Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Wykaz nr 25/2022 z dnia 11 lipca 2022 r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 3 położonego w budynku mieszkalno-użytkowym w Bystrzycy Kłodzkiej przy ul. Mały Rynek 4 wraz z ułamkową częścią działki przynależną do lokalu w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy.

Bystrzyca Kłodzka, dnia  11.07.2022 r.

 

 

O B W I E S Z C Z E N I E

 

Burmistrza Bystrzycy Kłodzkiej

 

 

          Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U z 2021  r. poz. 1899 z póź. zm.)

Ogłaszam

 

1.Wykaz nr 25/2022 z dnia 11 lipca 2022 r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 3 położonego w budynku mieszkalno-użytkowym w Bystrzycy Kłodzkiej przy ul. Mały Rynek 4 wraz z  ułamkową częścią działki przynależną do lokalu w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy.

 

2. Zapłata za nabywany lokal mieszkalny nastąpi na podstawie uchwały Nr XIX/136/2000 Rady Miejskiej w Bystrzycy Kłodzkiej z dnia 07.02.2000 r. (tekst jednolity Dz. Urz. Woj. Dolnośląskiego z 2017 r. poz. 2185 z póź.zm.).

 

3.Wykaz stanowi załącznik do obwieszczenia i podlega ogłoszeniu przez okres 21 dni na tablicy ogłoszeń i stronach internetowych tutejszego urzędu.

 

4. Wykaz i obwieszczenie wchodzą w życie z dniem 11 lipca 2022 r.

 

5. Szczegółowe informacje można uzyskać w Wydziale Geodezji i Gospodarki Gruntami pok. 304 lub telefonicznie nr 74/ 8117653.

 

 

 

 

 

AO/AO


W Y K A Z nr   25/2022

 

w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 3 położonego  w budynku
mieszkalno-użytkowym w Bystrzycy Kłodzkiej przy ul. Mały Rynek 4 wraz z  ułamkową częścią działki przynależną do lokalu w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy
.

 

 

1.Położenie nieruchomości – Bystrzyca Kłodzka ul. Mały Rynek 4    

                             działka nr  651/9   (AM 6) o pow. 150 m2 – udział  46,39 % - 69,58 m2

                                               Księga wieczysta -  SW1K/00057127/9

Księga wieczysta - nie zawiera wpisów dotyczących obciążenia nieruchomości ograniczonymi prawami rzeczowymi jak i hipoteką.

 

 

2. Przedmiot sprzedaży- lokal mieszkalny nr 3 położony w budynku mieszkalno-użytkowym, składający się z: trzech pokoi, kuchni, łazienki z WC, przedpokoju oraz kotłowni (69,80 m2), spiżarni nr 8 (1,20 m2) usytuowanych na I piętrze oraz pomieszczenia gospodarczego nr 103 ( 11,00 m2) mieszczącego się na parterze budynku. Łączna powierzchnia 82,00 m2 wraz z udziałem w częściach wspólnych budynku i prawie własności gruntu wynoszącym 46,39%.

   Ustanawianie odrębnej własności lokalu w domu wielolokalowym, wchodzącym w skład nieruchomości, następuje na zasadach określonych w ustawie z dnia 24 czerwca 1994 r.
o własności lokali (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 1048).

 

3. Cena nieruchomości wynosi - 140.000,- zł (słownie: sto czterdzieści tysiące złotych)         

                                                                      

4. Przeznaczenie w planie miejscowym: teren przeznaczony pod zabudowę usługową
i mieszkaniową wielorodzinną - symbol z planu C2U/MW.

 

5. Sprzedaż lokalu następuje w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy.

 

6. Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu wymienionej nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2* ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U. z 2021 r. poz. 1899 z późn. zm.), składają wniosek w terminie 6 tygodni od dnia wywieszenia niniejszego wykazu.

*art. 34 ust. 1 pkt 1 - „ przysługuje jej roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy niniejszej ustawy lub odrębnych przepisów, jeżeli złoży wniosek o nabycie przed upływem terminu określonego w  wykazie.”

*art. 34 ust. 1 pkt 2-„ jest poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości pozbawionym prawa własności tej nieruchomości przed dniem 05.12.1990 r. albo jego spadkobiercą, jeżeli złoży wniosek o nabycie przed upływem terminu określonego w wykazie...”

 

Osoby posiadające prawo pierwszeństwa w nabyciu nieruchomości powinny zgłaszać swoje roszczenia zgodnie z art. 34 ust.1 pkt 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami do dnia 22 sierpnia 2022 r.

 

Wykaz wchodzi w życie z dniem 11 lipca 2022 r. i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w siedzibie urzędu i urzędowej stronie internetowej przez okres 21 dni tj. do dnia 1 sierpnia  2022 r.

 

AO/AO