Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Wykaz nr 3/2023 w sprawie sprzedaży nieruchomości niezabudowanej położonej w Lasówce w granicach działki nr 29/4 (AM-1) o pow. 1492 m2 w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.

Bystrzyca Kłodzka, dnia 25.01.2023 r.

 

 

O B W I E S Z C Z E N I E

 

Burmistrza Bystrzycy Kłodzkiej

 

 

          Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 z późn. zm.).

 

o g ł a s z a m

 

1.  Wykaz nr  3/2023 z dnia 25 stycznia 2023 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości niezabudowanej położonej w Lasówce w granicach działki  nr  29/4 (AM-1) o pow. 1492 m2 objętej księgą wieczystą nr SW1K/00046165/7, w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.

 

2. Wykaz stanowi integralną część obwieszczenia i podlega ogłoszeniu na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń i stronach internetowych tut. urzędu .

 

3. Wykaz i obwieszczenie wchodzą w życie z dniem 25 stycznia 2023 r. 

 

    4. Szczegółowe informacje można uzyskać w Wydziale Geodezji i Gospodarki  Gruntami pok. 304
        lub telefonicznie nr 74/ 8117653. 

 

 

 

 

AO/AO

 

 

W Y K A Z    nr    3/2023

 w  sprawie sprzedaży nieruchomości niezabudowanej położonej w Lasówce w granicach działki nr 29/4 (AM-1) o pow. 1492 m2
w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.

 

1. Położenie nieruchomości – Lasówka gm. Bystrzyca Kłodzka

                                               działka nr 29/4 (AM-1) o pow. 1492 m2

Księga wieczysta (obejmująca mienie Gminne ) -  SW1K/00046165/7 - nie zawiera  wpisów dotyczących obciążenia nieruchomości ograniczonymi prawami rzeczowymi jak i hipoteką.

2. Przedmiot sprzedaży – Działka nr 29/4 położona jest w peryferyjnej strefie istniejącej zabudowy miejscowości, bezpośrednio przy gminnej drodze dojazdowej, utwardzonej materiałem kamiennym. Dostęp komunikacyjny: bardzo dobry – bezpośredni dojazd z drogi gminnej (dz. nr 31). Brak uzbrojenia, istnieje możliwość doprowadzenia energii elektrycznej z sąsiednich działek. Działka ma kształt regularny, zbliżony do prostokąta, którego krótszym bokiem przylega do drogi dojazdowej. Teren prawie płaski, lekko nachylony od drogi dojazdowej w kierunku północno-zachodnim, grunt odłogowany, od dłuższego czasu nieuprawiany, porośnięty trawą i chwastami, nieogrodzony. Otoczenie nieruchomości stanowi planowana i istniejąca, rozproszona zabudowa mieszkaniowo-letniskowa.  

 

3. Cena  nieruchomości  wynosi  –  120.000,-zł (słownie: sto dwadzieścia tysięcy złotych ) + 23% podatek VAT

4. Przeznaczenie w planie miejscowym: dla tej części terenu wsi Lasówka brak aktualnego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Bystrzyca Kłodzka uchwalonego Uchwałą
nr XLI/412/13 z 28 lutego 2013 r. z późniejszymi zmianami, wyceniana nieruchomość, znajduje się na terenach zabudowy mieszkaniowej, zagrodowej oraz usługowej- symbol ze studium LA-MRU 1.

   

Dla działki nr 29/4 została wydana Decyzja Burmistrza Bystrzycy Kłodzkiej nr 372/2021 o warunkach zabudowy i zagospodarowania z dnia 29.12.2021 r. dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz z infrastrukturą techniczną.

    5.Sprzedaż nieruchomości  następuje w drodze przetargu ustnego nieograniczonego .

6. Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu wymienionej nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2* ustawy
z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 z późn. zm.) składają wniosek w terminie 6 tygodni od dnia wywieszenia niniejszego wykazu.

*art. 34 ust. 1 pkt 1 - „ przysługuje jej roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy niniejszej ustawy lub odrębnych przepisów, jeżeli złoży wniosek o nabycie przed upływem terminu określonego w wykazie.”

*art. 34 ust. 1 pkt 2 - „ jest poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości pozbawionym prawa własności tej nieruchomości przed dniem 05.12.1990 r. albo jego spadkobiercą, jeżeli złoży wniosek o nabycie przed upływem terminu określonego w wykazie.”

Osoby posiadające prawo pierwszeństwa w nabyciu nieruchomości powinny zgłaszać swoje roszczenia zgodnie z art. 34 ust.1 pkt 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami do dnia 8 marca 2023 r.

 

Wykaz wchodzi w życie z dniem 25 stycznia 2023 r. i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń  w siedzibie urzędu i urzędowej stronie internetowej przez okres 21 dni tj. do dnia 15 lutego 2023 r.

 

 

AO/AO