Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Pierwszy przetarg ustny nieograniczony w sprawie sprzedaży nieruchomości niezabudowanej, położonej w Lasówce w granicach działki nr 29/4


Przetarg  GGG.2.2023.AO                                                                                                         Bystrzyca  Kłodzka, dnia 10.03.2023 r.

  

BURMISTRZ BYSTRZYCY KŁODZKIEJ

 

działając na podstawie :

1/ rozporządzenia  Rady Ministrów  z dnia 14 września 2004 r. w sprawie  sposobu i  trybu przeprowadzania  

    przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości ( tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 2213);

2/ ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj.  Dz. U. z 2023 r. poz. 344).

      

ogłasza pierwszy  przetarg ustny nieograniczony w sprawie sprzedaży nieruchomości niezabudowanej, położonej w Lasówce
w granicach działki  nr  29/4 (AM-1) o pow. 1492 m2 objętej księgą wieczystą nr SW1K/00046165/7. 

 

 1. Położenie nieruchomości – Lasówka gm. Bystrzyca Kłodzka

                                                 działki nr 29/4 (AM-1) o pow. 1492 m2

     Księga wieczysta (dotychczasowa obejmująca mienie Gminne ) -  SW1K/00046165/7- nie zawiera    

     wpisów dotyczących obciążenia nieruchomości ograniczonymi prawami rzeczowymi, jak i hipoteką.

2. Przedmiot sprzedaży - Działka nr 29/4 położona jest w peryferyjnej strefie istniejącej zabudowy miejscowości, bezpośrednio przy gminnej drodze dojazdowej, utwardzonej materiałem kamiennym. Dostęp komunikacyjny: bardzo dobry – bezpośredni dojazd z drogi gminnej (dz. nr 31). Brak uzbrojenia. Istnieje możliwość doprowadzenia energii elektrycznej z sąsiednich działek. Działka ma kształt regularny, zbliżony do prostokąta, którego krótszym bokiem przylega do drogi dojazdowej. Teren prawie płaski, lekko nachylony od drogi dojazdowej w kierunku północno-zachodnim, grunt odłogowany, od dłuższego czasu nieuprawiany, porośnięty trawą i chwastami, nieogrodzony. Otoczenie nieruchomości stanowi planowana i istniejąca, rozproszona zabudowa mieszkaniowo-letniskowa. Sprzedaż nieruchomości odbywa się na podstawie danych uwidocznionych w katastrze nieruchomości, a okazanie punktów granicznych nabywanej działki może nastąpić na życzenie i wyłączny koszt nabywcy.

3. Przeznaczenie w planie miejscowym: dla tej części terenu wsi Lasówka brak aktualnego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Bystrzyca Kłodzka uchwalonego Uchwałą nr XLI/412/13 z 28 lutego 2013 r. z późniejszymi zmianami, wyceniana nieruchomość, znajduje się na terenach zabudowy mieszkaniowej, zagrodowej oraz usługowej- symbol ze studium LA-MRU 1.

Dla działki nr 29/4 została wydana Decyzja Burmistrza Bystrzycy Kłodzkiej nr 372/2021
o warunkach zabudowy i zagospodarowania z dnia 29.12.2021 r. dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz z infrastrukturą techniczną.  
 

4.Sprzedaż nieruchomości  następuje w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.  

I  przetarg  cena wywoławcza  120.000,- zł ( słownie: sto dwadzieścia tysięcy złotych).

Do wylicytowanej ceny doliczona zostanie kwota podatku od towaru i usług, wg stawki obowiązującej na dzień zawarcia umowy sprzedaży.
Na dzień ogłoszenia przetargu sprzedaż objęta jest 23% stawką  podatku.

Wysokość wadium -  12.000,- zł (słownie: dwanaście tysięcy złotych)  należy wnieść, w środkach pieniężnych, przelewem na rachunek Gminy Bystrzyca Kłodzka.  

Nr konta 07 9588 0004 9700 0299 2000 0090  w Gospodarczym Banku Spółdzielczym

w Strzelinie Oddział w Bystrzycy Kłodzkiej  z adnotacją „Przetarg GGG.2.2023.AO - działka nr 29/4 Lasówka”

Wpłaty należy dokonać do  dnia 14 kwietnia 2023 r., przy czym liczy się termin faktycznego wpływu w/w kwoty na konto Gminy Bystrzyca Kłodzka (ostateczny termin upływa 14.04.2023 r.)

Postąpienie - o wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu z tym, że postąpienie nie może wynosić mniej niż  1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem  w górę do pełnych  dziesiątek  złotych  (1.200,-zł)                         

Przetarg odbędzie się w dniu 19 kwietnia 2023 r. o godz. 10:45 w siedzibie Urzędu  Miasta  

i Gminy w Bystrzycy Kłodzkiej Plac Wolności 1  - sala nr 111 ( I piętro)
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest również :

  1. osobiste stawiennictwo w dniu przetargu z dowodem tożsamości lub reprezentowanie przez pełnomocnika na podstawie pełnomocnictwa z notarialnym poświadczeniem podpisu,
  2. w przypadku nabywania nieruchomości przez osoby prawne pełny wydruk z Krajowego Rejestru  Sądowego,   w przypadku osób prowadzących działalność gospodarczą – wydruk z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej,   
  3. w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność w formie Spółki Cywilnej – dodatkowo umowę spółki oraz stosowne umocowanie do działania w imieniu spółki (oryginały do okazania). Za aktualne uważa się dokumenty (wydruki z KRS-u  oraz CEIDG) wygenerowane nie wcześniej niż 1 m-c przed dniem  przetargu.
  4. przedstawienie komisji przetargowej oryginału  dowodu wpłacenia wadium,
  5. złożenie pisemnego oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych przez administratora danych Gminę Bystrzyca Kłodzka zs. Plac Wolności 1, 57-500 Bystrzyca Kłodzka, w celu realizacji postępowania przetargowego na zakup nieruchomości,                                                                                                        
  6. oświadczenie oferenta, że zapoznał się z warunkami przetargu i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń,
  7. w przypadku uczestnictwa w przetargu jednego z małżonków wymagane jest przedłożenie pisemnego oświadczenia woli drugiego małżonka o wyrażeniu zgody na nabycie nieruchomości ze środków pochodzących z majątku wspólnego lub złożenie przez osobę przystępującą do przetargu oświadczenia o woli nabycia nieruchomości z majątku odrębnego – art. 37 § 1 pkt. 1 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. z 2020 r. poz.1359).
  8. przedłożenie pisemnego oświadczenia, że oferentowi znany jest stan techniczny    nieruchomości.

Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał, zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia.

Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał od zawarcia umowy notarialnej.

Wygrywający przetarg uiszcza pełną kwotę za nieruchomość przy czym wlicza się w nią wpłacone wadium - najpóźniej dzień przed zawarciem umowy notarialnej.

Za termin zapłaty ceny uznaje się dzień wpływu należności na wskazane konto.

Nabywca nieruchomości ponosi koszty notarialne i sądowe, które określi notariusz.

Osoba ustalona jako nabywca zostanie zawiadomiona o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości, najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.

  Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy
w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu, właściwy organ może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

  Protokół z przeprowadzonego przetargu stanowi podstawę zawarcia umowy.

  Osoba będąca cudzoziemcem w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz. U z 2004 r. Nr 167, poz. 1758 ze zm.) zobowiązana jest w dniu zawarcia umowy przeniesienia własności nieruchomości będącej przedmiotem przetargu, przedłożyć wydane na zasadach i w sytuacjach przewidzianych ustawą zezwolenie właściwego ministra na nabycie tej nieruchomości, chyba że zajdą przewidziane powołaną ustawą przesłanki wyłączające wymóg uzyskania takiego zezwolenia.

  Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetargu nie wygrał zostanie zwrócone w terminie 3-ch dni licząc
od dnia zamknięcia przetargu.

  Burmistrz Bystrzycy Kłodzkiej może odwołać ogłoszony przetarg jedynie z uzasadnionej przyczyny, informując o tym niezwłocznie w formie właściwej dla ogłoszenia o przetargu.

Szczegółowych informacji dot. przedmiotowej nieruchomości udziela Wydział Geodezji i Gospodarki Gruntami Urzędu Miasta i Gminy w Bystrzycy Kłodzkiej, pokój 304, telefonicznie 74/8117-653,
e-mail: .

Ogłoszenie o przetargu zamieszczono na tablicy ogłoszeń tut. Urzędu oraz na stronie internetowej https://www.bystrzycaklodzka.pl oraz https://bip.bystrzycaklodzka.pl/,  w zakładce nieruchomości komunalne - ogłoszenia o przetargach.

Niezależnie od podanych powyżej informacji, nabywca odpowiada za samodzielne zapoznanie się ze stanem prawnym i faktycznym nieruchomości oraz ich aktualnym sposobem zagospodarowania, parametrami oraz możliwością zagospodarowania. Rozpoznanie wszelkich warunków faktycznych i prawnych niezbędnych do realizacji planowanej inwestycji, leży w całości po stronie nabywcy  i stanowi obszar jego ryzyka.

PDFDec.dz.nr_29.4.pdf (794,74KB)
PDFzał.do decyzji_29.4.pdf (354,98KB)
DOCXOświadczenie_Lasówka_29.4.docx (13,96KB)
 

                                                                                                                                                                            

Sprawę prowadzi:                                                                                                                            

Anna Olma                                                                                                                                         

tel.74/8117653