Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Wykaz nr 24/2022 w sprawie sprzedaży drogą przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości zabudowanej położonej w Bystrzycy kłodzkiej przy ul. Wojska Polskiego 24 w granicach działki nr 963/2 (AM-7) o pow. 679m2

Bystrzyca Kłodzka, dnia 19.09.2022 r.

 

 

O B W I E S Z C Z E N I E

 

Burmistrza Bystrzycy Kłodzkiej

 

 

Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 z późn. zm.).

 

o g ł a s z a m

 

1.Wykaz nr 34/2022 z dnia 19 września 2022 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości zabudowanej położonej w Bystrzycy Kłodzkiej przy ul. Wojska Polskiego 24 w granicach działki nr 963/2 (AM-7) o pow. 679m2 w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.

2. Wykaz stanowi załącznik do obwieszczenia i podlega ogłoszeniu przez okres 21 dni na tablicy ogłoszeń i stronach internetowych tutejszego urzędu.

3. Wykaz i obwieszczenie wchodzą w życie z dniem 19 września 2022 r.

4. Szczegółowe informacje można uzyskać w Wydziale Geodezji i Gospodarki Gruntami pok. 304 lub telefonicznie nr 74/ 8117653, e-mail .

 

AO/AO

W Y K A Z nr 24 /2022

 

w sprawie sprzedaży drogą przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości zabudowanej położonej w Bystrzycy kłodzkiej przy ul. Wojska Polskiego 24 w granicach działki nr 963/2 (AM-7) o pow. 679m2

1. Położenie nieruchomości – Bystrzyca Kłodzka ul. Wojska Polskiego 24

działka nr 963/2 (AM-7) o pow. 679m2

Księga wieczysta - SW1K/00029445/9

Księga wieczysta - nie zawiera wpisów dotyczących obciążenia nieruchomości ograniczonymi prawami rzeczowymi jak i hipoteką.

2. Przedmiot sprzedaży- nieruchomość zabudowana budynkiem użytkowym (byłym przedszkolem) o pow. użytkowej ogólnej 391,39m2. Budynek wolnostojący, całkowicie podpiwniczony, dwukondygnacyjny z poddaszem nieużytkowym, wybudowany w końcu XIX wieku w technologii tradycyjnej. Ławy fundamentowe -nie badano. Konstrukcja budynku murowana z kamienia i cegły ceramicznej. Ścianki działowe częściowo mur pruski, częściowo z cegły. Dach w konstrukcji drewnianej kryty blachodachówką, Stolarka okienna stara , drewniana. Stan techniczny budynku jest zadawalający, stopień zużycia technicznego wynosi 55%.

Budynek wyposażony w następujące instalacje: elektryczna, wodociągowa, kanalizacyjna , gazowa, wentylacja grawitacyjna. Centralne ogrzewanie – tradycyjne, piec c.o. na opał stały, rury czarne, grzejniki stalowe, płytowe i żeliwne.

3.Cena nieruchomości wynosi – 549.000,-zł (słownie: pięćset czterdzieści dziewięć tysięcy złotych)

 

4. Przeznaczenie w planie miejscowym: przeznaczenie podstawowe: zabudowa usługi oświaty:

przedszkole - symbol z planu B12UO. Dopuszcza się, w przypadku odstąpienia od przeznaczenia podstawowego, lokalizowanie zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej lub wielorodzinnej,
w obrębie której dopuszcza się nie więcej niż 4 mieszkania.

Nieruchomość położona w obrębie strefy „B”, „OW” i „K” ochrony konserwatorskiej.

Ochronie konserwatorskiej podlega wpisany do ewidencji zabytków budynek (byłego) przedszkola

5. Sprzedaż nieruchomości następuje w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.

6. Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu wymienionej nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2* ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 z późn. zm.) składają wniosek w terminie 6 tygodni od dnia wywieszenia niniejszego wykazu.

*art. 34 ust. 1 pkt 1 - „ przysługuje jej roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy niniejszej ustawy
lub odrębnych przepisów, jeżeli złoży wniosek o nabycie przed upływem terminu określonego w wykazie.”

*art. 34 ust. 1 pkt 2-„ jest poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości pozbawionym prawa własności tej nieruchomości przed dniem 05.12.1990 r. albo jego spadkobiercą, jeżeli złoży wniosek o nabycie przed upływem terminu określonego w wykazie...”

Osoby posiadające prawo pierwszeństwa w nabyciu nieruchomości powinny zgłaszać swoje roszczenia zgodnie z art. 34 ust.1 pkt 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościamido dnia 31 października 2022 r.

Wykaz wchodzi w życie z dniem 19 września 2022 r. i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w siedzibie urzędu i urzędowej stronie internetowej przez okres 21 dni tj. do dnia 10 października 2022 r.

 

AO/AO