Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Burmistrz

Burmistrz Bystrzycy Kłodzkiej

mgr Renata Surma


tel. 74/8117 605, 74/8117 600 wew. 605,
fax. 74/8111 588,
e-mail: umig@bystrzycaklodzka.pl

1.  Burmistrz jest kierownikiem urzędu, zwierzchnikiem służbowym pracowników urzędu i kierowników  jednostek organizacyjnych gminy.

2. Burmistrz w stosunku do pracowników  urzędu oraz kierowników jednostek organizacyjnych wykonuje czynności z zakresu prawa pracy z uwzględnieniem uregulowań zawartych w przepisach prawa.

3. Burmistrz kieruje urzędem przy pomocy zastępcy, sekretarza gminy, skarbnika gminy oraz kierowników komórek organizacyjnych.

4. W zakresie ustalonym przez prawo, burmistrz może powierzyć prowadzenie spraw w swoim imieniu zastępcy, lub sekretarzowi gminy.

5. Burmistrz na czas przebywania na urlopie, delegacji służbowej lub zwolnieniu lekarskim może upoważnić zastępcę burmistrza lub sekretarza do zastępowania go w zakresie określonym w  pełnomocnictwie.

 

  1. Do kompetencji burmistrza  należy:

1.      reprezentowanie urzędu na zewnątrz;

2.      wydawanie zarządzeń, instrukcji i regulaminów;

3.      zatwierdzanie zakresów czynności i odpowiedzialności pracowników;

4.      zwoływanie narad z udziałem kierowników wydziałów w celu uzgadniania ich współdziałania i realizacji zadań;

5.      organizowanie i nadzorowanie kontroli zarządczej w urzędzie, oraz zapewnienie kontroli zarządczej na II poziomie w stosunku do jednostek organizacyjnych gminy;

6.      wykonywanie zadań administratora ochrony danych zgodnie z przepisami RODO;

7.      wydawanie decyzji w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej;

8.      podpisywanie pism i dokumentów wychodzących na zewnątrz urzędu;

9.      udzielanie pełnomocnictw w sprawach należących do kompetencji burmistrza;

10. rozstrzyganie sporów kompetencyjnych między komórkami urzędu;

11. gospodarowanie funduszem płac i innymi funduszami urzędu;

12. dokonywanie ocen okresowych kierowników podległych komórek i jednostek  organizacyjnych na zasadach określonych w odrębnych przepisach;

13. wykonywanie innych zadań zastrzeżonych do kompetencji burmistrza przepisami prawa i uchwałami  rady.

Bezpośrednio Burmistrzowi podlegają następujące komórki organizacyjne urzędu:

1.      Zastępca Burmistrza;

2.      Sekretarz Gminy;

3.      Skarbnik Gminy;

4.      Audytor Wewnętrzny;

5.      Radca Prawny;

6.      Urząd Stanu Cywilnego;

7.      Wydział Edukacji i Spraw Społecznych;

8.      Wydział Zarządzania Kryzysowego;

9.      Inspektor Ochrony Danych;

10.  Straż Miejska.

Burmistrz sprawuje nadzór nad następującymi jednostkami organizacyjnymi gminy:

1.      szkoły i placówki oświatowe, dla których organem prowadzącym jest Gmina Bystrzyca Kłodzka;

2.      Ośrodek Pomocy Społecznej;

3.      Centrum Integracji Społecznej;

4.      Środowiskowy Dom Samopomocy.

Burmistrz wykonuje zadania walnego zgromadzenia wspólników następujących spółek z udziałem gminy:

1.      Burmistrz sprawuje nadzór właścicielski nad Bystrzyckim Centrum Zdrowia Spółka z o.o. w Bystrzycy Kłodzkiej.

2.      Bystrzyckie Centrum Zdrowia Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Bystrzycy Kłodzkiej,

3.      Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Bystrzycy Kłodzkiej,

4.      Zakład Usług Komunalnych Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Bystrzycy Kłodzkiej.