia 24,80 m2 wraz z udziałem w częściach wspólnych budynku i prawie współwłasności gruntu wynoszącym 4,81 %.

 

Ustanawianie odrębnej własności lokalu w domu wielolokalowym, wchodzącym w skład nieruchomości, następuje na zasadach określonych w ustawie z dnia 24 czerwca 1994r. o własności lokali (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 1048)

 

 3. Cena nieruchomości wynosi- 38.000,- zł (słownie: trzydzieści osiem tysięcy złotych).

                

  4. Przeznaczenie w planie miejscowym: – przeznaczenie podstawowe: zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna i usługowa - symbol z planu  B16MW/U.

   5. Sprzedaż lokalu następuje w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy.

6. Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu wymienionej nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2* ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 344), składają wniosek w terminie 6 tygodni
od dnia wywieszenia niniejszego wykazu.

*art. 34 ust. 1 pkt 1 - „ przysługuje jej roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy niniejszej ustawy lub odrębnych przepisów, jeżeli złoży wniosek o nabycie przed upływem terminu określonego
w  wykazie.”

*art. 34 ust. 1 pkt 2-„ jest poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości pozbawionym prawa własności tej nieruchomości przed dniem 05.12.1990 r. albo jego spadkobiercą, jeżeli złoży wniosek  o nabycie przed upływem terminu określonego w wykazie...”

 

Osoby posiadające prawo pierwszeństwa w nabyciu nieruchomości powinny zgłaszać swoje roszczenia zgodnie z art. 34 ust.1 pkt 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami do dnia 21 kwietnia 2023 r.

Wykaz wchodzi w życie z dniem 10 marca 2023 r. i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w siedzibie urzędu i urzędowej stronie internetowej przez okres 21 dni tj. do dnia 31 marca 2023 r.

 

 

 

 

 

AO/AO