Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

I Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w obrębie Spalona w granicach działki nr 57/2

 

Przetarg   GGG.13.2022.AO                                                   Bystrzyca  Kłodzka, dnia 22.07.2022 r.

 

BURMISTRZ BYSTRZYCY KŁODZKIEJ

 

działając na podstawie :

1/ rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (tekst jednolity Dz.U. z 2021 r. poz.2213);
2/ ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r.
 poz. 1899 z póź.zm)

 

ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej w obrębie Spalona w granicach działki
nr 57/21 (AM 1 ).

 

   1. Położenie nieruchomości – Spalona  gm. Bystrzyca Kłodzka  działka  nr 57/21 (AM 1) o pow. 0,4108ha

księga wieczysta  -  KW SW1K/00050494/3 (obejmująca mienie gminne) - nie zawiera  wpisów

dotyczących obciążenia nieruchomości ograniczonymi prawami rzeczowymi jak i hipoteką. Sprzedaż nieruchomości odbywa się na podstawie danych uwidocznionych w katastrze nieruchomości, a okazanie punktów granicznych nabywanej działki może nastąpić na życzenie i wyłączny koszt nabywcy.

 

2. Dane dotyczące nieruchomości:

nieruchomość gruntowa, działka  nr 57/21 położona w centralnej części wsi Spalona, w sąsiedztwie schroniska „Jagodna”, gdzie zbiegają się liczne drogi i szlaki turystyczne tworzące z terenów wokół schroniska ważny węzeł turystyczny. W bezpośrednim sąsiedztwie działki znajduje się oświetlony orczykowy wyciąg narciarski oraz w dalszej odległości rozproszona zabudowa mieszkaniowo-letniskowa. Uzbrojenie sąsiedniego terenu – energia elektryczna. Nieruchomość ma  kształt nieregularny, nieokreślony, którego jednym z boków przylega do drogi dojazdowej, innym do planowanego ciągu pieszego, dwoma bokami do dużych terenów leśnych. Otoczenie nieruchomości stanowi istniejąca oraz planowana zabudowa mieszkaniowo-letniskowa.      Ustalenia w zakresie uzbrojenia terenu i systemów infrastruktury technicznej określa § 10 planu zagospodarowania przestrzennego  dla części wsi Spalona i części wsi Nowa Bystrzyca.

3. Przeznaczenie w planie miejscowym: zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania     przestrzennego dla części wsi Spalona
i części wsi Nowa Bystrzyca zatwierdzonym Uchwałą nr XX/153/07  Rady Miejskiej w  Bystrzycy Kłodzkiej z dnia 28 grudnia 2007 r. działki znajdują się na terenach oznaczonych symbolem  planu 10UT  – tereny usług turystyki.

4. Zbycie nieruchomości: sprzedaż nieruchomości  następuje w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.

5. I  przetarg  cena wywoławcza  330.000,- zł ( słownie: trzysta trzydzieści tysięcy złotych)

Do wylicytowanej ceny doliczona zostanie kwota podatku od towaru i usług, wg stawki obowiązującej na dzień zawarcia umowy sprzedaży. Na dzień ogłoszenia przetargu sprzedaż objęta jest 23% stawka podatku.

Wysokość wadium -  33.000,- zł (słownie: trzydzieści trzy tysiące złotych)  należy wnieść w środkach pieniężnych przelewem na rachunek Gminy Bystrzyca Kłodzka Nr konta 07 9588 0004 9700 0299 2000 0090  w Gospodarczym Banku Spółdzielczym w Strzelinie Oddział w Bystrzycy Kłodzkiej  z adnotacją „Przetarg GGG.13.2022.AO- działka nr 57/21 Spalona”

 

Wpłaty należy dokonać do  dnia 2 września  2022 r. przy czym liczy się termin faktycznego wpływu w/w kwoty na konto Gminy w Bystrzycy Kłodzkiej (ostateczny termin wpływu 2 września  2022 r. )

 

Postąpienie - o wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu z tym, że postąpienie nie może wynosić mniej niż  1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem  w górę do pełnych  dziesiątek  złotych (3.300,-zł)                      

 

Przetarg odbędzie się w dniu 7 września  2022 r. o godz. 10:30 w siedzibie Urzędu  Miasta   i Gminy w Bystrzycy Kłodzkiej
Plac Wolności 1  - sala nr 111 ( I piętro)

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest również :

- okazanie oryginału  dowodu wpłaty wadium wraz z podaniem numeru konta, na które wadium zostanie  zwrócone w  przypadku zaistnienia konieczności jego zwrotu,

- oświadczenie oferenta, że zapoznał się z przedmiotem i warunkami przetargu i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń,

- złożenie pisemnego oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych przez administratora danych Gminę Bystrzyca Kłodzka zs. Plac Wolności 1, 57-500 Bystrzyca Kłodzka, w celu realizacji postępowania przetargowego,

- przedstawienie pełnomocnictwa przez osoby reprezentujące w przetargu osobę prawną,

- w przypadku uczestnictwa w przetargu jednego z małżonków wymagane jest przedłożenie pisemnego oświadczenia woli drugiego małżonka o wyrażeniu zgody na nabycie nieruchomości
ze środków pochodzących z majątku wspólnego lub złożenie przez osobę przystępującą
do przetargu oświadczenia o woli nabycia nieruchomości z majątku odrębnego – art. 37 § 1 pkt. 1 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. z 2020 r. poz.1359)

W dniu przetargu  jego Uczestnicy zobowiązani są posiadać:

a) osoby fizyczne dokument stwierdzający ich tożsamość,

b) w przypadku nabywania nieruchomości przez osoby prawne pełny wydruk z Krajowego Rejestru  Sądowego,   w przypadku osób prowadzących działalność gospodarczą – wydruk
z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej,   

c) w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność w formie Spółki Cywilnej – dodatkowo umowę spółki oraz stosowne umocowanie do działania w imieniu spółki (oryginały do okazania).
Za aktualne uważa się dokumenty (wydruki z KRS-u  oraz CEIDG) wygenerowane nie wcześniej niż 1 m-c przed dniem  przetargu.

Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał, zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia.

Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika,  który przetarg wygrał od zawarcia umowy notarialnej.

Wygrywający przetarg uiszcza pełną kwotę za nieruchomość przy czym wlicza się w nią wpłacone wadium - najpóźniej w dniu zawarcia umowy notarialnej , przed jej podpisaniem.

Za termin zapłaty ceny uznaje się dzień wpływu należności na wskazane konto.

Nabywca nieruchomości ponosi koszty notarialne i sądowe, które określi notariusz.

Osoba ustalona jako nabywca zostanie zawiadomiona o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości, najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.

Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu, właściwy organ może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Protokół z przeprowadzonego przetargu stanowi podstawę zawarcia umowy.

Osoba będąca cudzoziemcem w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920r. o nabywaniu nieruchomości   przez cudzoziemców (Dz. U z 2017 r. poz. 2278) zobowiązana jest w dniu zawarcia umowy przeniesienia własności nieruchomości będącej przedmiotem przetargu, przedłożyć wydane na zasadach i w sytuacjach przewidzianych ustawą zezwolenie właściwego ministra na nabycie tej nieruchomości, chyba że zajdą przewidziane powołaną ustawą przesłanki wyłączające wymóg uzyskania takiego zezwolenia. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetargu nie wygrał zostanie zwrócone w terminie 3-ch dni licząc od dnia zamknięcia przetargu.

Burmistrz Bystrzycy Kłodzkiej może odwołać ogłoszony przetarg jedynie z uzasadnionej przyczyny, informując o tym niezwłocznie w formie właściwej dla ogłoszenia o przetargu.

Szczegółowych informacji udziela Wydział Geodezji i Gospodarki Gruntami Urzędu Miasta i Gminy
w Bystrzycy Kłodzkiej pokój 304, tel.74/8117 653, e-mail:

Nieruchomość można oglądać po wcześniejszym uzgodnieniu z Wydziałem Geodezji i Gospodarki Gruntami tel. 74/8117653, e-mail :

Sprawę prowadzi:

Anna Olma

tel.74/8117653