Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Wykaz nr 5/2023 w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 9 położonego w budynku mieszkalno-usługowym w Bystrzycy Kłodzkiej przy Placu Wolności 9 wraz z ułamkową częścią działki przynależną do lokalu, w drodze bezprzetargowej, na rzecz najemcy.

Bystrzyca Kłodzka, dnia  01.02.2023 r.

 

 

O B W I E S Z C Z E N I E

 

Burmistrza Bystrzycy Kłodzkiej

 

          Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U z 2021  r. poz. 1899 z późn. zm.)

1.Wykaz nr 5/2023 z dnia 1 lutego 2023 r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 9 położonego w budynku mieszkalno-usługowym w Bystrzycy Kłodzkiej przy Placu Wolności 9 wraz z  ułamkową częścią działki przynależną do lokalu w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy.

2. Zapłata za nabywany lokal mieszkalny nastąpi na podstawie uchwały Nr XIX/136/2000 Rady Miejskiej Bystrzycy Kłodzkiej z dnia 07.02.2000 r. (tekst jednolity Dz. Urz. Woj. Dolnośląskiego z 2017 r. poz. 2185 z późn.zm.).

3.Wykaz stanowi załącznik do obwieszczenia i podlega ogłoszeniu przez okres 21 dni na tablicy ogłoszeń i stronach internetowych tutejszego urzędu.

 

4. Wykaz i obwieszczenie wchodzą w życie z dniem 1 lutego 2023 r.

 

5. Szczegółowe informacje można uzyskać w Wydziale Geodezji i Gospodarki Gruntami pok. 304 lub telefonicznie nr 74/ 8117653.

 

 

        AO/AO

 

W Y K A Z nr  5/2023

 

w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 9 położonego  w budynku mieszkalno-usługowym w Bystrzycy Kłodzkiej przy Placu Wolności 9 wraz z  ułamkową częścią działki przynależną do lokalu, w drodze bezprzetargowej, na rzecz najemcy.

 

1.Położenie nieruchomości – Bystrzyca Kłodzka Plac Wolności 9/9    

                                              działka nr  726   (AM-6) o pow. 304 m2 – udział  15,04 % - 45,72 m2

                                              Księga wieczysta -  SW1K/00047106/3

Księga wieczysta - nie zawiera wpisów dotyczących obciążenia nieruchomości ograniczonymi prawami rzeczowymi jak i hipoteką.

2. Przedmiot sprzedaży- lokal mieszkalny nr 9 położony w budynku mieszkalno-usługowym, wielorodzinnym, składający się
z następujących pomieszczeń: dwóch pokoi, kuchni, łazienki z WC, przedpokoju i pomieszczenia gospodarczego usytuowanych na II piętrze budynku. Łączna powierzchnia wynosi 103,80  m2 wraz z udziałem w częściach wspólnych budynku i prawie własności gruntu wynoszącym 15,04 %.

    Ustanawianie odrębnej własności lokalu w domu wielolokalowym, wchodzącym w skład  nieruchomości, następuje na zasadach określonych w ustawie z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 1048).

 

3. Cena nieruchomości wynosi – 217 500.00,- zł (słownie: dwieście siedemnaście tysięcy   pięćset złotych)
 

4. Przeznaczenie w planie miejscowym: teren przeznaczony pod zabudowę usługową
i mieszkaniową, wielorodzinną- symbol z planu C35U/MW

 

5. Sprzedaż lokalu następuje w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy.

 

6. Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu wymienionej nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2* ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U. z 2021 r. poz. 1899 z późn. zm.), składają wniosek w terminie 6 tygodni od dnia wywieszenia niniejszego wykazu.

*art. 34 ust. 1 pkt 1 - „ przysługuje jej roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy niniejszej ustawy lub odrębnych przepisów, jeżeli złoży wniosek o nabycie przed upływem terminu określonego w  wykazie.”

*art. 34 ust. 1 pkt 2-„ jest poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości pozbawionym prawa własności tej nieruchomości przed dniem 05.12.1990 r. albo jego spadkobiercą, jeżeli złoży wniosek o nabycie przed upływem terminu określonego w wykazie...”

 

Osoby posiadające prawo pierwszeństwa w nabyciu nieruchomości powinny zgłaszać swoje roszczenia zgodnie z art. 34 ust.1 pkt 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami do dnia 15 marca 2023 r.

 

Wykaz wchodzi w życie z dniem 1 lutego 2023 r. i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w siedzibie urzędu i urzędowej stronie internetowej przez okres 21 dni tj. do dnia 22 lutego  2023 r.

AO/AO