Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Ograniczone rokowania po drugim przetargu ustnym ograniczonym na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej w obrębie Nowa Bystrzyca w granicach działki nr 280 (AM-2 ).

GGG.1.-R .2022.EM                                                                                                                            Bystrzyca Kłodzka, dnia 08.08.2022 r.

 

BURMISTRZ  BYSTRZYCY  KŁODZKIEJ

 

działając na podstawie :

1/ rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania  

    przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (tekst jednolity Dz.U. z 2021 r. poz.2213);

2/ ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 z póź.zm.)

 

Ogłasza ograniczone rokowania po drugim przetargu ustnym ograniczonym na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej w obrębie Nowa Bystrzyca w granicach działki nr 280 (AM-2 ).

1. Przedmiot rokowań :

Przedmiotem sprzedaży jest nieruchomość gruntowa sklasyfikowana jako PS VI, położona w granicach działki nr 280 (AM-2) o pow. 0,53ha 
w  Nowej Bystrzycy. Grunt odłogowany, nie uprawiany, porośnięty trawą, kształt działki niekorzystny, nieokreślony. Działka nr 280 nie posiada bezpośredniego dostępu do drogi publicznej.

Księga wieczysta (obejmująca mienie gminne) - SW1K/00046698/2- nie zawiera wpisów dotyczących obciążenia nieruchomości ograniczonymi prawami rzeczowymi jak i hipoteką.

Zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Bystrzyca Kłodzka uchwalonego Uchwała Nr XLI/412/13 z 28.02.2013 r. nieruchomość dz. nr 280 oznaczona jest jako grunty rolne z wykluczeniem zabudowy. 

Sprzedaż nieruchomości odbywa się na podstawie danych uwidocznionych w katastrze nieruchomości, a okazanie punktów granicznych nabywanej działki może nastąpić na życzenie i wyłączny koszt nabywcy.

Ograniczenie rokowań do właścicieli działek sąsiadujących z działką ewid. nr 280 tj. właścicieli działek ewid. nr 279,  282/3 i 409/90  położonych w Nowej Bystrzycy.

Uzasadnienie wyboru formy rokowań  :

Kształt przedmiotowej nieruchomości oraz brak dojazdu uniemożliwiają jej zagospodarowanie jako odrębnej nieruchomości, zatem uzasadniona jest sprzedaż w drodze rokowań ograniczonych  wyłącznie do właścicieli nieruchomości przyległych w celu poprawy warunków zagospodarowania tych nieruchomości.

 

2. TERMINY przeprowadzanych przetargów: 30.03.2022 r. i 08.06.2022 r. (zakończone  wynikiem negatywnym)

3. Zainteresowanych zapraszamy do składania pisemnych ofert w Urzędzie Miasta i Gminy w Bystrzycy Kłodzkiej Plac Wolności 1 (Biuro Obsługi Klienta – pokój Nr 11) w terminie do dnia 23.09. 2022 r. do godz. 15,oo.

Koperta powinna być opisana w następujący sposób:

Rokowania GGG.1-R.2022.EM działka nr 280 Nowa Bystrzyca”.

4. Rokowania  w sprawie  sprzedaży  nieruchomości  zostaną przeprowadzone  
w dniu 28.09.2022 r. o godz.  10:00 w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy
w Bystrzycy Kłodzkiej Plac Wolności 1 – sala nr 111.
 

 

5. Cena do rokowań wynosi 15.000,- zł (słownie: piętnaście tysięcy złotych)

 

6. Wysokość zaliczki pobieranej tytułem zabezpieczenia kosztów w przypadku uchylenia się  od zawarcia umowy- 1.500,-zł
(słownie: jeden tysiąc pięćset  złotych)

Zaliczkę należy wpłacić w kasie Urzędu Miasta i Gminy w Bystrzycy Kłodzkiej ( kasa czynna poniedziałek –piątek  w godz. 8 – 13) lub na konto Urzędu Miasta i Gminy w Bystrzycy Kłodzkiej nr 07 9588 0004 9700 0299 2000 0090– Gospodarczy Bank Spółdzielczy w Strzelinie o/Bystrzyca Kłodzka z adnotacją „rokowania działka nr 280 Nowa Bystrzyca”  do dnia 23.09.2022 r. przy czym liczy się termin faktycznego wpływu w/w kwoty na konto Urzędu Miasta (ostateczny termin wpływu 23.09.2022 r. )

Zaliczka wpłacona przez uczestnika, który rokowania wygrał, zaliczona zostanie na poczet ceny nabycia.

Pozostałym uczestnikom rokowań, zaliczka zostanie zwrócona niezwłocznie po zamknięciu rokowań, nie później niż przed upływem 3 dni
od dnia ich zamknięcia rokowań.

W przypadku uchylenia się uczestnika, który rokowania wygrał od zawarcia umowy notarialnej to wpłacona przez niego zaliczka ulega przepadkowi.

Zgłoszenia udziału w rokowaniach składa się w zamkniętych kopertach najpóźniej do dnia  23.09.2022 r.

 Zgłoszenie powinno zawierać:

  1.  imię, nazwisko i adres oferenta lub  nazwę  firmy oraz siedzibę, jeżeli zgłaszającym jest osoba prawna lub inny podmiot;
  2.  datę sporządzenia zgłoszenia;
  3. aktualny wypis z rejestru gruntów lub odpis z księgi wieczystej dla posiadanej nieruchomości bezpośrednio przyległej
    do działki będącej przedmiotem sprzedaży tj. działki nr 280 położonej w Nowej Bystrzycy
  4. oświadczenie, że zgłaszający zapoznał się z warunkami rokowań, przedmiotem rokowań i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń;
  5.  proponowaną cenę i sposób jej zapłaty (proponowana cena nie może być niższa od ceny ustalonej do rokowań, czyli kwoty 15.000,-zł). Oferty z proponowanymi cenami niższymi nie będą rozpatrywane)

Cena nieruchomości sprzedawanej w drodze rokowań może zostać rozłożona na raty, na czas nie dłuższy niż 10 lat. Rozłożona na raty niespłacona część ceny nieruchomości podlega oprocentowaniu rocznemu przy zastosowaniu umownej stawki oprocentowania zgodnie z zał.
nr 1 do uchwały nr XIX/136/2000 Rady Miejskiej w Bystrzycy Kłodzkiej z dnia 07.02.2000 r. z póź. zm.

W przypadku rozłożenia zapłaty na raty wysokość pierwszej raty wynosi minimum 10% ustalonej ceny sprzedaży.  Wierzytelność Gminy w stosunku do nabywcy z tego tytułu podlega zabezpieczeniu, w szczególności poprzez ustanowienie hipoteki. Cena nieruchomości lub pierwsza rata podlega zapłacie najpóźniej na trzy dni przed wyznaczonym terminem zawarcia umowy przenoszącej własność, a następne raty wraz
z oprocentowaniem podlegają zapłacie w terminach ustalonych przez strony w umowie.

  1. proponowany sposób realizacji warunków dodatkowych rokowań (w postępowaniu niniejszym nie ustalono dodatkowych warunków rokowań, wobec czego nie wymaga się propozycji ich realizacji).
  2. do zgłoszenia należy dołączyć kopię dowodu wpłaty zaliczki jak również:  w przypadku uczestnictwa jednego z małżonków wymagane jest przedłożenie pisemnego oświadczenia woli drugiego małżonka o wyrażeniu zgody na nabycie nieruchomości ze środków pochodzących z majątku wspólnego lub złożenie przez osobę przystępującą do rokowań oświadczenia o woli nabycia nieruchomości z majątku odrębnego – art. 37 § 1 pkt. 1 ustawy z  dnia 25  lutego 1964  r. Kodeks  rodzinny  i  opiekuńczy  (Dz. U. z 2020 r. poz. 1359)
  3.  podpis uczestnika.

 

W dniu otwarcia rokowań jego Uczestnicy zobowiązani są posiadać dokument stwierdzający ich tożsamość.

 

Burmistrzowi Bystrzycy Kłodzkiej przysługuje prawo zamknięcia rokowań bez wybrania nabywcy nieruchomości.

Koszty aktu notarialnego oraz opłaty sądowej ponosi nabywca.

Szczegółowych informacji udziela Wydział Geodezji i Gospodarki Gruntami Urzędu Miasta i Gminy w Bystrzycy Kłodzkiej Plac Wolności 1  pok. 304 lub telefonicznie nr 74/8117-653, e-mail: a.olma@bystrzycaklodzka.pl

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sprawę prowadzi:

Anna Olma

tel.74/8117653