Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

I przetarg ustny nieograniczony na przetarg nieruchomości niezabudowanej, położonej w Bystrzycy Kłodzkiej, obręb Stara Bystrzyca w granicach działki nr 15/2 (AM-1)

 

Przetarg   GGG.12.2022.AO                                                                                                             Bystrzyca  Kłodzka, dnia 22. 07.2022 r.

 

BURMISTRZ BYSTRZYCY KŁODZKIEJ

 

działając na podstawie :

1/ rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania  przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (tekst jednolity Dz.U. z 2021 r. poz. 2213);

2/ ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 z póź.zm)

 

ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej w Bystrzycy Kłodzkiej, obręb Stara                Bystrzyca  w granicach działki nr 15/2  (AM-1)                                                                                                                                                           

1. Położenie nieruchomości
– Bystrzyca Kłodzka obręb Stara Bystrzyca działka  nr 15/2  (AM 1) o pow. 0,589ha

księga wieczysta  -  KW SW1K/00067886/0- nie zawiera  wpisów dotyczących obciążenia nieruchomości ograniczonymi prawami rzeczowymi jak i hipoteką. Sprzedaż nieruchomości odbywa się na podstawie danych uwidocznionych w katastrze nieruchomości, a okazanie punktów granicznych nabywanej działki może nastąpić na życzenie i wyłączny koszt nabywcy.

 

     2. Dane dotyczące nieruchomości:

nieruchomość gruntowa, działka  nr 15/2 położona w peryferyjnej strefie zabudowy miasta,
w bezpośrednim sąsiedztwie zabudowy mieszkaniowej i usługowej zlokalizowanej wzdłuż
ul. Spadzistej i ul. Górnej, do których przylega dwoma krótszymi bokami. Teren działki stromo nachylony od ul. Górnej w kierunku ul. Spadzistej, kształt nieregularny, zbliżony do trapezu, którego dwa krótkie boki przylegają do dróg dojazdowych, ogrodzony. Działka porośnięta trawą, chwastami, krzewami, pojedynczymi drzewami, głownie owocowymi. Dostęp komunikacyjny dobry, dojazd z dwóch asfaltowych ulic. Uzbrojenie – energia elektryczna.

3. Przeznaczenie w planie miejscowym: brak planu -  zgodnie ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Bystrzyca Kłodzka uchwalonego Uchwałą
nr   XLI/412/13 z dnia 28 lutego 2013 r. działka nr 15/2 znajduje się na terenach przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniowa wielorodzinna i usługową – symbol ze studium BK-MWU-1.  Dla działki 15/2 i 15/1 została wydana decyzja nr 83/2020 o warunkach zabudowy i zagospodarowania dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego
wraz z infrastruktura techniczną.

4. Zbycie nieruchomości: sprzedaż nieruchomości  następuje w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.

I  przetarg  cena wywoławcza  37.000,- zł (słownie: trzydzieści siedem tysięcy złotych)  + 23% podatek VAT

Sprzedaż nieruchomości objęta jest 23% stawką podatku VAT na podstawie art. 41 ust.1 w zw.
z art. 146aa ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług ( tekst jednolity Dz.U. z 2021 r. poz. 685 ze zm.).

 

Wysokość wadium -  3.700,- zł (słownie: trzy tysiące siedemset złotych)  należy wnieść w środkach pieniężnych przelewem na rachunek Gminy Bystrzyca Kłodzka Nr konta 07 9588 0004 9700 0299 2000 0090  w Gospodarczym Banku Spółdzielczym w Strzelinie Oddział w Bystrzycy Kłodzkiej  z adnotacją „Przetarg GGG.12.2022.AO- działka nr 15/2 Bystrzyca Kłodzka ”

 

Wpłaty należy dokonać do  dnia 2 września 2022 r. przy czym liczy się termin faktycznego wpływu w/w kwoty na konto Gminy w Bystrzycy Kłodzkiej (ostateczny termin wpływu 2 września 2022 r. )

Postąpienie - o wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu z tym, że postąpienie nie może wynosić mniej niż  1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem  w górę do pełnych  dziesiątek  złotych  (370,-zł).                    

 

Przetarg odbędzie się w dniu 7 września2022 r. o godz. 10:00 w siedzibie Urzędu  Miasta i Gminy w Bystrzycy Kłodzkiej
Plac Wolności 1  - sala nr 111 ( I piętro)

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest również :

- okazanie oryginału  dowodu wpłaty wadium wraz z podaniem numeru konta, na które wadium zostanie  zwrócone w  przypadku zaistnienia konieczności jego zwrotu,

- oświadczenie oferenta, że zapoznał się z przedmiotem i warunkami przetargu i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń,

- złożenie pisemnego oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych przez administratora danych Gminę Bystrzyca Kłodzka zs. Plac Wolności 1, 57-500 Bystrzyca Kłodzka, w celu realizacji postępowania przetargowego,

 - przedstawienie pełnomocnictwa przez osoby reprezentujące w przetargu osobę prawną,

- w przypadku uczestnictwa w przetargu jednego z małżonków wymagane jest przedłożenie pisemnego oświadczenia woli drugiego małżonka o wyrażeniu zgody na nabycie nieruchomości ze środków pochodzących z majątku wspólnego lub złożenie przez osobę przystępującą
do przetargu oświadczenia o woli nabycia nieruchomości z majątku odrębnego – art. 37 § 1 pkt. 1 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. z 2020 r. poz.1359)

W dniu przetargu  jego Uczestnicy zobowiązani są posiadać:

a) osoby fizyczne dokument stwierdzający ich tożsamość,

b) w przypadku nabywania nieruchomości przez osoby prawne pełny wydruk z Krajowego Rejestru  Sądowego,   w przypadku osób prowadzących działalność gospodarczą – wydruk z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej,   

c) w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność w formie Spółki Cywilnej – dodatkowo umowę spółki oraz stosowne umocowanie do działania w imieniu spółki (oryginały do okazania). Za aktualne uważa się dokumenty (wydruki z KRS-u  oraz CEIDG) wygenerowane nie wcześniej niż 1 m-c przed dniem  przetargu.

Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał, zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia.

Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika,  który przetarg wygrał od zawarcia umowy notarialnej.

Wygrywający przetarg uiszcza pełną kwotę za nieruchomość przy czym wlicza się w nią wpłacone wadium - najpóźniej w dniu zawarcia umowy notarialnej , przed jej podpisaniem.

Za termin zapłaty ceny uznaje się dzień wpływu należności na wskazane konto.

Nabywca nieruchomości ponosi koszty notarialne i sądowe, które określi notariusz.

Osoba ustalona jako nabywca zostanie zawiadomiona o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości, najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.

Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanym
w zawiadomieniu, właściwy organ może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Protokół z przeprowadzonego przetargu stanowi podstawę zawarcia umowy.

Osoba będąca cudzoziemcem w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920r. o nabywaniu nieruchomości   przez cudzoziemców (Dz. U z 2017 r. poz. 2278) zobowiązana jest w dniu zawarcia umowy przeniesienia własności nieruchomości będącej przedmiotem przetargu, przedłożyć wydane na zasadach i w sytuacjach przewidzianych ustawą zezwolenie właściwego ministra na nabycie tej nieruchomości, chyba że zajdą przewidziane powołaną ustawą przesłanki wyłączające wymóg uzyskania takiego zezwolenia. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetargu nie wygrał zostanie zwrócone w terminie 3-ch dni licząc od dnia zamknięcia przetargu.

Burmistrz Bystrzycy Kłodzkiej może odwołać ogłoszony przetarg jedynie z uzasadnionej przyczyny, informując o tym niezwłocznie w formie właściwej dla ogłoszenia o przetargu.

Szczegółowych informacji udziela Wydział Geodezji i Gospodarki Gruntami Urzędu Miasta i Gminy
w Bystrzycy Kłodzkiej pokój 304, tel.74/8117 653, e-mail:

Nieruchomość można oglądać po wcześniejszym uzgodnieniu z Wydziałem Geodezji i Gospodarki Gruntami tel. 74/8117653, e-mail :

Sprawę prowadzi:                                                                                         Burmistrz Bystrzycy Kłodzkiej

Anna Olma                                                                                                    Renata Surma

tel.74/8117653