Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Wykaz nr 31/2022 w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 2 położonego w Długopolu-Zdroju przy ul. Zdrojowej 18 wraz z ułamkowa częścią gruntu przynależną do lokalu, drogą przetargu ustnego ograniczonego do mieszkańców budynku usytuowanego przy ulicy Zdrojowej 18 w Długopolu-Zdroju.

Bystrzyca Kłodzka, dnia  08.08.2022 r.

 

 

O B W I E S Z C Z E N I E

 

Burmistrza Bystrzycy Kłodzkiej

 

 

          Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U z 2021  r. poz. 1899 z późn. zm.).

1. Wykaz nr 31/2022 z dnia 8 sierpnia 2022 r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 2 położonego w Długopolu-Zdroju przy
ul. Zdrojowej 18 wraz z  ułamkową częścią działki przynależną do lokalu, w drodze przetargu ustnego ograniczonego do mieszkańców budynku przy ulicy Zdrojowej 18 w Długopolu-Zdroju.

 

2.Wykaz stanowi załącznik do obwieszczenia i podlega ogłoszeniu przez okres 21 dni na tablicy ogłoszeń i stronach internetowych tutejszego urzędu.

 

    3. Wykaz i obwieszczenie wchodzą w życie z dniem 8 sierpnia 2022 r.

 

  4. Szczegółowe informacje można uzyskać w Wydziale Geodezji i Gospodarki Gruntami  pok. 304 lub telefonicznie pod nr 74/ 811 76 53.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AO/AO

 

W Y K A Z nr   31/2022

 

w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 2 położonego w Długopolu-Zdroju
przy ul. Zdrojowej 18 wraz z ułamkowa częścią gruntu  przynależną do lokalu, drogą przetargu ustnego ograniczonego do mieszkańców budynku usytuowanego przy ulicy Zdrojowej 18 w Długopolu-Zdroju.

 

1.Położenie nieruchomości – Długopole Zdrój  działka nr  104   (AM-3) o pow. 1031 m2 – udział  1,65 % - 17,01 m2

                                                  Księga wieczysta -  SW1K/00059892/6

            

Księga wieczysta - nie zawiera wpisów dotyczących obciążenia nieruchomości ograniczonymi prawami rzeczowymi jak i hipoteką.

 

2. Przedmiot sprzedaży- lokal mieszkalny nr 2 położony w budynku mieszkalnym, wielorodzinnym, składający się z jednego pomieszczenia: pokoju z aneksem kuchennym, usytuowanego na parterze budynku. Łączna powierzchnia 9,68 m2 wraz z udziałem
w częściach wspólnych budynku i prawie własności gruntu wynoszącym 1,65 %.

Ustanawianie odrębnej własności lokalu w domu wielolokalowym, wchodzącym w skład   nieruchomości, następuje na zasadach określonych w ustawie z dnia 24 czerwca 1994 r.
o własności lokali (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 1048).

3. Cena nieruchomości wynosi - 16.700,- zł (słownie: szesnaście tysięcy siedemset złotych) 

4. Przeznaczenie w planie miejscowym: teren przeznaczony pod zabudowę mieszkaniową  wielorodzinną - symbol z planu 46MW.

5. Sprzedaż lokalu następuje w drodze przetargu ustnego ograniczonego do stałych mieszkańców budynku przy ul. Zdrojowej 18
w Długopolu-Zdroju.

6. Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu wymienionej nieruchomości
na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2* ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U. z 2021 r. poz. 1899 z późn. zm.), składają wniosek w terminie 6 tygodni od dnia wywieszenia niniejszego wykazu.

*art. 34 ust. 1 pkt 1 - „ przysługuje jej roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy niniejszej ustawy lub odrębnych przepisów, jeżeli złoży wniosek o nabycie przed upływem terminu określonego w  wykazie.”

*art. 34 ust. 1 pkt 2-„ jest poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości pozbawionym prawa własności tej nieruchomości przed dniem 05.12.1990 r. albo jego spadkobiercą, jeżeli złoży wniosek o nabycie przed upływem terminu określonego w wykazie...”

 

Osoby posiadające prawo pierwszeństwa w nabyciu nieruchomości powinny zgłaszać swoje roszczenia zgodnie z art. 34 ust.1 pkt 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami do dnia 19 września 2022 r.

 

Wykaz wchodzi w życie z dniem 8 sierpnia 2022 r. i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w siedzibie urzędu i urzędowej stronie internetowej przez okres 21 dni tj. do dnia 29 sierpnia  2022 r.

 

AO/AO