Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Wykaz nr 38/2022 w sprawie sprzedaży lokalu użytkowego nr 9 w budynku mieszkalno-użytkowym położonym w Bystrzycy Kłodzkiej przy ul. H. Siemiradzkiego 2 wraz ze sprzedażą ułamkowej części działki przynależnej do lokalu na rzecz najemcy

Bystrzyca Kłodzka, dnia 21.11.2022 r.

 

O B W I E S Z C Z E N I E

 

Burmistrza Bystrzycy Kłodzkiej

 

 

          Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U z 2021 r. poz. 1899 z późn. zm.)

 

o g ł a s z a m

 

1. Wykaz nr 38/2022 z dnia 21 listopada 2022 r. w sprawie sprzedaży lokalu użytkowego nr 9 położonego w budynku mieszkalno-użytkowym w Bystrzycy Kłodzkiej przy ul. H. Siemiradzkiego 2 wraz z ułamkową częścią działki przynależną do lokalu w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy.

 

2. Zapłata za nabywany lokal  użytkowy nastąpi na podstawie uchwały Nr XIX/136/2000 Rady Miejskiej Bystrzycy Kłodzkiej z dnia 07.02.2000r. z późn. zmianami.

 

 3. Wykaz stanowi załącznik do obwieszczenia i podlega ogłoszeniu  przez okres 21 dni na tablicy ogłoszeń i stronach internetowych tutejszego urzędu.

 

4. Wykaz i obwieszczenie wchodzą w życie z dniem  21 listopada 2022 r.

 

5. Szczegółowe informacje można uzyskać w Wydziale Geodezji i Gospodarki Gruntami pok. nr 304  lub telefonicznie  nr  74/ 8117653.

 

AO/AO

 

 

W Y K A Z  nr  38/2022

 

w sprawie sprzedaży lokalu użytkowego nr 9 w budynku mieszkalno-użytkowym  położonym w Bystrzycy Kłodzkiej przy ul. H. Siemiradzkiego 2 wraz ze sprzedażą ułamkowej części działki przynależnej do lokalu na rzecz najemcy.

 

1. Położenie nieruchomości – Bystrzyca Kłodzka ul. H. Siemiradzkiego 2 działka nr  656 (AM-6) obręb Centrum o pow. 350 m2 –

udział 9,86% - 34,51 m2

Księga wieczysta - SW1K/00050372/2 - nie zawiera wpisów dotyczących obciążenia nieruchomości ograniczonymi prawami rzeczowymi jak i hipoteką.

 

2. Przedmiot sprzedaży- lokal użytkowy nr 9 położony w budynku mieszkalno-użytkowym  składający się z sali sprzedaży i pomieszczenia zaplecza usytuowanych na parterze budynku. Łączna powierzchnia 40,55 m2 wraz z udziałem w częściach wspólnych budynku i prawie współwłasności gruntu wynoszącym 9,86 %.

Ustanawianie odrębnej własności lokalu w domu wielolokalowym, wchodzącym w skład nieruchomości, następuje na zasadach określonych w ustawie z dnia 24 czerwca 1994r. o własności lokali (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 1048)

3. Cena nieruchomości wynosi- 44.000,- zł (słownie: czterdzieści cztery tysiące złotych).         

4. Przeznaczenie w planie miejscowym: – przeznaczenie podstawowe: zabudowa usługowa  
i mieszkaniowa wielorodzinna - symbol z planu  C31U/MW

5. Sprzedaż lokalu następuje w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy.

 

6. Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu wymienionej nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2* ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (j.t. Dz.U. z 2021 r. poz. 1899 z późn. zm.), składają wniosek w terminie              6 tygodni od dnia wywieszenia niniejszego wykazu.

*art. 34 ust. 1 pkt 1 - „ przysługuje jej roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy niniejszej ustawy lub odrębnych przepisów, jeżeli złoży wniosek o nabycie przed upływem terminu określonego w  wykazie.”

*art. 34 ust. 1 pkt 2-„ jest poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości pozbawionym prawa własności tej nieruchomości przed dniem 05.12.1990 r. albo jego spadkobiercą, jeżeli złoży wniosek  o nabycie przed upływem terminu określonego w wykazie...”

 

Osoby posiadające prawo pierwszeństwa w nabyciu nieruchomości powinny zgłaszać swoje roszczenia zgodnie z art. 34 ust.1 pkt 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami do dnia 2 stycznia 2023 r.

 

Wykaz wchodzi w życie z dniem 21 listopada 2022 r. i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń                  
w siedzibie urzędu i urzędowej stronie internetowej przez okres 21 dni tj. do dnia 12 grudnia 2022 r.

 

 

 

 

AO/AO