Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Pierwszy przetarg ustny ograniczony w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 2 położonego w Długopolu-Zdroju przy ul. Zdrojowej 18.

Przetarg GGG.15.2022.AO Bystrzyca Kłodzka, dnia 23.09.2022 r.

 

 

 

BURMISTRZ BYSTRZYCY KŁODZKIEJ

 

działając na podstawie :

1/ rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (tekst jednolity Dz.U. z 2021 r. poz.2213);

2/ ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 z późn. zm.).

ogłasza pierwszy przetarg ustny ograniczony w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 2 położonego w Długopolu-Zdroju
przy ul. Zdrojowej 18.

1. Dane dotyczące nieruchomości : lokal mieszkalny nr 2 usytuowany na parterze budynku mieszkalnego, wielorodzinnego, składający się z jednego pomieszczenia: pokój z aneksem kuchennym (9,68 m2). Łączna powierzchnia 9,68 m2 wraz z udziałem w częściach wspólnych budynku i prawie współwłasności gruntu - działki nr 104 (AM-3) o pow. 1031 m2, wynoszącym 1,65 % .

Księga wieczysta - SW1K/00059892/6 nie zawiera wpisów dotyczących obciążenia nieruchomości ograniczonymi prawami rzeczowymi, jak i hipoteką

Ustanowienie odrębnej własności lokalu w domu wielolokalowym, wchodzącym w skład nieruchomości, następuje na zasadach określonych
w ustawie z dnia 24 czerwca 1994 r.o własności lokali (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1048).

Przeznaczenie w planie miejscowym: zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna - symbol z planu 46MW.

 

2. Zbycie nieruchomości: sprzedaż lokalu mieszkalnego następuje w drodze przetargu ustnego ograniczonego do stałych mieszkańców budynku w Długopolu-Zdroju przy ul. Zdrojowej 18.

Wybór formy przetargu został podyktowany zainteresowaniem, ze strony właścicieli Wspólnoty Mieszkaniowej, zakupem lokalu mieszkalnego, celem poprawy warunków mieszkaniowych. Lokal nie posiada również wymaganej powierzchni do przydzielenie jednej osobie.

3. I przetarg cena wywoławcza 16.700,-zł (słownie: szesnaście tysięcy siedemset złotych).


Wadium – 1.670,- zł (słownie: jeden tysiąc sześćset siedemdziesiąt złotych z adnotacją „Przetarg GGG.15.2022.AO- lokal ul. Zdrojowa 18/2” należy wnieść na konto Gminy Bystrzyca Kłodzka nr 07 9588 0004 9700 0299 2000 0090 – Gospodarczy Bank Spółdzielczy w Strzelinie Oddział Bystrzyca Kłodzka. Wpłatę wadium należy dokonać do dnia 21 października 2022 r. przy czym liczy się termin faktycznego wpływu w/w kwoty na konto Gminy (ostateczny termin wpływu 21 października 2022 r.)

Postąpienie - o wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu z tym, że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych (167,-zł).

4. Przetarg odbędzie się w dniu 26 października 2022 r. o godz. 10:00 w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Bystrzycy Kł.
Plac Wolności 1 - sala nr 111.

5. Oferty uczestnictwa w przetargu należy składać w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy
w Bystrzycy Kłodzkiej przy Placu Wolności 1, pokój nr 11 (Biuro Obsługi Klienta) w zamkniętych kopertach z napisem „ Przetarg nr GGG.15.2022.AO – lokal ul. Zdrojowa 18w terminie do dnia 21 października 2022 r. do godziny 15:00.

6. Oferta powinna zawierać:

1) imię, nazwisko oraz adres zamieszkania oferenta ,

2) datę sporządzenia oferty,

3) oświadczenie oferenta, że zapoznał się z warunkami przetargu i przyjmuje te warunki
bez zastrzeżeń,

4) poświadczenie stałego adresu zameldowania w budynku przy ul. Zdrojowej 18
w Długopolu-Zdroju

5) w przypadku uczestnictwa w przetargu jednego z małżonków wymagane jest przedłożenie pisemnego oświadczenia woli drugiego małżonka o wyrażeniu zgody na nabycie nieruchomości ze środków pochodzących z majątku wspólnego lub złożenie przez osobę przystępującą do przetargu oświadczenia o woli nabycia nieruchomości z majątku odrębnego – art. 37 § 1 pkt. 1 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U.
z 2020 r. poz.1359

6) przedłożenie pisemnego oświadczenia, że oferentowi znany jest stan techniczny nieruchomości.

7) kserokopię dowodu wpłaty wadium.

7. Lista osób zakwalifikowanych do przetargu zostanie wywieszona na tablicy ogłoszeń tut. Urzędu Miasta i Gminy w dniu 25 października 2022 r. o godz. 14,00, jak również zostanie zamieszczona na stronie http://bip.ug-bystrzycaklodzka.dolnyslask.pl/ w zakładce Mienie komunalne – ogłoszenia o przetargach .

8. Warunkiem udziału w przetargu jest:

1) zakwalifikowanie przez komisję przetargową do uczestnictwa w przetargu

2) osobiste stawiennictwo w dniu przetargu z dowodem tożsamości lub reprezentowanie przez pełnomocnika na podstawie pełnomocnictwa z notarialnym poświadczeniem podpisu,

3) przedstawienie komisji przetargowej oryginału dowodu wpłacenia wadium,

4) złożenie pisemnego oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych przez administratora danych Gminę Bystrzyca Kłodzka zs. Plac Wolności 1, 57-500 Bystrzyca Kłodzka, w celu realizacji postępowania przetargowego na zakup lokalu,

Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał, zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia.

Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał od zawarcia umowy notarialnej. Wygrywający przetarg uiszcza pełną kwotę za nieruchomość przy czym wlicza się w nią wpłacone wadium - najpóźniej w dniu zawarcia umowy notarialnej, przed jej podpisaniem. Za termin zapłaty ceny uznaje się dzień wpływu należności na wskazane konto. Nabywca nieruchomości ponosi koszty notarialne i sądowe, które określi notariusz. Osoba ustalona jako nabywca zostanie zawiadomiona o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości, najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.

Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy
w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu, właściwy organ może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. Protokół z przeprowadzonego przetargu stanowi podstawę zawarcia umowy.

Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg nie wygrał zostanie zwrócone w terminie trzech dni licząc
od dnia zamknięcia przetargu. Burmistrz Bystrzycy Kłodzkiej może odwołać ogłoszony przetarg jedynie
z uzasadnionej przyczyny, informując o tym niezwłocznie w formie właściwej dla ogłoszenia o przetargu.

Szczegółowych informacji udziela Wydział Geodezji i Gospodarki Gruntami Urzędu Miasta i Gminy
w Bystrzycy Kłodzkiej pokój 304, tel. 74/8117653, e-mail :

Nieruchomość można oglądać po wcześniejszym uzgodnieniu z Zakładem usług Komunalnych Spółka z o.o. w Bystrzycy Kłodzkiej ul. Strażacka 13, tel.74/8117061.

 

 

 

Sprawę prowadzi:

Anna Olma

tel.74/8117653