Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Wykaz nr 27/2022 z dnia 11 lipca 2022 r. w sprawie sprzedaży lokalu użytkowego nr 16 położonego w budynku mieszkalno-użytkowym w Długopolu Zdrój przy ul. Leśnej 3 wraz z ułamkową częścią działki przynależną do lokalu w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy.

Bystrzyca Kłodzka, dnia 11.07.2022 r.

 

O B W I E S Z C Z E N I E

 

Burmistrza Bystrzycy Kłodzkiej

 

 

          Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U z 2021 r. poz. 1899 z póź. zm.)

 

 

o g ł a s z a m

 

1. Wykaz nr 27/2022 z dnia 11 lipca 2022 r. w sprawie sprzedaży lokalu użytkowego nr 16 położonego w budynku mieszkalno-użytkowym w Długopolu Zdrój przy ul. Leśnej 3 wraz z ułamkową częścią działki przynależną do lokalu w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy.

 

2. Zapłata za nabywany lokal  użytkowy nastąpi na podstawie uchwały Nr XIX/136/2000 Rady Miejskiej w Bystrzycy Kłodzkiej z dnia 07.02.2000r. z póź. zmianami.

 

 3. Wykaz stanowi załącznik do obwieszczenia i podlega ogłoszeniu  przez okres 21 dni na tablicy ogłoszeń i stronach internetowych tutejszego urzędu.

 

4. Wykaz i obwieszczenie wchodzą w życie z dniem  11 lipca 2022r.

 

5. Szczegółowe informacje można uzyskać w Wydziale Geodezji i Gospodarki Gruntami pok. nr 304  lub telefonicznie  nr  74/ 8117653.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AO/AO


 

 

W Y K A Z  nr  27/2022

 

w sprawie sprzedaży lokalu użytkowego nr 16 w budynku mieszkalno-użytkowym  położonym w Długopolu Zdrój przy ul. Leśnej 3 wraz ze sprzedażą ułamkowej części działki przynależnej do lokalu na rzecz najemcy.

 

1. Położenie nieruchomości – Długopole Zdrój, ul. Leśna 3

     działka nr  88/2 (AM 2) obręb Centrum o pow. 1529 m2 – udział 5,17 % - 79,05 m2

    Księga wieczysta - SW1K/00060291/3- nie zawiera wpisów dotyczących obciążenia nieruchomości ograniczonymi prawami rzeczowymi jak i hipoteką.

 

2. Przedmiot sprzedaży- lokal użytkowy nr 16 położony w budynku mieszkalno-użytkowym  składający się z jednego pomieszczenia: sali sprzedaży usytuowanego na parterze budynku. Łączna powierzchnia 25,70m2 wraz z udziałem w częściach wspólnych budynku i prawie współwłasności gruntu wynoszącym 5,17 %.

 

   Ustanawianie odrębnej własności lokalu w domu wielolokalowym, wchodzącym w skład nieruchomości, następuje na zasadach określonych w ustawie z dnia 24 czerwca 1994r. o własności lokali (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 1048)

 

3. Cena nieruchomości wynosi- 28.700,- zł (słownie: dwadzieścia osiem tysięcy siedemset złotych).

                

4. Przeznaczenie w planie miejscowym: – przeznaczenie podstawowe: zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna - symbol z planu  20MW

 

5. Sprzedaż lokalu następuje w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy.

 

6. Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu wymienionej nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2* ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (j.t. Dz.U. z 2021 r. poz. 1899 z późn. zm.), składają wniosek w terminie 6 tygodni od dnia wywieszenia niniejszego wykazu.

*art. 34 ust. 1 pkt 1 - „ przysługuje jej roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy niniejszej ustawy lub odrębnych przepisów, jeżeli złoży wniosek o nabycie przed upływem terminu określonego w  wykazie.”

*art. 34 ust. 1 pkt 2-„ jest poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości pozbawionym prawa własności tej nieruchomości przed dniem 05.12.1990 r. albo jego spadkobiercą, jeżeli złoży wniosek  o nabycie przed upływem terminu określonego w wykazie...”

 

Osoby posiadające prawo pierwszeństwa w nabyciu nieruchomości powinny zgłaszać swoje roszczenia zgodnie z art. 34 ust.1 pkt 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami do dnia 22 sierpnia  2022 r.

 

Wykaz wchodzi w życie z dniem 11 lipca 2022 r. i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w siedzibie urzędu i urzędowej stronie internetowej przez okres 21 dni tj. do dnia 1 sierpnia  2022 r.

 

 

 

 

AO/AO