Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwały Rady Miejskiej 2023

Uchwały podjęte na LXXIII nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej Bystrzycy Kłodzkiej w dniu 12 stycznia 2023 r. w sprawach:

LXXIII/580/2023   - zmian w budżecie gminy na rok 2023,

LXXIII/581/2023   - zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bystrzyca Kłodzka.

PDFLXIII_580_2023.pdf (832,42KB)
PDFLXIII_581_2023.pdf (3,53MB)
 

Uchwały podjęte na LXXIV sesji Rady Miejskiej Bystrzycy Kłodzkiej w dniu 31 stycznia 2023 r. w sprawach:

LXXIV/582/2023   - zmian w budżecie gminy na rok 2023,

LXXIV/583/2023   - o zmianie uchwały w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Bystrzyca Kłodzka oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków,

LXXIV/584/2023   - o zmianie uchwały w sprawie określenia przepisów porządkowych obowiązujących w gminnych przewozach pasażerskich o charakterze użyteczności publicznej, dla których organizatorem jest Gmina Bystrzyca Kłodzka,

LXXIV/585/2023   - ustalenia stawki za 1km przebiegu pojazdu, uwzględnianej przy obliczaniu zwrotu rodzicom kosztów przewozu dzieci, młodzieży, uczniów oraz rodziców,

LXXIV/586/2023   - wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy,

LXXIV/587/2023   - zmiany uchwały nr LXIII/566/18 z dnia 16 listopada 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej przez osoby objęte rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023,

LXXIV/588/2023   - świadczeń z pomocy społecznej.

PDFLXXIV_582_2023.pdf (805,74KB)
PDFLXXIV_583_2023.pdf (231,46KB)
PDFLXXIV_584_2023.pdf (233,60KB)
PDFLXXIV_585_2023.pdf (251,28KB)
PDFLXXIV_586_2023.pdf (237,83KB)
PDFLXXIV_587_2023.pdf (245,17KB)
PDFLXXIV_588_2023.pdf (266,74KB)
 

Uchwały podjęte na LXXVI sesji Rady Miejskiej Bystrzycy Kłodzkiej w dniu 24 lutego 2023 r. w sprawach:

LXXVI/589/2023   - zmian w budżecie gminy na rok 2023,

LXXVI/590/2023   - zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bystrzyca Kłodzka;

LXXVI/591/2023   - udzielania pomocy finansowej w formie dotacji celowej Powiatowi Kłodzkiemu;

LXXVI/592/2023   - udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kłodzkiemu;

LXXVI/593/2023   - nadania nazwy ulicy w obrębie wsi Stara Bystrzyca;

LXXVI/594/2023   - regulaminu korzystania z placów zabaw zlokalizowanych na terenie gminy Bystrzyca Kłodzka;

LXXVI/595/2023   - regulaminu korzystania z tras rowerowych typu singletrack;

LXXVI/596/2023   - regulaminu korzystania ze stadionu sportowego przy ul. Mickiewicza 14 w Bystrzycy Kłodzkiej;

LXXVI/597/2023   - udzielenia dotacji w 2023 r. na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach;

LXXVI/598/2023   - zmiany uchwały nr II/4/2018 Rady Miejskiej Bystrzycy Kłodzkiej z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie wyboru składu osobowego stałej Komisji Budżetu i Finansów Rady Miejskiej Bystrzycy Kłodzkiej;

LXXVI/599/2023   - zmiany uchwały nr II/5/2018 Rady Miejskiej Bystrzycy Kłodzkiej z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie wyboru składu osobowego stałej Komisji Edukacji, Kultury i Sportu Rady Miejskiej Bystrzycy Kłodzkiej;

LXXVI/600/2023   - zmiany uchwały nr II/7/2018 Rady Miejskiej Bystrzycy Kłodzkiej z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie wyboru składu osobowego stałej Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Bystrzycy Kłodzkiej;

LXXVI/601/2023   - zmiany uchwały nr II/8/2018 Rady Miejskiej Bystrzycy Kłodzkiej z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie wyboru składu osobowego stałej Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej Bystrzycy Kłodzkiej.

PDFLXXVI_589_2023.pdf (736,08KB)
PDFLXXVI_590_2023.pdf (3,53MB)
PDFLXXVI_591_2023.pdf (239,19KB)
PDFLXXVI_592_2023.pdf (238,23KB)
PDFLXXVI_593_2023.pdf (497,15KB)
PDFLXXVI_594_2023.pdf (358,17KB)
PDFLXXVI_595_2023.pdf (298,78KB)
PDFLXXVI_596_2023.pdf (251,59KB)
PDFLXXVI_597_2023.pdf (255,80KB)
PDFLXXVI_598_2023.pdf (239,05KB)
PDFLXXVI_599_2023.pdf (237,28KB)
PDFLXXVI_600_2023.pdf (234,30KB)
PDFLXXVI_601_2023.pdf (237,59KB)
 

Uchwały podjęte na LXXVII sesji Rady Miejskiej Bystrzycy Kłodzkiej w dniu 31 marca 2023 r. w sprawach:

LXXVII/602/2023  - zmian w budżecie gminy na rok 2023,

LXXVII/603/2023  - zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bystrzyca Kłodzka;

LXXVII/604/2023  -  wyrażenia zgody na poręczenie kredytu obrotowego w rachunku bieżącym dla Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Bystrzycy Kłodzkiej;

LXXVII/605/2023  -  wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy;

LXXVII/606/2023  -  wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu;

LXXVII/607/2023  -  wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy;

LXXVII/608/2023  -  wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy;

LXXVII/609/2023  - o zmianie uchwały nr XIX/170/2020 z dnia 31 stycznia 2020 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Bystrzyca Kłodzka;

LXXVII/610/2023  - określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków  i transportu nieczystości ciekłych na terenie gminy Bystrzyca Kłodzka;

LXXVII/611/2023  -  o zmianie uchwały nr LXX/564/2022 z dnia 13 grudnia 2022 r. w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych;

LXXVII/612/2023  -  wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia gminno-powiatowego w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Południowego Obszaru Funkcjonalnego;

LXXVII/613/2023  -  przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowana przestrzennego dla części wsi Wilkanów, gmina Bystrzyca Kłodzka;

LXXVII/614/2023   -  uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu Spalona, gmina Bystrzyca Kłodzka;

LXXVII/615/2023   -  przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Bystrzyca Kłodzka w 2023 roku;

LXXVII/616/2023  -   nadania nazwy ulicy we wsiach Gorzanów, Stara Łomnica i Wójtowice.

PDFLXXVII_602_2023.pdf (993,12KB)
PDFLXXVII_603_2023.pdf (3,54MB)
PDFLXXVII_604_2023.pdf (239,22KB)
PDFLXXVII_605_2023.pdf (227,14KB)
PDFLXXVII_606_2023.pdf (222,00KB)
PDFLXXVII_607_2023.pdf (231,21KB)
PDFLXXVII_608_2023.pdf (231,74KB)
PDFLXXVII_609_2023.pdf (247,44KB)
PDFLXXVII_610_2023.pdf (251,71KB)
PDFLXXVII_611_2023.pdf (255,70KB)
PDFLXXVII_612_2023.pdf (279,48KB)
PDFLXXVII_613_2023.pdf (605,12KB)
PDFLXXVII_614_2023.pdf (983,09KB)
PDFLXXVII_615_2023.pdf (258,60KB)
PDFLXXVII_616_2023.pdf (1,22MB)

 

Uchwały podjęte na LXXVIII nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej Bystrzycy Kłodzkiej w dniu 17 kwietnia 2023 r. w sprawach:

LXXVIII/617/2023   - wyrażenia zgody na wniesienie przez Gminę Bystrzyca Kłodzka wkładu  niepieniężnego do Społecznej Inicjatywy Mieszkaniowej SIM SUDETY Sp. z o.o. w postaci prawa własności nieruchomości zlokalizowanej w mieście Bystrzyca Kłodzka przy ul. Orężnej,

LXXVIII/618/2023   - o zmianie uchwały w sprawie utworzenia gminnej instytucji kultury Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury w Bystrzycy Kłodzkiej.

PDFLXXVIII_617_2023.pdf (257,35KB)
PDFLXXVIII_618_2023.pdf (242,28KB)

 

Uchwały podjęte na LXXIX sesji Rady Miejskiej Bystrzycy Kłodzkiej w dniu 28 kwietnia 2023 r. w sprawach:

LXXIX/619/2023  - zmian w budżecie gminy na rok 2023,

LXXIX/620/2023  - zatwierdzenia wniosku o wsparcie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na sfinansowanie objęcia udziałów w istniejącej Społecznej Inicjatywie Mieszkaniowej SIM Sudety Sp. z o.o. z siedzibą w Kłodzku;

LXXIX/621/2023  - zmiany udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej Powiatowi Kłodzkiemu.

PDFLXXIX_619_2023.pdf (1,34MB)
PDFLXXIX_620_2023.pdf (306,26KB)
PDFLXXIX_621_2023.pdf (251,83KB)
 

Uchwały podjęte na LXXX sesji Rady Miejskiej Bystrzycy Kłodzkiej w dniu 23 maja 2023 r. w sprawach:

LXXX/622/2023  - zmian w budżecie gminy na rok 2023,

LXXX/623/2023  - wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu;

LXXX/624/2023  - zarządzenia wyborów Sołtysa Sołectwa Długopola Dolnego.

PDFLXXX_622_2023.pdf (973,02KB)
PDFLXXX_623_2023.pdf (226,99KB)
PDFLXXX_624_2023.pdf (233,73KB)
 

Uchwały podjęte na LXXXI nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej Bystrzycy Kłodzkiej w dniu 12 czerwca 2023 r. w sprawach:

LXXXI/625/2023   - wyrażenia zgody na utworzenie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością i objęcie w niej udziałów;

LXXXI/626/2023  - zmian w budżecie gminy na rok 2023;

LXXXI/627/2023  - wskazania wstępnej lokalizacji przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Bystrzyca Kłodzka dla zaspokojenia zbiorowych potrzeb mieszkańców.

PDFLXXXI_625_2023.pdf (341,23KB)
PDFLXXXI_626_2023.pdf (793,65KB)
PDFLXXXI_627_2023.pdf (1,04MB)
 

Uchwały podjęte na LXXXII sesji Rady Miejskiej Bystrzycy Kłodzkiej w dniu 29 czerwca 2023 r. w sprawach:

 

LXXXII/628/2023 - zmian w budżecie gminy na rok 2023;                             

LXXXII/629/2023 - zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bystrzyca Kłodzka;

LXXXII/630/2023 - .wyrażenia zgody na utworzenie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością i objęcie w niej udziałów;

LXXXII/631/2023 - wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu;

LXXXII/632/2023 - wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu;                                               

LXXXII/633/2023 - odstąpienia od obowiązku przetargowego wydzierżawienia nieruchomości położonych w Długopolu Dolnym, Starej Łomnicy, Pławnicy i Starym Waliszowie stanowiących własność Gminy Bystrzyca Kłodzka w trwałym zarządzie Szkoły Podstawowej w Wilkanowie;

LXXXII/634/2023 - przyjęcia zasad finansowania z budżetu gminy wydatków na opiekę nad zabytkami;

LXXXII/635/2023 - nadania nazwy skweru w mieście Bystrzyca Kłodzka;

LXXXII/636/2023 - przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu Niedźwiedna w granicy miasta Bystrzyca Kłodzka oraz części obrębu Pławnica, gmina Bystrzyca Kłodzka;

LXXXII/637/2023 - określenia trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy Domowej;                                          

LXXXII/638/2023 - udzielenia Burmistrzowi Bystrzycy Kłodzkiej wotum zaufania;

LXXXII/639/2023 - zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Bystrzyca Kłodzka za rok 2022;

LXXXII/640/2023 - absolutorium dla Burmistrza Bystrzycy Kłodzkiej za rok 2022.

PDFLXXXII_628_2023.pdf (1,58MB)
PDFLXXXII_629_2023.pdf (3,55MB)
PDFLXXXII_630_2023.pdf (261,12KB)
PDFLXXXII_631_2023.pdf (225,41KB)
PDFLXXXII_632_2023.pdf (225,72KB)
PDFLXXXII_633_2023.pdf (253,29KB)
PDFLXXXII_634_2023.pdf (556,89KB)
PDFLXXXII_635_2023.pdf (525,96KB)
PDFLXXXII_636_2023.pdf (438,07KB)
PDFLXXXII_637_2023.pdf (256,12KB)
PDFLXXXII_638_2023.pdf (246,42KB)
PDFLXXXII_639_2023.pdf (232,38KB)
PDFLXXXII_640_2023.pdf (235,41KB)
 

Uchwały podjęte na LXXXIII nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej Bystrzycy Kłodzkiej w dniu 19 lipca 2023 r. w sprawach:

 

LXXXIII/641/2023 -  wyrażenia zgody na wniesienie wkładu niepieniężnego do „Bystrzyckich Usług Komunalnych” Sp. z o.o. z siedzibą w Bystrzycy Kłodzkiej w organizacji;                            

LXXXIII/642/2023 -  zmian w budżecie gminy na 2023 rok;

LXXXIII/643/2023 -  zmiany uchwały nr LIX/472/2022 Rady Miejskiej Bystrzycy Kłodzkiej w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Bystrzyca Kłodzka oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków.

PDFLXXXIII_641_2023.pdf (295,49KB)
PDFLXXXIII_642_2023.pdf (727,25KB)
PDFLXXXIII_643_2023.pdf (314,59KB)

 

Uchwały podjęte na LXXXIV sesji Rady Miejskiej Bystrzycy Kłodzkiej w dniu 25 sierpnia 2023 r. w sprawach:

LXXXIV/644/2023 - zmian w budżecie gminy na 2023 rok;

LXXXIV/645/2023 - zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bystrzyca Kłodzka,

LXXXIV/646/2023 - wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia  umowy najmu lokalu,

LXXXIV/647/2023 - wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości i udzielenia bonifikaty,  

LXXXIV/648/2023 - zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku,

LXXXIV/649/2023 - powołania zespołu ds. opiniowania kandydatów na ławników,

LXXXIV/650/2023 - nadania nazwy ulicy w obrębie wsi Międzygórze,

LXXXIV/651/2023 - nadania nazw ulic w obrębie wsi Stara Bystrzyca,

LXXXIV/652/2023 - regulaminu udostępniania zwiedzającym Podziemnej Trasy Turystycznej w Bystrzycy Kłodzkiej,

LXXXIV/653/2023 - regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Bystrzyca Kłodzka.

LXXXIV/654/2023 - upoważnienia dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Bystrzycy Kłodzkiej do prowadzenia postępowania w sprawach przyznawania świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym,

LXXXIV/655/2023 - o zmianie uchwały w sprawie określenia trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy Domowej.

PDFLXXXIV_644_2023.pdf (1,61MB)
PDFLXXXIV_645_2023.pdf (3,54MB)
PDFLXXXIV_646_2023.pdf (245,67KB)
PDFLXXXIV_647_2023.pdf (277,84KB)
PDFLXXXIV_648_2023.pdf (417,28KB)
PDFLXXXIV_649_2023.pdf (232,13KB)
PDFLXXXIV_650_2023.pdf (479,73KB)
PDFLXXXIV_651_2023.pdf (584,21KB)
PDFLXXXIV_652_2023.pdf (264,98KB)
PDFLXXXIV_653_2023.pdf (351,73KB)
PDFLXXXIV_654_2023.pdf (238,53KB)
PDFLXXXIV_655_2023.pdf (247,42KB)
 

Uchwała podjęta na LXXXV uroczystej sesji Rady Miejskiej Bystrzycy Kłodzkiej z Gminą Kaźmierz w dniu 22 września 2023 r. w sprawie:

LXXXV/656/2023 - kontynuacji współpracy partnerskiej z Gminą Kaźmierz.

PDFLXXXV_656_2023.pdf (389,11KB)
 

Uchwały podjęte na LXXXVI sesji Rady Miejskiej Bystrzycy Kłodzkiej w dniu 28 września 2023 r. w sprawach:

1/ LXXXVI/657/2023 - zmian w budżecie gminy na rok 2023;
2/ LXXXVI/658/2023 - zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bystrzyca Kłodzka;

3/ LXXXVI/659/2023 - zawarcia porozumienia międzygminnego z Gminą Kłodzko dotyczącego wykonania zadania publicznego polegającego na zapewnieniu transportu i opieki w czasie przewozu dzieci do Przedszkola Gminnego w Ołdrzychowicach Kłodzkich;

4/ LXXXVI/660/2023 - udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie przy zabytku z dofinansowaniem inwestycji z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków (dot. Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Św. Marii Magdaleny w Wójtowicach);

5/ LXXXVI/661/2023 - udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie przy zabytku z dofinansowaniem inwestycji z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków (dot. Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Św. Wawrzyńca Męczennika w Starym Waliszowie);

6/  LXXXVI/662/2023 - udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie przy zabytku z dofinansowaniem inwestycji z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków (dot. Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Św. Michała Archanioła w Bystrzycy Kłodzkiej);

7/ LXXXVI/663/2023 - uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w obrębie Zabłocie, miasto Bystrzyca Kłodzka;

8/  LXXXVI/664/2023 - uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Bystrzyca Kłodzka;

9/  LXXXVI/665/2023 - zmiany uchwały nr LVI/451/2022 z dnia 25 marca 2022 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2022-2025;

10/ LXXXVI/666/2023 - projekt uchwały o zmianie uchwały nr LXXII/578/2022 z dnia 30 grudnia 2022 r. w sprawie planu pracy Rady Miejskiej na rok 2023.

PDFLXXXVI_657_2023.pdf (1,31MB)
PDFLXXXVI_658_2023.pdf (3,55MB)
PDFLXXXVI_659_2023.pdf (241,62KB)
PDFLXXXVI_660_2023.pdf (257,64KB)
PDFLXXXVI_661_2023.pdf (266,78KB)
PDFLXXXVI_662_2023.pdf (267,70KB)
PDFLXXXVI_663_2023.pdf (758,78KB)
PDFLXXXVI_664_2023.pdf (1,16MB)
PDFLXXXVI_665_2023.pdf (329,51KB)
PDFLXXXVI_666_2023.pdf (237,55KB)
 

Uchwała podjęta na LXXXVII nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej Bystrzycy Kłodzkiej w dniu 17 października 2023 r. w sprawie:    

LXXXVII/667/2023 -  zmian w budżecie gminy na 2023 rok.

PDFLXXXVII_667_2023.pdf (1,03MB)

 

Uchwały podjęte na LXXXVIII sesji Rady Miejskiej Bystrzycy Kłodzkiej w dniu 27 października 2023 r. w sprawach:

1/ LXXXVIII/668/2023 -zmian w budżecie gminy na 2023 rok;
2/ LXXXVIII/669/2023 - zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bystrzyca Kłodzka

3/ LXXXVIII/670/2023 - udzielenia dotacji w 2023 r. na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach;

4/ LXXXVIII/671/2023 - organizowania gminnych przewozów pasażerskich;

5/ LXXXVIII/672/2023 -wskazania wstępnej lokalizacji nowego przystanku komunikacyjnego na terenie Gminy Bystrzyca Kłodzka dla zaspokojenia zbiorowych potrzeb mieszkańców;

6/  LXXXVIII/673/2023 - Rocznego programu współpracy Gminy Bystrzyca Kłodzka z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2024;

7/ LXXXVIII/674/2023 - przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru Długopole-Zdrój, gmina Bystrzyca Kłodzka;

8/  LXXXVIII/675/2023 - wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty oraz zwolnienia w części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym;

9/  LXXXVIII/676/2023 - wyboru ławnika do Wydziału Rodzinnego i Nieletnich Sądu Rejonowego w Kłodzku;

10/ LXXXVIII/677/2023 - wyboru ławnika do Wydziału Pracy Sądu Rejonowego w Kłodzku.

PDFLXXXVIII_668_2023.pdf (877,01KB)
PDFLXXXVIII_669_2023.pdf (3,54MB)
PDFLXXXVIII_670_2023.pdf (242,72KB)
PDFLXXXVIII_671_2023.pdf (239,89KB)
PDFLXXXVIII_672_2023.pdf (687,59KB)
PDFLXXXVIII_673_2023.pdf (382,58KB)
PDFLXXXVIII_674_2023.pdf (518,40KB)
PDFLXXXVIII_675_2023.pdf (263,47KB)
PDFLXXXVIII_676_2023.pdf (229,94KB)
PDFLXXXVIII_677_2023.pdf (231,05KB)
 

Uchwały podjęte na LXXXIX nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej Bystrzycy Kłodzkiej w dniu 20 listopada 2023 r. w sprawie:

LXXXIX/678/2023 - udzielenia poparcia dla działań Burmistrza Bystrzycy Kłodzkiej związanych z prowadzonym postępowaniem administracyjnym o wydanie koncesji na wydobywanie kopaliny ze złoża wód leczniczych z ujęcia w Starej Łomnicy,

LXXXIX/679/2023 - o zmianie uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty oraz zwolnienia w części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym.

PDFLXXXIX_678_2023.pdf (236,53KB)
PDFLXXXIX_679_2023.pdf (254,26KB)

 

Uchwały podjęte na XC sesji Rady Miejskiej Bystrzycy Kłodzkiej w dniu 30 listopada 2023 r. w sprawie:

XC/680/2023 - zmian w budżecie gminy na rok 2023,

XC/681/2023 - zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bystrzyca Kłodzka,

XC/682/2023 - wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu,

XC/683/2023 - przekazania organowi regulacyjnemu, tj. Dyrektorowi Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie projektu zmian do Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków dla odbiorców usług Gminy Bystrzyca Kłodzka, celem jego zaopiniowania,                                                                               

XC/684/2023 - opłaty miejscowej w roku 2024,

XC/685/2023 - opłaty targowej na 2024 r.,

XC/686/2023 - określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości,

XC/687/2023 - określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych,

XC/688/2023 - określenia zasad zwrotu wydatków poniesionych w zakresie dożywiania w formie posiłku, świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028,

XC/689/2023 - podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w zakresie dożywania dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028,

XC/690/2023 - ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Pomoc gminy w zakresie dożywiania – Posiłek w szkole i w domu”,

XC/691/2023 - określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, w tym usług sąsiedzkich z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania,

XC/692/2023 -  zmiany uchwały nr XXXIV/289/2020 z dnia 18 grudnia 2020 r. w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności przez osoby bezdomne za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych oraz w schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi,

XC/693/2023 - określenia zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniu wspomaganym,

XC/694/2023 - opłaty uzdrowiskowej na rok 2024,

XC/695/2023 - udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie przy zabytku z dofinansowaniem inwestycji z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.

PDFXC_680_2023.pdf (1,34MB)
PDFXC_681_2023.pdf (3,54MB)
PDFXC_682_2023.pdf (228,24KB)
PDFXC_683_2023.pdf (386,60KB)
PDFXC_684_2023.pdf (254,41KB)
PDFXC_685_2023.pdf (248,50KB)
PDFXC_686_2023.pdf (256,96KB)
PDFXC_687_2023.pdf (343,04KB)
PDFXC_688_2023.pdf (246,89KB)
PDFXC_689_2023.pdf (246,08KB)
PDFXC_690_2023.pdf (310,26KB)
PDFXC_691_2023.pdf (266,76KB)
PDFXC_692_2023.pdf (255,73KB)
PDFXC_693_2023.pdf (259,16KB)
PDFXC_694_2023.pdf (252,92KB)
PDFXC_695_2023.pdf (256,01KB)

 

Uchwała podjęta na XCI nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej Bystrzycy Kłodzkiej w dniu 8 grudnia 2023 r. w sprawie: 

XCI/696/2023 -  zmiany uchwały nr XC/687/2023 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.

PDFXCI_696_2023.pdf (350,11KB)
 

Uchwały podjęte na XCII sesji Rady Miejskiej Bystrzycy Kłodzkiej w dniu 28 grudnia 2023 r. w sprawach:

XCII/697/2023 - zmian w budżecie gminy na rok 2023;

XCII/698/2023 - zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bystrzyca Kłodzka;

XCII/699/2023 - uchwalenia budżetu Gminy Bystrzyca Kłodzka na 2024 rok;

XCII/700/2023 - przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bystrzyca Kłodzka;

XCII/701/2023 - ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2023;

XCII/702/2023 - zmiany uchwały w sprawie opłaty uzdrowiskowej na rok 2024;

XCII/703/2023 - zmiany uchwały nr XC/687/2023 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych w związku ze zmianą uchwały nr XCI/696/2023,

XCII/704/2023 - ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy Bystrzyca Kłodzka uczestniczących w działaniach ratowniczych, akcjach ratowniczych, szkoleniach i ćwiczeniach, ekwiwalentu pieniężnego dla kandydatów na strażaków ratowników Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy Bystrzyca Kłodzka uczestniczących w szkoleniach, a także ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy Bystrzyca Kłodzka za wykonywanie innych zadań niż działania ratownicze, akcje ratownicze, szkolenia i ćwiczenia; 

XCII/705/2023 - określenia szczegółowych warunków sprzedaży nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Bystrzyca Kłodzka na rzecz ich użytkowników wieczystych;

XCII/706/2023 - przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy Domowej oraz Ochrony Osób Doznających Przemocy Domowej na lata 2024-2030;

XCII/707/2023 - przyjęcia programu osłonowego Gminy Bystrzyca Kłodzka „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2024;

XCII/708/2023 - przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2024-2026;

XCII/709/2023 - planów pracy komisji stałych Rady Miejskiej i planu kontroli Komisji Rewizyjnej na rok 2024;

XCII/710/2023 - planu pracy Rady Miejskiej na rok 2024;

 PDFXCII_697_2023.pdf (1,00MB)
PDFXCII_698_2023.pdf (3,55MB)
PDFXCII_699_2023.pdf (4,63MB)
PDFXCII_700_2023.pdf (3,71MB)
PDFXCII_701_2023.pdf (446,62KB)
PDFXCII_702_2023.pdf (243,04KB)
PDFXCII_703_2023.pdf (257,33KB)
PDFXCII_704_2023.pdf (254,00KB)
PDFXCII_705_2023.pdf (263,22KB)
PDFXCII_706_2023.pdf (996,46KB)
PDFXCII_707_2023.pdf (388,70KB)
PDFXCII_708_2023.pdf (796,31KB)
PDFXCII_709_2023.pdf (538,91KB)
PDFXCII_710_2023.pdf (250,23KB)