Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Wykaz nr 35/2022 w sprawie ustanowienia służebności gruntowej

Bystrzyca Kłodzka, dn. 10.11.2022 r.

 

OBWIESZCZENIE

BURMISTRZA BYSTRZYCY KŁODZKIEJ

 

Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami /j.t. Dz. U. z  2021 r. poz. 1899 z późn. zm./

 

OGŁASZAM

 

1. Wykaz nr 35/2022 z dnia 10.11.2022 r. w sprawie ustanowienia służebności przejazdu i przechodu na nieruchomości położonej w obrębie Centrum, jednostka ewidencyjna Bystrzyca Kłodzka miasto, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 962 o całkowitej pow. 0,1943 ha, nr księgi wieczystej: Kłodzko nr SW1K/00103737/6.

 

2. Wykaz nr 35/2022 stanowi integralną część Obwieszczenia nr 35/2022 i podlega ogłoszeniu na okres 21 dni na stronie internetowej BIP i tablicy ogłoszeń tut. Urzędu, tj. od dnia 10.11.2022 r. do dnia 01.12.2022 r.

 

3. Szczegółowych informacji można uzyskać w Wydziale Geodezji i Gospodarki Gruntami, pok. nr 305 lub telefonicznie pod numerem 74/8117-654.

 

WYKAZ nr 35/2022

 

Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami /j.t. Dz. U. z  2021 r. poz. 1899 z późn. zm./

 

OGŁASZAM

 

Wykaz nr 35/2022 z dnia 10.11.2022 r. w sprawie ustanowienia służebności przejazdu i przechodu na nieruchomości położonej w obrębie Centrum, jednostka ewidencyjna Bystrzyca Kłodzka miasto, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 962 o całkowitej pow. 0,1943 ha, nr księgi wieczystej: Kłodzko nr SW1K/00103737/6.

 

1.

Położenie nieruchomości

Bystrzyca Kłodzka

2.

Numer działki

dz. 962, obr. Centrum

3.

Powierzchnia nieruchomości

0,1943 ha

4.

Właściciel

Gmina Bystrzyca Kłodzka

5.

Księga wieczysta

Kłodzko nr SW1K/00103737/6

6.

Forma zbycia

ustanowienie służebności przejazdu i przechodu

7.

Zagospodarowanie

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Bystrzyca Kłodzka (uchwała Rady Miejskiej w Bystrzycy Kłodzkiej nr LXII/540/10 z dnia 29.10.2010 ) teren dz. 962 oznaczony jest symbolem B11KP – tereny obsługi komunikacji: parking

 

Gmina Bystrzyca Kłodzka informuje, że zgodnie z art. 34 osobom fizycznym i prawnym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu przedmiotowej nieruchomości w trybie przepisów powyższej ustawy.

 

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu wymienionej nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2* ustawy o gospodarce nieruchomościami składają wniosek w terminie 6 tygodni od dnia wywieszenia niniejszego wykazu.

*art. 34 ust. 1 pkt 1 - „ przysługuje jej roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy niniejszej ustawy lub odrębnych przepisów, jeżeli złoży wniosek o nabycie przed upływem terminu określonego w wykazie.”

*art. 34 ust. 1 pkt 2-„ jest poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości pozbawionym prawa własności tej nieruchomości przed dniem 05.12.1990 r. albo jego spadkobiercą, jeżeli złoży wniosek o nabycie przed upływem terminu określonego w wykazie...”

Osoby posiadające prawo pierwszeństwa w nabyciu nieruchomości powinny zgłaszać swoje roszczenia zgodnie z art. 34 ust.1 pkt 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami do dnia 22.12.2022 r.

 

Wykaz wchodzi w życie z dniem 10.11.2022 r. i podlega ogłoszeniu na stronie internetowej BIP i tablicy ogłoszeń tut. Urzędu przez okres 21 dni, tj. do dnia 01.12.2022 r.