Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

I przetarg ustny ograniczony na sprzedaż działki nr 272/5 (AM-1) o pow. 6,0171 ha, położonej w Bystrzycy Kłodzkiej, obręb Niedźwiedna

Przetarg   GGG. 14.2022.AO                                                                                                                  Bystrzyca  Kłodzka, dnia 24.08.2022 r.

 

BURMISTRZ BYSTRZYCY KŁODZKIEJ

 

 

ogłasza I przetarg ustny ograniczony na  sprzedaż działki nr  272/5 (AM 1) o pow. 6,0171 ha, położonej w Bystrzycy Kłodzkiej, obręb Niedźwiedna.

 

 Przetarg ograniczony jest wyłącznie do  mikro, małych i średnich przedsiębiorstw.

 

1. Położenie nieruchomości – województwo dolnośląskie, powiat kłodzki, gmina Bystrzyca Kłodzka, jednostka ewidencyjna: 020806_4, Bystrzyca Kłodzka – miasto, obręb 0004 Niedźwiedna

    działka  nr 272/5  (AM 1) o pow. 6.0171ha

księga wieczysta  -  SW1K/00046131/0 (obejmująca mienie gminne) - nie zawiera  wpisów

dotyczących obciążenia nieruchomości ograniczonymi prawami rzeczowymi jak i hipoteką.

2. Opis nieruchomości:

    Nieruchomość gruntowa, w granicach działki nr 272/5, położona jest w peryferyjnej strefie zabudowy miasta, w sąsiedztwie dużej planowanej zabudowy produkcyjnej. Dostęp komunikacyjny przeciętny, krótki dojazd od strony obwodnicy miejskiej – droga krajowa   
nr 33, asfaltową drogą dojazdową prowadząca dalej w kierunku miasta, następnie drogami gruntowymi słabo widocznymi w terenie.  Uzbrojenie: energia elektryczna, woda, kanalizacja. Działka objęta podstrefą Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Teren płaski, kształt nieregularny, zbliżony do prostokąta, nieogrodzony.

3. Przeznaczenie w planie miejscowym: zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania  przestrzennego dla części obrębu Niedźwiedna w granicach miasta Bystrzyca Kłodzka  oraz części obrębu Pławnica, gmina Bystrzyca Kłodzka, zatwierdzonym Uchwałą
nr XXXV/301/2021  Rady Miejskiej Bystrzycy Kłodzkiej z dnia 22 stycznia 2021 r. działka znajduje się na terenach oznaczonych symbolem  planu P/U 1.2 – teren produkcji oraz usług.

 

4. Zbycie nieruchomości: sprzedaż nieruchomości  następuje w drodze przetargu ustnego   ograniczonego do podmiotów spełniających kryteria  mikro, małych i średnich przedsiębiorstw

 

Uzasadnienie wyboru formy przetargu :

W związku z uzyskanym przez Gminę dofinansowaniem projektu pn. „Kompleksowe  uzbrojenie terenów Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Invest-Park w Bystrzycy Kłodzkiej” 
w przetargu mogą brać udział wyłącznie podmioty spełniające kryteria  mikro, małych i średnich przedsiębiorstw w rozumieniu Załącznika nr 1 do Rozporządzenia Komisji (UE) Nr 651/2014
 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu.  

 

I  przetarg  cena wywoławcza  1.490.000,- zł ( słownie: jeden milion czterysta dziewięćdziesiąt  tysięcy złotych).

Do wylicytowanej ceny doliczona zostanie kwota podatku od towaru i usług, wg stawki obowiązującej na dzień zawarcia umowy sprzedaży.
Na dzień ogłoszenia przetargu sprzedaż objęta jest 23% stawką  podatku.

Wysokość wadium -  149.000,- zł (słownie: sto czterdzieści dziewięć  tysięcy złotych)  należy wnieść w środkach pieniężnych przelewem na rachunek Gminy Bystrzyca Kłodzka   Nr konta 07 9588 0004 9700 0299 2000 0090  w Gospodarczym Banku Spółdzielczym
w Strzelinie Oddział w Bystrzycy Kłodzkiej  z adnotacją „Przetarg GGG.14.2022.AO - działka nr 272/5 Niedźwiedna”

Wpłaty należy dokonać do  dnia 04 listopada  2022 r. przy czym liczy się termin faktycznego wpływu w/w kwoty na konto Gminy w Bystrzycy Kłodzkiej (ostateczny termin wpływu 04 listopada 2022 r. )

Postąpienie - o wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu z tym, że postąpienie nie może wynosić mniej niż  1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem  w górę do pełnych  dziesiątek  złotych  (14.900,-zł)                

Przetarg odbędzie się w dniu 09 listopada 2022 r. o godz. 10:00 w siedzibie Urzędu  Miasta i Gminy w Bystrzycy Kłodzkiej Plac Wolności 1  - sala nr 111 ( I piętro)

 1. W przetargu mogą wziąć udział podmioty spełniające kryteria dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw w rozumieniu załącznika nr 1 do Rozporządzenia Komisji (UE) Nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 roku uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu.

Gmina Bystrzyca Kłodzka, jako sprzedający, zastrzega sobie prawo do weryfikacji statusu
i spełnienia kryteriów MŚP przed podpisaniem warunkowego aktu notarialnego.

 1. W umowie sprzedaży Nabywca na podstawie art. 57  § 2  k.c. zobowiąże się  wobec Gminy Bystrzyca Kłodzka, że nie dokona zbycia prawa własności nabytej nieruchomości do 31.12.2025 roku na rzecz podmiotu niespełniającego kryteriów mikro, małego i średniego przedsiębiorstwa. W razie niewykonania tych zobowiązań Nabywca poniesie odpowiedzialność odszkodowawczą wobec Gminy Bystrzyca Kłodzka w wysokości nie mniejszej niż kwota, którą Gmina Bystrzyca Kłodzka  będzie zobowiązana zwrócić Województwu Dolnośląskiemu w związku z niedotrzymaniem warunków umowy o dofinansowanie projektu, o którym mowa wyżej.
 2. Nabywca zobowiązany będzie do zagospodarowania działki w terminie do trzech lat od dnia podpisania umowy sprzedaży poprzez jej zabudowę zgodnie z przeznaczeniem planistycznym. Zakończenie budowy winno być udokumentowane przedłożeniem pozwolenia na użytkowanie obiektu będącego przedmiotem inwestycji oraz rozpoczęcie działalności zgodnie z PKD.
  W przypadku niedotrzymania przez Nabywcę określonego terminu może zostać naliczona kara umowna w wysokości 10% ceny sprzedaży brutto za każdy rok opóźnienia. Możliwość naliczenia przez sprzedającego wyżej określonej kary umownej zostanie zapisana w notarialnej umowie sprzedaży. Naliczenie kar nie wyklucza możliwości dochodzenia odszkodowania przenoszącego wysokość zastrzeżonej kary umownej, na zasadach ogólnych, w szczególności, gdy Gmina Bystrzyca Kłodzka będzie zobowiązana zwrócić dofinansowanie z projektu z powodu niedotrzymania warunków umowy o dofinansowanie.
 3. W odniesieniu do nieruchomości prawo pierwokupu przysługuje Wałbrzyskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej „INVEST-PARK” Sp. z o.o. – zgodnie z art. 8 ust.2 ustawy z dnia 20 października 1994 r. o specjalnych strefach ekonomicznych ((Dz.U.2020.1670 t.j). Prawo pierwokupu może być wykonane w terminie jednego miesiąca od daty zawiadomienia o zawarciu warunkowej umowy sprzedaży nieruchomości.
 4. Nabywca przy umowie sprzedaży ustanowi na rzecz Gminy Bystrzyca Kłodzka nieodpłatną
  i nieograniczoną w czasie służebność przesyłu polegającą na korzystaniu  i dysponowaniu sieciami uzbrojenia podziemnego przebiegającymi przez sprzedawaną nieruchomość oraz urządzeniami naziemnymi związanymi z tymi sieciami i zapewnieniu służbom specjalistycznym i przedstawicielom reprezentującym Gminę Bystrzyca Kłodzka lub innym podmiotom zarządzającym tymi sieciami, swobodnego dostępu do tych sieci i urządzeń w celu ich konserwacji, modernizacji, remontu czy wymiany. Ponadto zobowiąże się do nieodpłatnego udostępnienia terenu na rzecz Gminy Bystrzyca Kłodzka lub innych podmiotów zarządzających tymi sieciami w celu rozbudowy istniejących sieci. W przypadku kolizji z planowaną inwestycją Nabywca przełoży sieci uzbrojenia podziemnego na własny koszt po uzgodnieniu i uzyskaniu zgody właściciela sieci, zarządcy sieci lub Gminy Bystrzyca Kłodzka.

W przetargu mogą wziąć udział podmioty spełniające w/w kryteria, które wpłacą wadium w określonej wyżej wysokości i terminie. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli przynajmniej jeden z nich zaoferuje cenę wyższą niż cena wywoławcza, przy czym minimalne postąpienie wynosi nie mniej niż 1 % ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych, tj. 14.900,-zł (słownie: czternaście tysięcy dziewięćset złotych).

Uczestnicy przetargu uczestniczą w przetargu osobiście lub przez pełnomocnika upoważnionego do tego notarialnie.   W przypadku osób prawnych w przetargu uczestniczą osoby umocowane w imieniu tych osób prawnych. Małżonkowie osobiście biorą udział w przetargu lub przedkładają pisemną zgodę współmałżonka lub składają oświadczenie o nabyciu nieruchomości z majątku odrębnego.

Wadium zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia lub zwrócone bez odsetek osobom, które nie wygrają przetargu w ciągu 3 dni od odwołania, zamknięcia, unieważnienia lub zakończenia przetargu w sposób w jaki było wniesione.

Osoby zamierzające uczestniczyć w przetargu winny w terminie do dnia 04 listopada 2022 r. do godz. 15 00 zgłosić uczestnictwo
w przetargu poprzez złożenie w  Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miasta i Gminy w Bystrzycy Kłodzkiej, Plac Wolności 1, pok.11 pisemnego zgłoszenia z dopiskiem "Przetarg GGG.14.2022.AO- działka nr 272/5  Bystrzyca Kłodzka” wraz z dokumentacją zawierającą:

 • aktualny odpis właściwego rejestru a w przypadku cudzoziemców odpis z rejestru przetłumaczony przez tłumacza przysięgłego. Cudzoziemiec zobowiązany jest do ustalenia we własnym zakresie, czy nabycie gruntu będącego przedmiotem przetargu wymaga uzyskania zgody właściwego ministra,
 • oświadczenie oferenta że jest podmiotem spełniającym kryteria dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw w rozumieniu załącznika nr 1 do Rozporządzenia Komisji (UE) Nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 roku uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu,
 • oświadczenie o zapoznaniu się z warunkami przetargu i przyjęciu ich bez zastrzeżeń oraz o zapoznaniu się ze stanem faktycznym i prawnym nieruchomości i gotowości jej nabycia bez zastrzeżeń w obecnym stanie,
 • dowód wpłacenia wadium.

Druki zgłoszenia uczestnictwa w przetargu wraz z oświadczeniem dostępne są w Wydziale Geodezji i Gospodarki gruntami Urzędu Miasta i Gminy Bystrzyca Kłodzka , Plac Wolności 1 ( III piętro, pok. 304 lub 306 ) na stronie internetowej jako załączniki do ogłoszenia o przetargu.

Komisja przetargowa sprawdzi, czy oferenci spełniają warunki i zakwalifikuje ich do uczestnictwa w przetargu.

Lista osób zakwalifikowanych do przetargu zostanie wywieszona na tablicy  ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Bystrzycy Kłodzkiej Plac Wolności 1 (obok pokoju 304 - III piętro) jak również zostanie zamieszczona na stronie www.bip.bystrzycaklodzka.pl/ w zakładce nieruchomości komunalne – wyniki przetargów i negocjacji -  nie później niż dzień przed wyznaczonym terminem przetargu.

W przypadku, gdy nabywcą nieruchomości ustalony zostanie cudzoziemiec w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 2278), do zawarcia umowy notarialnej sprzedaży nieruchomości nabywca winien przedłożyć zezwolenie, jeżeli uzyskanie zezwolenia wynika z przepisów cytowanej wyżej ustawy.

O terminie zawarcia umowy notarialnej nabywca zostanie zawiadomiony do 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Umowa notarialna zostanie zawarta w terminie do dwóch miesięcy od daty przeprowadzenia przetargu. Uchylenie się od zawarcia aktu notarialnego spowoduje przepadek wadium. Koszty umowy notarialnej i wpisów w księdze wieczystej ponosi nabywca.                                                                                                                               

 Reszta ceny nabycia nieruchomości wraz z podatkiem VAT powinna zostać zapłacona przed ustalonym terminem zawarcia warunkowej umowy sprzedaży nieruchomości  na konto Gminy Bystrzyca Kłodzka  nr  62 9588 0004 9700 0299 2000 0070 a potwierdzenie zapłaty należy przedłożyć  u notariusza.

Nabywca przejmuje nieruchomość w istniejącym stanie prawnym i faktycznym, a w przypadku konieczności rozgraniczenia, wznowienia granic działki lub aktualizacji mapy zasadniczej pokryje we własnym zakresie koszty prac geodezyjnych. Ewentualna przebudowa urządzeń infrastruktury technicznej, zgodnie z potrzebami przyszłej inwestycji odbywać się będzie na koszt nabywcy. Gmina nie zapewnia wskazania i wytyczenia granic nieruchomości na gruncie.

Burmistrz Bystrzycy Kłodzkiej zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z ważnych powodów.

Szczegółowych informacji na temat procedury przetargowej udziela Wydział Geodezji i Gospodarki Gruntami Urzędu Miasta i Gminy w Bystrzycy Kłodzkiej, Plac Wolności 1, tel. 74/8117-652 lub 74/8117-653, e-mail: . a w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Wydział Urbanistyki i Planowania  – tel. 74/8117-668.

 

Ogłoszenie o przetargu zamieszczono na tablicy ogłoszeń tut. Urzędu oraz na stronie internetowej www.bystrzycaklodzka.pl
oraz www.bip.bystrzycaklodzka.pl/ w zakładce nieruchomości komunalne - ogłoszenia o przetargach .

Niezależnie od podanych powyżej informacji, nabywca odpowiada za samodzielne zapoznanie się ze stanem prawnym i faktycznym nieruchomości oraz ich aktualnym sposobem zagospodarowania, parametrami oraz możliwością zagospodarowania. Rozpoznanie wszelkich warunków faktycznych i prawnych niezbędnych do realizacji planowanej inwestycji, leży w całości po stronie nabywcy  i stanowi obszar jego ryzyka.

    

 Burmistrz

Bystrzycy Kłodzkiej

 

                                                                                                                /-/  Renata Surma

 

PDFWypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.pdf (3,18MB)
PDFmapa działka nr 272-5Niedźwiedna.pdf (204,19KB)
DOCOświadczenie.doc (32,50KB)
DOCZgłoszenie uczestnictwa w przetargu.doc (35,00KB)
JPEGDJI_0045_272-5.jpeg (280,68KB)